Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                    
              ………………

                                    
    İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI         : 

VEKİLLERİ      :

DAVALI         : 

KONU           : ….. İli,…….. İlçesi , …….
Köyü , ……. Mahallesi, …. Ada,

                  …..Parsel Sayılı Taşınmazın
Davalı Adına Olan Tapu Kaydının 

                  İptali İle Müvekkiller Adına
Hisseleri Oranında Tescil Talebidir.   

HARCA ESAS DEĞER: ……………..-TL.

AÇIKLAMALAR  :

1)Müvekkillerin babası …………….. , ……… tarihinde vefat
etmiştir.Geriye mirasçı olarak murisin çocukları olan müvekkiller
ile dava dışı ……….. kalmışlardır.(…….. Sulh Hukuk
Mahkemesi’nin …………….. sayılı veraset ilamı ekte
sunulmuştur.)

2)Müvekkillerin babası olan muris 2006 yılında dava konusu …..
İli, ….. İlçesi,…. Köyü,… Ada,…. Parsel sayılı
taşınmazın tapusunu dava dışı mirasçı …………….’ın
oğlu olan davalı …………….’a devretmiştir.

Sözkonusu devir işlemi muvazaalı olup , davacı müvekkillerden mal
kaçırmaya yönelik gizli bir bağış niteliğindedir.Davacıların
babası muris …………….mirastan mal kaçırmak amacıyla ,
taşınmaz davalı tarafından satın alınmış gibi muvazaalı olarak
taşınmazın mülkiyetini davalıya devretmiştir.

3)Öncelikle belirtmeyiz ki , muris 1922 doğumlu olup satışın
yapıldığı 2006 yılında 84 yaşındadır.Muris işlemin
yapıldığı esnada ehliyetsizdir.Tapuda yapılan satış işlemi
esnasında murisin akli melekelerinin yerinde olduğuna dair sağlık
raporu dahi istenmeksizin devir işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu
nedenlerle öncelikle dava konusu taşınmazın terekeye döndürülmesi
talebimiz bulunmaktadır.

4)Murisin taşınmazın devri esnasında ehliyetli olduğu kabul edilse
dahi muris muvazaası nedenine dayalı olarak tapunun iptaline karar
verilmesi gerekmektedir:

a)Murisin taşınmazı satma gereksinimi bulunmamaktadır.Muris adına
kayıtlı çok sayıda taşınmaz bulunmakta olup ekonomik durumu gayet
iyi durumdadır.Köy yerinde yaşayan murisin hele hele terekesindeki en
değerli taşınmazı satma gereksinimi hiç bulunmamaktadır.

b)Sözkonusu devir işleminden davalı ve davalının annesi dava
dışı mirasçı dışında yakın akrabaların ve hatta murisin
davacı çocuklarının dahi haberi olmamıştır.Devir işlemi yakın
çevreden hiç kimse haberdar edilmeden gizlice
gerçekleştirilmiştir.Hatta muris kendisine bu hususta sorulan
sorulara cevaben yaşamının son günlerinde dahi taşınmazın
tapusunu devretmediğini beyan etmiştir.

c)Muris tarafından davalıya temlik edilen taşınmazın satış bedeli
ile taşınmazın devir tarihindeki gerçek değeri arasında açık
nispetsizlik bulunmaktadır.İki dönümden fazla büyüklükte deniz
manzaralı böyle bir taşınmazın gerçek değeri resmi senette
gösterilen değerin çok üstündedir.

b

6

8

X

Z

-

$

4

:

R

V

X

`

¨

®

Ê

Ì

à

ì

'ì

ú

-

,

4

6

8

:

N

R

T

V

X

Z

Z

^

n

ˆ

š

œ

¢

h5

h5

h5

Bu durum da devir işleminin muvazaalı olduğunun kanıtıdır.

e)Satış bedeli murisin ölümünden sonra terekeden çıkmadığı
gibi o yıllarda terekesine ilave olunan başka bir taşınmaz da
olmamıştır.Ayrıca resmi senette gösterilen satış bedeli o tarihte
herhangi bir banka hesabına geçmemiş olup banka hareketlerinde
görünmemektedir.Yine murisin ölümünden sonra da gerek nakit olarak
gerekse banka hesaplarında bu meblağ ortaya
çıkmamıştır.Yargılama sırasında gerektiğinde veraset ve intikal
beyannameleri incelenerek iddialarımızın doğruluğu ortaya
çıkacaktır.

f)Davalının satış işleminin gerçekleştiği tarihte satış
bedelini ödeme gücü bulunmamaktadır.Davalı sadece yaz sezonunda en
fazla 4-5 aylık bir zaman diliminde çalışmakta olup düzenli bir
geliri de bulunmadığından resmi senette satış bedeli olarak
gösterilen bedeli ödeme gücü yoktur.

5)Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve yargılama sırasında
da delillerimiz ve tanık ifadelerimizle de ispat olunacağı üzere
muris ile davalı , davacı müvekkillerden mal kaçırma amacıyla
hareket etmişlerdir.Malvarlığının en önemli bölümünü teşkil
eden bu taşınmazın davalı toruna satılmasında hiçbir haklı ve
makul neden bulunmamaktadır.

İzah edilen nedenlerle resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile
geçersizliğinin tespiti ve buna dayanılarak oluşturulan tapu
kaydının iptali ile miras payları oranında müvekkiller adına
tesciline karar verilmesi,muvazaa talebimizin kabul edilmemesi halinde
tenkise karar verilmesi için sayın mahkemenize müracaat etme
zorunluluğumuz doğmuştur.  

HUKUKİ SEBEPLER : Mevzuatın İlgili Hükümleri.

DELİLLER          : Tapu Kayıtları , Veraset İlamı ,Tanık
vs.her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP   : İzah edilen ve duruşmalar esnasında ortaya
çıkacak 

                     durumlar karşısında ;

Öncelikle ….. İli , …… İlçesi , ….. Köyü , …. Ada , …
parselde kayıtlı taşınmazın üçüncü kişilere devir ve temlikini
önlemek için tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,

Davamızın kabulü ile , öncelikle ehliyetsizlik sebebiyle ….. İli
, …… İlçesi , ….. Köyü , …. Ada , … parselde kayıtlı
taşınmazın terekeye döndürülmesine,

Ehliyetsizlik yönündeki talebimizin reddine karar verildiği takdirde
, resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespiti ile
buna dayanılarak davalı adına oluşturulan tapu kaydının muris
muvazaası nedeniyle iptali ile davacı müvekkillerin hisseleri
oranında adlarına kayıt ve tesciline, 

Muvazaa talebimizin reddine karar verilmesi halinde tenkise karar
verilmesini,

Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                    
          DAVACI VEKİLİ

                                    
      AV.