Giriş yap
Kayıt ol

        DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TANIMLAR :

                        İşbu Sözleşmede kullanılacak olan tanımlar
aşağıda yazılıdır.

A – GAYRİMENKUL :

Sivas İli,  Pafta,          Ada      Parsel sayısında kayıtlı,
………………m2    büyüklüğünde , “………” vasfındaki gayrimenkulün tamamı olup,
ARSA MALİKLERİ’nin hisseleri aşağıda yazılıdır.

1-………………………………………………………………………….hisse,

2-……………………………………………………….. hisse,

B –BİNA:

Sivas İli,                     ,               ,       . Pafta,
         Ada ,            Parsel sayısında kayıtlı, ……-m2 büyüklüğünde ,
“arsa” vasfındaki gayrimenkulün yetkili makamlarca tasdik edilecek
projelere ve inşaat ruhsatlarına ve işbu Sözleşmeye ve Teknik Şartnameye
uygun olarak konut tarzında yapılacak bağımsız bölümler ve sosyal
tesislerin tamamıdır.

C – ARSA MALİKLERİ :

            Gayrimenkul kat karşılığında inşaat yapımı için satış vaadi
sözleşmesi yapmayı vaad ve taahhüt edenler ;

Bundan böyle aşağıda kısaca “ARSA MALİKLERİ” olarak anılacaktır.

Tebligat Adresleri 1-
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D – MÜTEAHHİT

            Gayrimenkul kat karşılığında inşat yapımını satış vaadi
sözleşmesi yapmayı vaad ve taahhüt eden………………………………………………………………………………..
….. olup, bundan böyle aşağıda kısaca “MÜTEAHHİT” olarak anılacaktır.

            Tebligat Adresi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E – ANAHTAR TESLİMİ :

            MÜTEAHHİT  tarafından yapılacak ve ilgili kurumlarda tasdik
ettirilecek mimari projelere göre yapımı yüklenilen konut tarzındaki
bağımsız bölümler ile sosyal tesislerin tasdikli mimari, statik, tesisat
projelerine, inşat ruhsatına, teknik yapı şartnamesine ve işbu Sözleşme
hükümlerine uygun olarak eksiksiz ve kusursuz bitirilmesi

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HISSE MIKTARLARI :

            A – MÜTEAHHIİT, işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden Sivas
İli,          Pafta,            Ada,              Parsel sayısında
kayıtlı, …….m2 büyüklüğünde, “arsa” vasfındaki gayrimenkulün üzerinde
mevcut imar mevzuatına,tasdikli projesine ve inşaat ruhsatına  göre
yapacağı konut tarzındaki bağımsız bölümlerden ARSA MALİKLERİ’nin toplam
% ……………..hisselerine tahsis ve tefrik edilecek bağımsız bölümlerin
yapımı ve teslimi, ARSA MALİKLERİ’nin de malik bulundukları Sözleşme
konusu Parseldeki % …………hisselerinin inşaat karşılığı olarak MÜTEAHHIT”e
bu sözleşmeye istinaden devredilmesi (satmayı vaad ve taahhüt etmeleri)
işbu Sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.İşbu sözleşmeyi müteakip
arsa sahipleri arsanın %........ hissesini müteahhide devredecek
müteahhit inşaat plan proje ve ruhsatını aldıktan sonra tarafların bu
sözleşmede belirtilen daireleri kendi adlarına müteahhit tarafında kat
irtifakı kurdurulacaktır

            B – ARSA MALİKLERİ, malik bulundukları ; Sivas İli, Pafta,
           Ada,            Parsel sayısında kayıtlı, ………. –m2
büyüklüğünde, “arsa” vasfındaki gayrimenkulün %……….hissesini uhdelerine
ipka ederek , bırakarak %………… hisselerini emlak bedeli olan………………….
……TL karşılığında, MÜTEAHHİT”e, MÜTEAHHİT”in işbu Sözleşme ile yapımını
yüklendiği inşaat bedeli karşılığı olarak bu sözleşmenin hükümlerine
göre satmayı,devretmeyi  vaad, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

            MÜTEAHHİT  de, Sivas İli,………..   Pafta,         Ada
,          Parsel sayılı gayrimenkullerin…… hissesini işbu Sözleşmede
yazılı şartlar dairesinde yapacağı inşaat karşılığı olarak toplam emlak
bedeli olan……………..TL karşılığında ARSA MALİKLERİ’nden bu sözleşmenin………
maddesine göre devir almayı vaad, kabul ve taahhüt etmiştir. MÜTEAHHİT”e
göre ise %……………..arsa payı devri karşılığında inşaat yapılması amacıyla
devir almayı vaad, kabul ve taahhüt etmiştir.

