Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR.

İSTANBUL ( ) SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

ADRES :

KARŞI TARAF :

ADRES :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ :

İTİRAZ KONUSU : ……………………………………………………. Amirliği’nin ………. tarih ………seri,
………………… sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı 1.609 TL para
cezasının iptali istemidir.

AÇIKLAMALALAR :

1. Müvekkile ait, …………… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobile,
  Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3 B maddesi hükmüne istinaden
  ehliyetsiz araç kullandırma suçunun işlendiği gerekçesiyle, gıyapta
  düzenlenen, bir örneği ekte Sayın Mahkemeye sunduğumuz …………………..
  tarih ……………seri, ……………….. Seri/Sıra nolu Trafik İdari Para Cezası
  Karar Tutanağı düzenlenmiş, toplam ……………. TL bedelli trafik idari
  para cezası müvekkile …………………………… tarihinde tebliğ edilmiştir.

2. İTİRAZA KONU TRAFİK İDARİ PARA CEZASI TUTANAĞI HAKSIZ VE HUKUKA
  AYKIRI OLUP, İPTALİNİ İSTEME ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR. ŞÖYLE Kİ;
  Müvekkil …………………………………” ticari ünvanı ile, araç kiralama işiyle
  iştigal etmektedir. Söz konusu faaliyetleri kapsamında, adına
  kayıtlı …………………….tescil plakalı otomobilini, bir örneğini ekte Sayın
  Mahkemeye sunduğumuz …………………. tarihli OTO KİRA SÖZLEŞMESİ ile,
  KİMLİK VE EHLİYET bilgilerini aldığı …………………… isimli şahsa ………………..
  aracın iade tarihi olmak üzere KİRALAMIŞTIR.

3. Trafik cezası para tutanağı, araç kiracıda olduğu sırada ………………….
  tarihinde düzenlenmiş, ve akabinde tescil plakasına ……………………
  “ehliyetsiz araç kullandırma” suçundan düzenlenmiştir. İzah
  ettiğimiz ve ekte sunulan belgelerden açıkça anlaşıldığı üzere,
  Müvekkil ehliyletsiz araç kullandırma suçunu işlemediği gibi, bu
  yönde ne kastı ne de ihmali de oluşmamıştır.

4. Söz konusu araç, kim yada kimlerin sevk ve idaresinde iken, trafik
  idari para cezası tutanağının düzenlediği, tutanaktan da
  anlaşılamamaktadır. İtiraza konu trafik idari para cezası, hiçbir
  kast, kusur, ihmal … vs. olmamasına rağmen, gıyabından düzenlenerek
  müvekkile tebliğ edilmiştir.

