Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BAKIRKÖY (   ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI    : 

VEKİLİ     : 

DAVALI    : 

KONUSU    : Fazlaya ilişkin talebimiz saklı kalmak kaydıyla
şimdilik 9.800.TL. 

             ecri misil bedel davasıdır.

AÇIKLAMA  : 

1- ..................adresindeki dairenin ¼’ü 07.10.2008 tarihine
kadar müvekkilem adına iken, bu tarihte yapılan izale-ı şüyuu
ihalesinde dairenin tümü müvekkileme geçmiştir. İşbu daire
davalı tarafından, müvekkilemin rızası ve bilgisi dışında işgal
edilip kullanıldığından, hakkında Bakırköy 5.Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin 2007/170 es. sayılı dosyasından ecri misil bedel
davası ikame edilmiş ve bu dava sonuçlanmıştır.

2- ....................sayılı dava dosyasından görülen ecri misil
bedel davası, 01.06.2007 tarihine kadar olan kısım için
açılmıştı. İşbu dava ile de o tarihten taşınmazın tarafımıza
teslim edildiği 19.12.2008 tarihine kadar geçen süre için huzura
gelmiş bulunmaktayız.

,

`

d

f

Ž

hC

hC

^

`

␃ഃ׆ĀѮ憀̤摧ୃ8ᨀışlarına uyguladığı oranlar üzerinden
artış yapıldığı taktirde, ilk dava ile esas alınan 01.06.2007
tarihinden ihalenin yapıldığı 07.10.2008 tarihine kadar ¼’ü ve
bu tarihten davalı tarafından taşınmazın bize teslim edildiği
19.12.2008 tarihine kadar tümü üzerinden toplam ecri misil
alacağımız yaklaşık 9.800.TL. tutmaktadır. Fazlaya ilişkin
hakkımızı saklı kalmak kaydıyla, işbu ecri misil bedelinin
davalıdan hükmen tahsili için huzura gelmiş bulunmaktayız.    

    

CEVAP SÜRESİ    : 10 gündür.

NETİCE VE TALEP : Yukarda arz edilen nedenle fazlaya ilişkin
hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, 01.06.2007 – 19.12.2008
tarihleri arası toplam 9.800.TL. ecri misil bedelinin dava tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte hüküm altına alınarak
davalıdan tahsiline, dava giderleri ile ücreti vekaletin davalıya
yükletilmesine karar verilmesi bilvekale saygıyla arz ve talep olunur.