Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C. 

HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına

ŞİKAYET  EDEN    :
..................................................... 

  

T.C KİMLİK NO     : ………………………………… TEL
NO : ………………………

VEKİLİ		  :

ADRES             :
........................................................................
...................................

                

                   
………………………………………………………………
………..

KARŞI TARAF      :
........................................................................
................................

ADRES             :
........................................................................
.................................

KONUSU           : ……………………

sından …../…../20…. tarihinde

………………. Kredisi kullanan müvekkilimden, kullandığı kredi
için …….TL Dosya Masrafı

kesintisi yapılmış olup yapılan kesinti haksız ve hukuksuzdur. 

 Banka ile imzaladığı (İmzalanan sözleşme Bankaca tek taraflı
olarak hazırlanmış standart bir sözleşmedir) sözleşmede yukarıda
belirtilen ücretin alınmasına ilişin açık ve net biçimde bir
hüküm bulunmamaktadır. 

	

#

$

'

1

*

´

¶

 ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu,
tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet
kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe
neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini
tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız
şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme
şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede
yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o
sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul
edilir.” şeklinde olduğundan, Bankaca önceden hazırlanmış
sözleşmeye konan ve tüketiciden yukarıda belirtilen ücretlerin
alınacağı şeklinde hüküm bulunan sözleşme şartı, kanunun bu
maddesine aykırılık oluşturduğu için tüketici için bağlayıcı
değildir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 02/05/2008 tarih ve 2008/6088
nolu kararı da bu yöndedir.

SONUÇ VE İSTEM : Sunulan nedenlerle yukarıda ayrıntıları bulunan
Toplam

 ………………… TL nın müvekkilime iade edilmesi kararının
verilmesini vekaleten dilerim.

EKLER:

Vekaletname Sureti

Banka 

		

                                    
             ….../……. /2014

								Şikayet Eden Vekili

								 Av. G….. K……