Giriş yap
Kayıt ol

         

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA   

BAHÇELİ EVLER-İSTANBUL

                      

              

   DAVACI                             : 

             

   ADRESİ                              :
 

                  

            

  VERGİ KİMLİK NO      	        : 

              

  DAVALI                             
:………..………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ       
                                    
     

  VERGİ / 		  (TARİHİ           : 

  CEZA              (NUMARASI       : 

  İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ  : 

 

                      

  			 (NEVİ           	 : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI   

  CEZANIN,

                   (MİKTARI          :
................YTL

   

             								

 VERGİLENDİRME DÖNEMİ            : 200..

 DAVANIN KONUSU                    :

200..... Takvim Yılına ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamemizi
/Yıllık Gelir Vergisi /Geçici Vergi Elektronik ortamda
vermediğimizden dolayı Vergi Dairesi, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer
355. maddeye göre ................ YTL Özel usulsüzlük cezası
kesmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu özel
usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz. 

OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER : 

1)- Kurumumuz 200........ Takvim yılına ait
......................................................................
Vergisi beyannamesini   …/....../200...Tarih ve
…………………..........Numaralı tahakkuk fişine istinaden
elden verdik. Ancak; Vergi dairesi söz konusu beyannameyi Elektronik
ortamda vermediğimizden dolayı, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355.
maddeye göre ................................YTL Özel usulsüzlük
cezası kesmiştir. 

2)-213 Sayılı VUK’nun Mükerrer.257/4’ncü maddesi “Bu Kanunun
149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen
bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik
imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de
dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin
vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin
aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin
usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim
veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları
itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir” şeklinde
düzenlenmiştir.

                                    
                                    
                               

Maliye Bakanlığı, bu yetkisini 30/09/2004 tarih ve 25599 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 340 no’lu VUK GT ve 03/03/2005 tarih ve
25744 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 346 no’lu VUK GT ile
kullanmıştır. 346 no’lu VUK GT ile de, Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi,
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), Özel
İletişim Vergisi Beyannamesi, Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi
için elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirmiştir.

0

d

j

®

Æ

:

@

r

œ

 

ª

ú

l

¤

¦

<

>

@

¢

bölümüne göre; “elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu
getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri
durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’nci maddesinde
mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.”

Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Vergi Dairesi, VUK’nun Mük. 257
maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi elden zamanında vermemiz ve bu
beyannamemizi elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle ,VUK’nun
Mükerrer 355’nci maddesine göre ................YTL özel
usulsüzlük cezasını kesmiştir.

3)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında
açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin
uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle
ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için
tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı
“bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan
süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda
haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine
gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için,
verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve
bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin
yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. 

Mükerrer 355. Maddede elektronik ortamda beyanname verilmemesi
nedeniyle cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz
konusu değildir.Yukarıda da arz edildiği gibi “Bilgi “kavramı
üzerinde yoğunlaşmıştır.

4)-213 Sayılı VUK’nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde
“İradi Beyan” sistemi benimsenmiştir. Söz konusu madde
aşağıdaki düzenlenmiştir.

“Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk
fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir
tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut
beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu
suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen
nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer. 

Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine
ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif
cetvelinin ilaniyle yapılır.”

Vergi Ziyıa na neden olmamış, yükümlülüğüne yerine getiren 
mükellefe şekli şarta uymadığı için ceza kesilmektedir. Şekli
şarta uymayanlara ilişkin düzenleme VUK’nun 352. Maddesinde
düzenlenmiştir.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük
cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir. 

           

SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve
213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen
......................YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması
 kararının  verilmesini ;

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederim.       
         /  / 200....

                                    
                          

                                    
                         

     DAVACI

Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi 

    -İmza sirküsü

 PAGE  

 PAGE  1 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78