            Taraflar yukarıda yazılı hisselerin devrinin MÜTEAHHİT”in bu
Sözleşme ile yapımını üstlendiği inşaatın karşılığında ödemesi gereken
inşaat bedeli olduğunu, bu hissenin hiçbir şekilde nakit karşılığında
devir edilmesinin söz konusu olmadığını beyan ve kabul etmişlerdir.

            Başka bir ifade ile ; MÜTEAHHİT, ARSA MALİKLERİ’nden işbu
Sözleşme ……. Maddesine göre devir alacağı hissenin bedelini hiçbir şekil
ve surette nakit para ödemeden ve mutlak olarak bu Sözleşmede yazılı
hükümler dairesinde inşa edeceği yukarıda nitelikleri yazılı inşaatta
ARSA MALİKLERİ’nin uhdesinde kalacak konut tarzındaki bağımsız
bölümlerin yapımı ve teslimi ile ödeyecektir.

            ARSA MALİKLERİ’nin bu Sözleşme ile yükümlülükleri sadece ve
sadece MÜTEAHHİT tarafından yapımı yüklenilen inşaatın Sözleşme’ye göre
tamamlanarak kendilerine tahsis ve tefrik edilecek bağımsız bölümlerin
vergi,kat irtifakı ve bilumum ödenmesi gereken her türlü harçlar ve
vergilerin MÜTEAHHİT tarafından ödenerek ,bütün bu işlemlerin yapılmış
olarak teslim alınmasına karşılık devir etmeyi vaat ve kabul ettiği
hisselerin bu sözleşme hükümlerine göre MÜTEAHHIT”e vermesidir.

 Yukarıda miktarı yazılı inşaat bedeli noter harcına esas teşkil etmek
üzere konulan bir değer olup taraflar arasında ileride çıkabilecek bir
uyuşmazlıkta bu bedelin her iki taraf yönünden hesabında anlaşmazlık
tarihindeki güncel değeri esas alınacaktır.

MADDE – 3 ARSA MALİKLERİNİN GAYRIMENKUL HİSSESİ KARŞILIĞINDA İNŞAAT
YAPIMI NEDENIYLE SATMAYI VAAD ETTIGI HİSSENİN MÜTEAHHİT”E DEVİR ZAMANI:

       ARSA MALIKLERI,Sözleşme konusu          İli,        
Pafta,          Parsel sayısında kayıtlı ……………………yüzölçümlü arsaya
 MÜTEAHHİT ‘in anahtar teslimi kat karşılığı yapacağı inşaat
için………… hissesinin tapu ferağ takririni işbu sözleşme tasdik edildikten
sonra pürüzsüz olarak MÜTEAHHİT”e  verecek..müteahhit ise inşaat
ruhsatını kendi üzerine alacaktır.

MAL SAHİBİ’nin projelerin yapımı, tasdik ettirilmesi ve inşaat
ruhsatının alınması ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

           İnşaat ruhsatı alındıktan sonra en geç ……………. içinde inşaatın
yapımına başlanacaktır.

            Projelerin uygulanması sırasında muhtemel proje tadilatları
müteahhit tarafından alınacaktır.

MADDE 4 – BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIMI:

          İşbu sözleşmenin ekinde bulunan mimari etüt sözleşmeye esas
olup taraflar bunu peşinen kabul etmişlerdir.Bu etüt de herhangi bir
değişiklik yapılması halinde taraflar birlikte hareket edeceklerdir.

  

İşbu sözleşmenin ekinde yer alan paylaşım krokisinde ayrıntılı olarak
gösterilmiştir. Buna göre,inşa edilecek olan

Ekli kroki işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.

MADDE 5 – MÜTEAHHİT ’İN  İNŞAAT  İŞİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE  UYMAK ZORUNDA
 BULUNDUĞU  ESASLAR :

a. MÜTEAHHİT,işbu  Sözleşme ile yapımın yüklendiği inşaatı,tasdikli
  inşaat projelerine, inşaat ruhsatına ve işbu Sözleşmeye ve teknik
  şartnameye daireleri ve ortak mahalleri “anahtar teslimi” inşa
  edecek ve ARSA MALİKLERİ’NE teslim edecektir

b. b-      MÜTEAHHIİT  yukarıda yazılı olduğu üzere, inşaatı “anahtar
  teslimi” olarak yapmayı yüklendiğinden, mali, sosyal sigortalar, iş
  ve her türlü mevzuattan doğan bilcümle kanuni vecibeleri yerine
  getirmeyi üzerine almış olduğu gibi, bunlardan doğacak her türlü
  mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluğu da üzerine almıştır.

