Giriş yap
Kayıt ol

        D İ S T R İ B Ü T Ö R L Ü K   S Ö Z L E Ş M E S İ

TARAFLAR:	1.  ................................................ ANONİM
ŞİRKETİ (Aşağıda kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır.)

Adres:
........................................................................
....................................

	2. ................................................ LİMİTED
ŞİRKETİ (Aşağıda kısaca "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)

	  Adres:
........................................................................
....................................

TANIMLAR	:

Bu Sözleşme'de yazılı; 

"Marka"      : 	ŞİRKET'in lisans hakkı sahibi sıfatıyla
Ürün'de kullanım hakkını haiz olduğu,
“.........................................” Markası ve ŞİRKET'in
bildireceği sair markaları ifade eder.

"Ürün(ler)"   : 	ŞİRKET tarafından üretilen veya ticareti
yapılan/pazarlanan tüm ürünleri ifade eder.

		

KONU		:

ŞİRKET'in ticaretini yaptığı Ürün'lerin, DİSTRİBÜTÖR
tarafından ŞİRKET'den satın alınarak, Türkiye genelindeki bireysel
müşterilere ve/veya ŞİRKET'çe onaylanmış alt (tali) bayilerine
satılması hakkında gayri-münhasır Distribütörlük
Sözleşmesidir.

YORUM VE TEMEL HÜKÜMLER	:

A.	Bu Sözleşme DİSTRİBÜTÖR’e, acentalık, komisyonculuk,
tellallık, simsarlık, vekillik, ortaklık ve Ürün'ü üretmek veya
ürettirmek hakkı vermez. 

DİSTRİBÜTÖR, bağımsız bir tacir vasfını haiz olup, bu
Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin
acentası, hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı
durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek,
diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak
nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi
verdiği şeklinde yorumlanamaz.

B.	DİSTRİBÜTÖR bu Sözleşme'yi tamamen veya kısmen üçüncü
kişilere devredemez, bu Sözleşme'nin hükümlerinin uygulanması
için üçüncü kişilerle ortaklıklar kuramaz.

C.	Bu Sözleşme, DİSTRİBÜTÖR'e, Ürün'ün veya ŞİRKET'in
pazarladığı diğer ürünlerin satışa arz edilmesi hususunda, T.C.
sınırları içinde herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahalde
tekel hakkı veya münhasır yetki vermez, adem-i rekabet ve
satış/gelir garantisi sağlamaz. Buna karşılık DİSTRİBÜTÖR,
satışlarında serbest olmakla birlikte, satışlarını ülke içinde
yoğunlaştırmak konusunda her türlü çabayı gösterecektir.
ŞİRKET, DİSTRİBÜTÖR'ün satış yapacağı bölgeleri her zaman
kısıtlayabilir.

D.	ŞİRKET, dilediği bölge, il, ilçe veya mahalde başka/yeni
distribütörlükler, bayilikler, acentalıklar, komisyonculuklar, kendi
veya üçüncü kişiler adına münferiden veya ortaklık kurmak
suretiyle Ürün'leri doğrudan veya dolaylı olarak pazarlamak,
dağıtmak, satmak veya sattırmak hakkını haizdir. ŞİRKET bu
Sözleşme'den doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü
kişilere devredebilir, bu Sözleşme ile ilgili olarak üçüncü
kişilerle ortaklıklar kurabilir.

HÜKÜMLER :

MADDE 1

GENEL HÜKÜM

DİSTRİBÜTÖR, bu Sözleşme'de yazılı şartlar ve ŞİRKET'in zaman
zaman yazılı olarak bildireceği mevzuata uygun uygulama esasları ve
talimatları çerçevesinde, ŞİRKET'ten Ürün satın alıp,
müşterilerine ve/veya ŞİRKET'çe onaylanmış alt (tali) bayilerine
satmayı ve ŞİRKET'in distribütörlüğünü (satış, stoklama,
depolama, dağıtım) yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. 

ŞİRKET de bu Sözleşme'de yazılı şartlarda Ürün'leri
DİSTRİBÜTÖR'e satmayı ve Ürün'ün DİSTRİBÜTÖR tarafından
müşterilerine ve tali bayilerine satılmasını kabul etmiştir. 