+----------------------------------------------------------------------+---+
| 5. Bilindiği üzere, ANAYASA MAHKEMESİ 29.12.2012 tarih 2012/106 E. |  |
|   2012/190 SAYILI KARARI İLE, Karayolları Trafik Kanunu’nun 36.  |  |
|   maddesinin, üçüncü fıkrasının “Sürücü aynı zamanda araç sahibi  |  |
|   değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza    |  |
|   tutanağı düzenlenir.” biçimindeki 4. cümlesinin, Anayasa’nın 38. |  |
|   maddesine aykırılığı sebebiyle, İPTAL ETMİŞTİR. Söz konusu,   |  |
|   düzenleme ile, SIRF TESCİL PLAKASI SAHİBİ OLMASI SEBEBİYLE ARAÇ |  |
|   SAHİPLERİNE DE trafik idari para cezası düzenlenmesini öngören  |  |
|   madde metni, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından,   |  |
|   yeni şeklini almıştır. Söz konusu madde metni şimdiki haliyle;  |  |
|                                   |  |
| “…                                  |  |
|                                   |  |
| Buna göre;                              |  |
|                                   |  |
| a) Sürücü belgesi olmayanların,                   |  |
|                                   |  |
| b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda   |  |
| belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren |  |
| geri alınanların,                          |  |
|                                   |  |
| c) Sürücü belgesi iptal edilenlerin,                 |  |
|                                   |  |
| araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere  |  |
| 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü  |  |
| belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil  |  |
| plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.”     |  |
| ŞEKLİNDEDİR. Madde metninden açıkça anlaşıldığı üzere, söz konusu  |  |
| suçun/kabahatin oluşması için, araç sahibi tarafından “İZİN VERME”  |  |
| koşulu aranmıştır. Aksi uygulama ise (sırf tescil plakası sahibi   |  |
| olmak sebebiyle idari para cezası verilmesi) ANAYASA MAHKEMESİ    |  |
| TARAFINDAN ANAYASAYA AYIKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLMİŞTİR.       |  |
|                                   |  |
| 6. Arz ve izah olunduğu üzere, ancak araç sahibinin İZİN VERMESİ  |  |
|   (Yahut bu yönde kast, kusur, ihmal vs. bulunması) halinde,    |  |
|   Karayolları Trafik Kanununun 36/3 maddesi gereği araç sahibine  |  |
|   idari para cezası verilebilecektir. Tüm bu halde, Müvekkilin bu |  |
|   yönde HİÇBİR KAST VE KUSURU OLMAKSIZIN SÖZ KONUSU İDARİ PARA   |  |
|   CEZASINA maruz kalması açıkça hukuka aykırıdır. Kaldı ki,    |  |
|   “cezalarına şahsiliği” ilkesi gereği, kimseye işlemediği bir suç |  |
|   yüzünden ceza verilemeyeceği malumdur. Müvekkil, ehliyetsiz araç |  |
|   kullandırma suçunu işlemediği gibi, aracın kim tarafından    |  |
|   ehliyetsiz kullanıldığını dahi bilmemektedir. Müvekkil aracını  |  |
|   EHLİYET SAHİBİ EHLİYET FOTOKOPİSİNİ ALMAK SURETİYLE EHLİYET   |  |
|   BİLGİLERİNİ ALDIĞI ……………………………… İSİMLİ ŞAHSA KİRALAMIŞTIR.    |  |
|                                   |  |
| 7. Sayın Mahkemeye ekte sunduğumuz İstanbul 1. Sulh Ceza      |  |
|   Hakimliği’nin 2015/10479 D. İş karar nolu kararında da görüldüğü |  |
|   üzere, kabahat tarihi itibari ile itiraz konu cezanın bu kişi  |  |
|   adına düzenlenmesi gerektiğinden başvuran hakkında ehliyetsiz  |  |
|   araç kullandırmaktan düzenlenen idari yaptırım tutanağının usul |  |
|   ve yasaya uygun olmadığı kanaatine varılarak itirazın kabulüne  |  |
|   dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. ….” Denilmek      |  |
|   suretiyle, idari yaptırım kararının iptaline karar verilmiş   |  |
|   olup, Mahkeme içtihatları da bu yöndedir.            |  |
|                                   |  |
| 8. Tüm bu hususlar ile, Sayın Mahkemece takdir olunacak sair    |  |
|   nedenlerden, AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE DÜZENLENEN       |  |
|   ……………………………. ……………. tarih ……….. seri, ………………sıra no.lu trafik  |  |
|   ceza tutanağının iptalini isteme zorunluluğu doğmuştur. İPTALİNİ |  |
|   TALEP EDERİZ.                          |  |
|                                   |  |
| VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ YÖNÜNDE TALEPLERİMİZ :         |  |
|                                   |  |
| Sayın Hakimlikçe bilindiği üzere, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri   |  |
| Kanunun Yargılama Giderlerinin Kapsamı başlıklı 323 üncü maddesini  |  |
| (ğ) bendi ile, “Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince    |  |
| takdir olunacak vekâlet ücreti” denilmek suretiyle vekalet ücreti  |  |
| yargılama giderlerinden sayılmış,                  |  |
|                                   |  |
| Anılan Yasanın, 330 uncu maddesi ile de, “ Vekil ile takip edilen  |  |
| davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti,   |  |
| taraf lehine hükmedilir” denilmek suretiyle vekalet ücretine     |  |
| hükmedilmesi gerektiği düzenlenmiştir.                |  |
|                                   |  |
| İş bu itirazda, müvekkil kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden  |  |
| lehimize vekalet ücreti hükmedilmesini isteme zorunluluğu doğmuştur. |  |
| Vekalet ücretine hükmedilmesini talep ederiz.            |  |
|                                   |  |
| HUKUKİ DELİLLER :                          |  |
|                                   |  |
| -  Trafik İdari Para Cezası Karar tutanağı.             |  |
|                                   |  |
| -  Araç kiralama sözleşmesi ve eki ehliyet fotokopisi.       |  |
|                                   |  |
| -  Anayasa Mahkemesi iptal kararı.                 |  |
|                                   |  |
| -  Emsal Mahkeme kararları.                     |  |
|                                   |  |
| -  Her türlü yasal deliller.                    |  |
|                                   |  |
| HUKUKİ SEBEPLER : Karayolları Trafik Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza |  |
| Kanunu, AY, Yargıtay İçtihatları, Anayasa Mahkemesi Kararları ile  |  |
| her türlü sair yasal mevzuat.                    |  |
+======================================================================+===+
|                                   |  |
+----------------------------------------------------------------------+---+
|                                   |  |
+----------------------------------------------------------------------+---+

NETİCE VE TALEPLERİMİZ :

1. Öncelikli olarak; itiraza konu trafik idari para cezası karar
  tutanağının AÇIKÇA HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL ETMESİ KARŞISINDA, idari
  para cezasının ödemesi müvekkilimi açıkça zarara uğratacağından ve
  uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından
  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

2. Arz ve izah olunan nedenler ile, Sayın Mahkemece res’en takdir
  olunacak nedenlerden dolayı itirazımızın kabulü ile, yasalara aykırı
  olarak düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı ile yazılı
  para cezasının iptaline,

3. Lehimize hükmedilecek ücreti-i vekaletin karşı tarafa yükletilmesine
  karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim……/03/2015

 İTİRAZ EDEN VEKİLİ;

 AV. …………………………

EKLER :

1. …………………. Amirliği’nin ………… tarih …….. seri……….sıra no.lu trafik ceza
  tutanağı fotokopisi.

2. Tebliğ mazbatası fotokopisi.

3. ………….. tarihli araç kiralama sözleşmesi ve eki EHLİYET fotokopisi.

4. Anayasa Mahkemesinin 29.12.2012 tarih 2012/106 E. 2012/190K. Sayılı
  İPTAL KARARI.

5. Emsal Mahkeme Kararı.

6. Onanmış vekaletname örneği.