c-      ARSA MALİKLERİ’nin inşaatın yapımı ile hiçbir sorumlulukları
bulunmadığından, inşaat işini fenni usul ve kurallara göre yürütmek,
bunun için gerekli her türlü tedbirleri almak MÜTEAHHİT”in vecibesi ve
sorumluluğu altındadır.

d-     İnşaat işinin bütün sorumluluğunu MÜTEAHHİT  yüklendiğinden, iş
yerinin güvenliğinden ve iş yerinde olabilecek iş kazalarından ve üçüncü
veya komşu gayrimenkullere verilebilecek zararlardan münhasıran
MÜTEAHHİT sorumludur. İnşaat sırasında doğabilecek her türlü kazalardan
MÜTEAHHİT tek başına sorumludur. İşçilerin işyerlerinde uğrayacakları iş
kazalarından talep edecekleri her türlü tazminattan MÜTEAHHİT tek başına
sorumlu olacaktır.

e-      Sosyal Sigortalar Kurumuna iş yerini bildirmek, mükellefiyeti
tesis ettirtmek ve sigorta primlerini Kanuna uygun şekilde tediye etmek
yükümü MÜTEAHHİT”e aittir. ARSA MALİKLERİ’nin bu konularla hiçbir ilgi
ve sorumluluğu yoktur. İnşaatın işyeri tescili MUTEAHHIT adına
yaptırılacaktır.

f-       İşin fenni mesuliyeti ve bütün işlerin plan ve projelerine
uygun şekilde yapılmasını sağlamak, takip etmek, denetlemek ve
sonuçlandırmak MÜTEAHHİT”e ait olup, O’nun sorumluluğu altındadır. Yapı
denetim şirketiyle ilgili her türlü ödeme ve sorumluluk MÜTEAHHİT”e
aittir.

g-      İnşaat nedeniyle İş Kanunu, SSK Kanunu vs.. her türlü mevzuattan
doğacak her türlü mali,hukuki,idari ve cezai sorumluluk MÜTEAHHİT”e
aittir.

MADDE 6 – KAT İRTİFAKININ KURULMASI :

            MÜTEAHHİT , kat irtifakına esas teşkil edecek projelerin
ilgili belediye tarafından tasdik edilmesini ve temel üstü ruhsatının
alınmasını müteakip …… gün içerisinde kat irtifakını kuracaktır. Yönetim
Planı da MÜTEAHHİT  tarafından hazırlanarak, tapuda tescil edilecektir.
Ancak kanuni bir zorunluluk temel üstü ruhsatları alındıktan sonra kat
irtifakı kurulabilinir.Arsa sahibi inşaat işleri ilgili resmi işlemlerin
yapılması için müteahhide genel vekaletname verecektir.Tüm resmi
işlemler müteahhit firma tarafından yürütülecektir.

Yine müteahhit tarafından kat irtifakının de kurulması esnasında
ödenecek her türlü vergi ve harçlar müteahhide ait olacaktır.Bu
sözleşmeyi müteakiben Kat irtifakının kurulması için arsa sahibi
müteahhide vekalet verecek işbu sözleşmede belirtildiği şekilde kar
irtifakı müteahhit tarafından tesis edilecektir.

MADDE 7 - İNŞAATIN TEKNİK VE FİZİKİ ÖZELLİKLERİ.

İnşaat plan proje ve yapı denetim kurallarıyla uyumlu olacak
olup,ortalama stnandartlar da inşa edilecek ve TSE li malzeme
kullanılacaktır.

MADDE 8– İNŞAATIN TESLİM SÜRESİ :

            Sözleşme konusu inşaatın, temel üstü ruhsatının alınmasından
itibaren inşaatın eksiksiz bitirilip teslim süresi ………….. aydır.

MADDE 9- ARSA SAHİPLERİNE AİT GİDERLER

ARSA MALİKLERİ tarafından yapılacak masraflar, aşağıda gösterilmiştir:

İşbu Sözleşme’nin imzası tarihinden önceki döneme ilişkin olarak ARSA
MALİKLERİ adına tahakkuk etmiş ve/veya edecek olan her türlü vergi,
ceza,emlak vergisi ve cezası , gecikme faizleri ve benzeri
yükümlülüklerin tamamı ARSA MALİKLERİ tarafından ödenecektir.