MADDE 2

ÜRÜN'ÜN DİSTRİBÜTÖR TARAFINDAN ŞİRKET'DEN SATIN ALINMASINA
İLİŞKİN ŞARTLAR

2.1.	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'den satın alacağı Ürün adedini ve
türünü, Ürün niteliklerini dikkate alarak günlük/haftalık olarak
ŞİRKET'e sipariş etmek, ŞİRKET de DİSTRİBÜTÖR’ün
siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak
kaydı ile uygun göreceği adet/kategori/tür/tutarda Ürün
sağlamak/satmak hakkını haizdir.

2.2.	ŞİRKET, DİSTRİBÜTÖR’ün satışlarını ve Müşteri
ihtiyaçlarını gözeterek, her ay/yıl (veya belirleyeceği
dönemlerin) başında, DİSTRİBÜTÖR tarafından alınması gereken
asgari Ürün toplam adet/kategori/tür ve tutarlarını belirler.
DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in bildireceği asgari adet/kategori/tür ve
tutardaki Ürünler'i, belirlenecek dönemlerde, almayı kabul ve
taahhüt etmiştir. 

2.3.	DİSTRİBÜTÖR tarafından Ürün'ün siparişi, ŞİRKET'in matbu
sipariş formu ile yapılır. DİSTRİBÜTÖR siparişlerini verirken,
depolarındaki tüm Ürün stoklarını adet/kategori/tür/ürün
gramajı itibariyle göz önünde bulundurarak her zaman yeterli
düzeyde tutmak, her zaman Müşterilerin ihtiyaçlarını zamanında
karşılayacak yeterli Ürün'ü satışa hazır bulundurmak ve
ŞİRKET'ce belirlenen aylık-yıllık satış hedeflerine ulaşılması
gereklerini gözönünde tutmakla yükümlüdür. DİSTRİBÜTÖR,
sipariş ettiği Ürün'ün tamamını ŞİRKET'den satın almak
zorundadır.

2.4.	ŞİRKET, kendi üretim imkanları çerçevesinde,
DİSTRİBÜTÖR’ün siparişlerini karşılamak için çaba
gösterecektir. Ancak, savaş, iç karışıklık, ulaşım
şartlarının elverişli olmaması, yolların kapanması, ithalattaki
gecikme veya kesilmeler, trafiğin kesilmesi ve/veya aksaması, nakliye
aracının kaza ve/veya arıza yapması, grev, lokavt, resmi makamların
talimat veya sınırlamaları, üretimde meydana gelen aksamalar,
hammadde veya malzemelerin temin edilememesi, Ürün stoklarının
kalmaması, ŞİRKET tesislerindeki teknik nedenlerden dolayı üretimde
meydana gelecek aksamalar ve bunlara benzer olağan ve/veya
olağanüstü nedenler ile her türlü ekonomik sebeplerden dolayı,
ŞİRKET, siparişleri karşılayamaz ise, DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'e
karşı herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı,
bunlardan ötürü herhangi bir sorumluluk yüklememeyi kabul ve
taahhüt eder.

Bu çerçevede, ŞİRKET, DİSTRİBÜTÖR’ün sipariş verdiği
Ürün'ün, genel olarak, kararlaştırılan teslim zamanlarında
DİSTRİBÜTÖR'e teslim edilmemesinden, sipariş sonrasında Ürün'ün
tasarım ve teknik özelliklerinin değiştirilmesinden veya bir kısım
özelliklerinin iptal edilmesinden sorumlu değildir. DİSTRİBÜTÖR,
Ürün'ün zamanında teslim edilmediğini veya tasarım ya da teknik
özelliklerinin değiştirildiğini ileri sürerek sipariş verdiği
Ürün'ü satın almaktan ve/veya tesellümden imtina edemez.

