Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
DAVACI : .
VEKİLLERİ :.
DAVALI :.
KONU : Fuzuli İşgal Nedeniyle El Atmanın Önlenmesi Ve Fazlaya İlişkin
Talep Ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak kaydıyla ….. TL Ecri misil Talebimiz
Hakkında
AÇIKLAMALAR :
Müvekkilimiz …….16.05.2003 tarihinden beri ………….309.00m2 Taşınmazın ½
Oranındaki hissenin malikidir.Diğer ½ hissenin maliki ….. dır. (EK:1)Söz
konusu gayrimenkul 2 katlı ev ve bodrumdan oluşmaktadır.

Müvekkil 2003 tarihinden itibaren söz konusu gayrimenkulden hiçbir
şekilde yararlanamamıştır. Gayrimenkulü ………….. kullanmış ve harici
edindiğimiz bilgilere göre gayrimenkulü kiraya vermiş ,gelir elde
etmiştir. Müvekkil evden faydalanmak istediğini her ne kadar davalıya
iletmiş olsa da davalı ne müvekkilin evden faydalanmasına izin vermiş ne
de elde ettiği kira getirisinden müvekkile hakkı olan oranda ödeme
yapmıştır.

ECRİ MİSİL DAVALARINDA İNTİFADAN MEN ŞARTI ARANMAKTAYSA DA İNTİFADAN MEN
ŞARTININ İSTİSNALARINDAN OLAN HUKUKİ SEMERE ELDE EDİLEN TAŞINMAZLAR İÇİN
BU ŞART ARANMAMAKTADIR.( EK: 3) Dava konusu taşınmazda kiraya verilerek
hukuki semere elde edilmiştir.

…………………16.05.2013 tarihinden itibaren akdi veya kanuni bir sebep
bulunmaksızın haksız olarak kiraya vermek suretiyle kullanan davalıdan
,dava tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl için ;

30.09.2013-30.09.2012 dönemi için 3500 TL ( fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak kaydıyla)

30.09.2012-30.09.2011 dönemi için 3150 TL (fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak kaydıyla)

30.09.2011-30.09.2010 dönemi için 2570 TL (fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak kaydıyla)

30.09.2010-30.09.2009 dönemi için 2300 TL (fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak kaydıyla)

30.09.2009-30.09.2008 dönemi için 2100 TL (fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak kaydıyla)

OLMAK ÜZERE TOPLAM 13,620,00 TL HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATININ TAAHHUK DÖNEMİ
OLAN HER DÖNEM SONLARINDAN BAŞLATILACAK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE
TAHSİLİNİ TALEP EDİYORUZ.

HUKUKİ NEDENLER : MK., HMK. Ve İlgili Mevzuat
HUKUKİ DAYANAK :Tapu Kaydı, Tanıklar, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar

SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah edilen nedenlerden dolayı , davalının
haksız olan el atmasının önlenmesi ile fazlaya ilişkin talep ve dava
hakkımız saklı kalmak kaydıyla taşınmazın haksız kullanımından dolayı
müdahale tarihinden itibaren toplam …………..ecri misil’in her dönemden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama
giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına
karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