Giriş yap
Kayıt ol

        …… HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACILAR...........: 

VEKİLİ....................: 

DAVALI..................: 

KONU.....................: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydıyla 2.000,00 TL. ecrimisil bedelinin ait olduğu ödeme
dönemlerinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte
davalıdan tahsili talebini içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR.......: 1) ….Mevkiinde kain tapunun Ada No:…, Pafta
No:…. Parsel No:…’de kayıtlı taşınmazın müvekkil 2/8, A…
3/8 ve B… 3/8 birlikte malikidirler. 

                  2) Müvekkillere ait işbu tarlayı
davalı 5 yılı aşkın bir süredir kullanmakta ve tarla üzerinde
bulunan ceviz ve fındık ağaçlarının meyvelerini toplamaktadır.
Davalıya ecrimisil bedelleri için müteaddit kereler sözlü
başvurularda bulunulmasına rağmen davalı bugüne kadar ecrimisil
bedellerini ödememiştir.

*

,

B

F

\

^

Œ

¨

Â

Ì

hùo

þ

 olarak 5 yıllık ecrimisil talebimiz vardır. Bu bağlamda fazlaya
ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 5 yıllık toplam
2.000,00 YTL. ecrimisil bedelinin ait olduğu yıl olarak ödeme
tarihlerinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte
talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER...: MK., HUMK. VS. ilgili tüm mevzuat hükümleri.

DELİLLER....................:Tapu kayıtları, Nüfus Kayıtları,
tanık beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi vs. ilgili tüm yasal
delil.

SONUÇ VE İSTEK.......: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya
ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 2000,00 TL. ecrimisil
bedelinin ait olduğu ödeme dönemlerinden itibaren işlemiş ve
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama
giderleri ile vekalet ücretinin de davalıya tahmiline karar
verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ

EK: Vekaletname 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78