Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     GÜNIŞIĞI HUKUK BÜROSU

    TEL:0212 631 44 70

 		       CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ           : 

VEKİLİ             : 

SANIK             : 

SUÇ                : Dolandırıcılık

AÇIKLAMALAR     :

 		        1-Sanık şirket yetkilileri ile müvekkilim,
aralarında, 11.12.1998 tarihinde bir otomobil alım satım sözleşmesi
düzenlemişlerdir. Bu sözleşme gereği, müvekkilim, 15.01.1999
tarihinde başlamak üzere, ……..TL taksit ödeyecek, buna mukabil 
sanık şirket yetkilileri, Proton marka Persona 2.0 Turbo Diesel Sedan
model bir adet otomobili, Aralık 1999 tarihinde müvekkilime teslim
edeceklerdir.

		        2-Müvekkilim, her ay eksiksiz ödemelerini yapmış
olmasına rağmen, sanık şirket yetkilileri, satım konusu arabayı,
teslim tarihinde teslim etmemiş, birtakım bahaneler uydurarak
müvekkilimi oyalamış, müvekkilimde bu beyanlara güvenerek, teslim
edilir ümidiyle 6 ay daha ödemelerine devam etmiştir. Ancak, sanık
şirketten inandırıcı cevaplar alamayınca ödeme yapmayı
kesmiştir.

Ì

Ô

H

J

tirazın iptalini talep etmiş, mahkeme de müvekkilimin mağduriyetini
tespit ederek itirazın iptaline ve % 40 inkar tazminatına
hükmetmiştir. Ancak müvekkilim, bu güne kadar, sanık şirketin
birtakım hileleri sonucu, üzerinde malvarlığı bulunamadığından 
parasını geri alamamıştır.

        4- Sanık şirket yetkilileri, satım konusu arabayı
teslim etmeyeceği halde, 

müvekkilimi birtakım hile ve desiselerle kandırarak, arabanın teslim
edileceğine inandırmış ve bu yolla müvekkilimden toplam 
4.198.718.000 TL tahsil ederek, müvekkilimi dolandırmışlardır.

	

HUKUKİ SEBEPLER  : TCK. CMUK. ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLERİ : 11.12.1998 tarihli sözleşme, makbuzlar,
Büyükçekmece 2.İcra Müdürlüğünün 2001/1443 Esas sayılı
dosyası., Bağcılar Asliye Hukuk Mahkemesinin 

2001/1349 E- 2002/1335 Karar sayılı dosyası, bilirkişi, şahit ve
yasal her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP    : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan sebepler
muvacehesinde, müvekkilimi, araba vereceği yalanlarıyla, kandırarak
dolandıran, “parasını çarpan” ve bu yolla kendilerine
menfaat sağlayan sanık şirket yetkililerinin, fiillerine uyan 
TCK’nın ilgili maddeleri gereği tecziyeleri için KAMU DAVASI
açılmasını bilvekale talep ederim.  07 .08.2003 

 								    Müşteki Vekili