Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ANKARA NÖBETÇİ TRAFİK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

TRAFİK CEZASINA

İTİRAZ EDEN :FUAT MERDİN

Birlik Mah. Çankaya/ANKARA

KARŞI YAN :Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü-ANKARA

D.KONUSU :Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kesilen
04.11.2013 tarihli trafik cezasının iptaline karar verilmesi talebi
hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-Sahibi olduğum 06 FA 06 plakalı aracıma 04.11.2013 tarihinde oğlumun
ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 1.407,00 TL trafik cezası kesilmiş
ve bu cezada 05.11.2013 tarihinde ekte sunduğum dekonttan da görüleceği
üzere Ziraat Bankasına ödenmiştir.

2-Bu cezayı ödedikten sonra 21.11.2013 tarihinde aynı cezanın araç
sahibi olarak tarafıma da kesildiğini gönderen trafik idari para cezası
tutanağı tarafıma tebliğ edişlmiştir.Yasal süresi içerisinde
itirazlarımı arz ediyorum.

3-Anayasa Mahkemesinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun
36.Maddesinin,21.5.1997 günlü,4262 sayılı Karayolları Trafik Kanununda
değişiklik yapılması hakkında kanunun 4.maddesi ile yeniden düzenlenen
üçüncü fıkrasının “Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse,ayrıca tescil
plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir”biçimindeki
4.cümlesinin ,Anaysaya’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir.

4-Anaysa Mahkemesi”ceza sorumluluğunun şahsiliği ceza hukukunun temel
kurallarındandır.Bir kimsenin başkasının fiilinden sorumlu
tutulamayacağından bahisle”bu hükmü iptal etmiştir.

5-Dolayısıyla tescil plakası sahibi olarak tarafıma ceza gönderilmesi
usül ve yasaya,kısacası Anayasaya aykırıdır.Bu nedenle adıma kesilen
trafik cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER :Karayolları Trafik Kanunu ve İlgili kanunlar.

DELİLLER :Ceza tutanakları fotokopisi,ödeme belgesi fotokopisi,Anayasa
Mahkemesi karar örneği fotokopisi,her türlü yasal delillr.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve resen tetkik olunacak nedenler
doğrultusunda adıma kesilen 4.11.2013 tarihli 1.407,00 TL lik trafik
para cezasının iptaline yargılama gideri ve masrafların karşı yan
üzerinde bırakılmasını saygı ile arz ve talep ederim.29.11.2013

İTİRAZ EDEN FUAT MERDİN