2.5.	DİSTRİBÜTÖR, Ürün'ü, ŞİRKET'in bildireceği mahalde ve
zamanda teslim alır; nakliyesi, boşaltılması, nef'i ve hasarı
DİSTRİBÜTÖR'e aittir. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'den satın alacağı
Ürün'ü teslim mahallinde muayene etmek ve ebadı ve diğer
özellikleri ile ilgili itirazlarını ve ayıp ihbarlarını
tesellümden itibaren en geç yedi gün içinde yazılı olarak
ŞİRKET'e bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, DİSTRİBÜTÖR
Ürün'ü kesin olarak kabul etmiş sayılır. ŞİRKET, süresi içinde
yapılmış itiraz ve ayıp ihbarlarını değerlendirir; gerçekten
ayıplı olduğu anlaşılan Ürün'ü DİSTRİBÜTÖR'den geri
alabilir.

2.6.	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in kendisine sattığı Ürün'lerin
muhafazasında gerekli titizliği göstermeyi ve gereken sağlık ve
temizlik şartlarını yerine getirmeyi ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu
ile ilgili tüm mevzuata uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.

2.7.	ŞİRKET her bir Ürün'ün DİSTRİBÜTÖR'e satış fiyatını
tek taraflı olarak saptamak ve dilediği zaman değiştirmek hakkını
haizdir. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in belirleyeceği satış
fiyatlarına itiraz edemez, sipariş ettiği Ürün'ü satın almaktan
imtina edemez.

2.8.	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'ten satın alacağı Ürünlerin toplam
bedelini, ŞİRKET'in fatura tarihinden itibaren; en geç sekiz (8) gün
içinde ŞİRKET'e ödeyecektir. ŞİRKET Sözleşme konusu Ürünler
için, bu vadeyi dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirmek,
azaltmak veya arttırmak hakkını haizdir. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET
tarafından belirlenen ödeme vadelerine uymayı kabul ve taahhüt
etmiştir.

DİSTRİBÜTÖR’ün ödemelerde gecikmesi halinde, ŞİRKET'çe
belirlenen oranda (o tarihteki LIBOR gecelik faiz oranından az olmamak
kaydı ile) gecikme faizi tahakkuk ettirilir. ŞİRKET, zaman zaman
Distribütöre bildireceği uygulama esaslarıyla gecikme faizinin
oranını, günün şartlarına göre, tek taraflı olarak azaltmak veya
arttırmak hakkını haizdir. DİSTRİBÜTÖR, tahakkuk edecek gecikme
faizini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sözkonusu gecikme faizi,
ödeme araçlarına (bono, senet, çek gibi) ve cari hesaba da
uygulanır. ŞİRKET'in Sözleşme'yi feshetmek, teminata rücu etmek,
doğmuş, doğacak zararlarını tazmin ettirmek ve Sözleşme ve
kanundan doğan haklarını ayrıca kullanmak hakkı saklıdır. 

MADDE 3

ÜRÜN'ÜN DİSTRİBÜTÖR TARAFINDAN MÜŞTERİLERİNE SATILMASINA
İLİŞKİN ŞARTLAR

3.1.	DİSTRİBÜTÖR, Ürünler'i stokunda her zaman hazır bulunduracak
ve her müşteri satış noktasında en verimli şekilde hizmet
verecektir.

	ŞİRKET, her takvim yılı başında, o yılda öngördüğü satış
hedeflerini tesbit eder ve bunları yıllık ve aylık dönemler halinde
DİSTRİBÜTÖR'e yazılı olarak bildirir. DİSTRİBÜTÖR, sözkonusu
satış hedeflerine ulaşmayı ve bu amaçla gereken her türlü
çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. ŞİRKET de,
DİSTRİBÜTÖR’ün satış hedeflerine ulaşması için gereken
Ürünleri sağlamayı kabul etmiştir. DİSTRİBÜTÖR'ün belirlenen
satış hedeflerine ulaşamaması, akde aykırılık teşkil eder. 

3.2.	DİSTRİBÜTÖR, Müşterilerine yaptığı Ürün satışlarının
her türlü tahsilat ve benzeri risklerini ve sattığı Ürünlerin
bedellerinin Müşterileri tarafından ödenmemesi halinde, bunlara
ilişkin her türlü dava ve kanuni takibi kendisi üstlenmeyi kabul
etmiş olup, bunlara ilişkin her türlü zarar, ziyan ve masraflar
DİSTRİBÜTÖR'e aittir ve bu veya benzeri sebeplerle DİSTRİBÜTÖR,
ŞİRKET'e karşı ödemelerini geciktiremez veya ödeme yapmaktan
imtina edemez. 