MADDE 10 – ÖZEL ŞARTLAR :

            Taraflar arasında uygulanacak özel şartlar aşağıda
yazılıdır.

            a – MÜTEAHHİT , hiçbir sebep ve şart altında ve hiçbir
şekilde ARSA MALİKLERİ’nden fiyat ve maliyet farkı ya da bağımsız
bölümlerin paylaşım yüzdesinde herhangi bir değişiklik, bedel ve fark
isteyemez.

            b – ARSA MALİKLERİ de MÜTEAHHİT ’den bağımsız bölümlerin
paylaşım oranında hiçbir şekil ve surette değişiklik talep edemez.

            c - İnşaatın devamı sırasında gerek arsa sahibi gerekse
MÜTEAHHİT  firma işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak
yerine getirmez veya sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunursa bu
takdirde sözleşmeyi ihlal eden tarafa ihtar gönderilerek ihlalin
giderilmesi için münasip bir süre verilebilir.

            d – İnşaat yapımı denetim firmasını seçme hakkı müteahhide
ait masraflar MÜTEAHHİT  tarafından karşılanacaktır.

            e – Arsa sahibinin işin başlangıcından bitimine kadar
inşaatla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayıp inşaatın devamı esnasında
inşaatın devamını engelleyici herhangi bir müdahalede bulunamayacaktır.
Aykırı bir durum olduğu taktirde müteahhit ilgili mercilere yapılacak
müracaat ile durum  tespitini müteakip işin durdurulması yetkisine
sahiptir.

         

            f – Yetkili ve uzman bir kurum ve kuruluşa zemin etüdü
yaptırılacaktır.

            g – MÜTEAHHİT  sözleşmede üstlendiği yükümlülükleri bizzat
yerine getirmeye mecburdur.           

h – İmar durumu ile ilgili olarak inşaata ilişkin hakların artması
taraflarca bu sözleşmedeki oranlar dahilinde paylaşılır. Bu durumda
tarafların birbirinden ek bir ivaz talebi mevzubahis olamaz.

    ı – MÜTEAHHİT  arsa sahibinin payına düşen bağımsız bölümlerin
inşaatında kendi kusurundan dolayı gecikmeye meydan vermeyecek arsa
sahiplerinin payına düşen daireleri kendi payına düşenleri ile aynı
sürede tamamlayacaktır

         k – İşbu sözleşme karşılıklı anlayış ve iyi niyet kuralları
içinde hazırlanıp imza altına alınmıştır. Yine taraflar işbu sözleşme
hükümlerine iyi niyetle riayeti peşinen kabul ederler.

            l – Tarafların vefatı halinde varisleri de sözleşmeyi hukuki
ve teknik şartları ile beraber bütünüyle şimdiden kabul ve taahhüt
ederler.

m-arsa sahipleri inşaatın yapım aşamasında kendi dairelerini satmak
isterlerse müteahhidin belirlediği satış rakamının altında satış
yapamayacak ve bu esnada inşaat teslim edilmeden reklam pano
vs.asamayacaklardır.

            n – ARSA MALİKLERİ, MÜTEAHHİT ’den teknik şartnameden farklı
bir talepte bulunması halinde, iş programının bozulmaması kaydı ile
MÜTEAHHİT  imkanlar ölçüsünde bu istekleri yerine getirecektir.

            Farklı malzemenin kullanılması süre kaybına neden olması
halinde kaybedilen süre inşaat süresine ilave edilecektir.malzeme farkı
arsa sahibi tarafından ödenecektir

MADDE 11 – MÜCBİR NEDENLER

            Mücbir neden, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen
ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan ve önceden
kestirilemeyen olayları ifade etmek olup, deprem, doğal afetler, savaş,
iç savaş ülke genelinde oluşabilecek ekonomik ve mali kriz,resmi
kurumlarca herhangi bir sebep dolayısıyla inşaatın durdurulması gibi
olaylar ile MÜTEAHHİT ’in kusurundan kaynaklanmayan  gecikmelerdir.

            İşbu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklar Kartal Mahkemeleri
ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 12 – TEBLİGAT ADRESLERİ

            Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşmede yazılıdır.
Taraflar adres değişikliklerini bir hafta içerisinde diğer tarafa
bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.Bu
sözleşmeyi müteakiben müteahhit firma arsa üzerinde levha dikmek inşaat
panosu yaptırıp yerleştirmek imar etüt plan ve proje hazırlamak gibi her
türlü hakka sahiptir.Arsa sahibi ve üçüncü kişiler buna müdahale
edemeyecektir.

Not:Kat bölüşüm planı ektedir.

İşbu sözleşme taraflarca şahitler huzurunda okunarak paraf edilmiş olup
cayma ve dönme olmayacaktır.Cayan taraf karşı tarafın tüm zararlarını
tazmin ettikten sona ilaveten…………….cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt
etmiştir.Bu konuda Sivas mahkemeleri yetkilidir.

MÜTEAHHİT ARSA SAHİBİ

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78