3.3.	DİSTRİBÜTÖR, ülke genelinde alt (tali) bayilik tesis etmek
istediği taktirde, ŞİRKET’in bayilere ilişkin çalışma usul ve
esaslarına, alt-yapı ve örgütlenme koşullarına uygun kişilerle
çalışacak, bunların adreslerini, işleten ve maliklerinin tam isim,
ünvan ve adreslerini ŞİRKET'e yazılı olarak bildirecektir.
ŞİRKET, DİSTRİBÜTÖR’ün önerdiği alt-bayi ile çalışılması
konusunda izin verebilir. DİSTRİBÜTÖR tarafından bu şekilde
alt-bayilik tesis edilmesi halinde, DİSTRİBÜTÖR, sözkonusu
alt-bayinin bu Sözleşme hüküm ve şartlarına aynen uymasını temin
etmekle yükümlü olduğunu kabul ve garanti etmiştir. ŞİRKET, bu
şekilde tesis edilmiş alt (tali) bayilikleri haklı gerekçelerle
iptal etmek yetkisini haizdir. 

3.4.	DİSTRİBÜTÖR, Ürün'ü ŞİRKET'in ticari itibarına zarar
verebilecek tarzda satmamayı taahhüt etmiştir. DİSTRİBÜTÖR,
Ürün'ün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya ŞİRKET
adına, Müşterilerine veya tüketicilere ilave hiç bir garanti
veremez. Aksi takdirde, her türlü sorumluluk DİSTRİBÜTÖR'e ait
olup, ŞİRKET'in bu nedenden uğrayacağı zararlar için
DİSTRİBÜTÖR'e rücu hakkı saklıdır. 

3.5.	DİSTRİBÜTÖR, Ürünler'in satış, dağıtım, pazarlama ve
servis hizmetleri faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için
yeterli adet ve nitelikte araç, personel, eleman ve işçiyi, kendi nam
ve hesabına görevlendirecek, bunların sayıları,
nitelikleri-standartları, eğitimi ve giyimleri konusunda ŞİRKET'in
talimat, öneri ve isteklerine uyacaktır. Araçlara ilişkin her
türlü sorumluluk DİSTRİBÜTÖR'e ait olup, DİSTRİBÜTÖR,
giderleri kendisine ait olmak üzere, araçların her türlü bakım ve
onarımını zamanında yerine getirmeyi ve eskiyen araçları
değiştirmeyi kabul etmiştir. DİSTRİBÜTÖR, elemanları ve
yardımcı şahıslarına karşı ve bunların işlem ve eylemlerinden
ötürü Müşterilere ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, bu
hususta ŞİRKET'e herhangi bir sorumluluk tevcih edilemez. 

3.6.	DİSTRİBÜTÖR, Müşterileri ve alt bayilerine yaptığı Ürün
satışlarını ve stok durumunu içeren günlük/haftalık/aylık
raporları, her Müşteri bazında hazırlayacağı ve yapılan
günlük/haftalık/aylık satış tutarlarını içeren bir liste ile
birlikte her gün/hafta/ay sonunda ŞİRKET'e tevdi edecektir.
DİSTRİBÜTÖR, ayrıca, ŞİRKET tarafından talep edilebilecek her
türlü bilgiyi, eksiksiz olarak ve ŞİRKET'çe belirlenecek forma
uygun olarak, istenilen zamanda ŞİRKET'e tevdi edecektir. 

DİSTRİBÜTÖR, muhasebe defter ve kayıtlarının muntazam ve usulüne
uygun tutulmasını, Müşteri bilgilerinin-verilerinin bilgisayar
sistemine düzenli olarak kaydedilmesini ve yönetimini, Müşteri
eğilimlerine (Ürün satın alma dönemleri ve tutarları vb.) ilişkin
bilgilerin tutulmasını ve ŞİRKET'çe talep edilen formdaki dönemsel
raporların tanzimini temin edecektir. Sözkonusu bilgi ve raporlar,
doğrudan ŞİRKET'in merkezinde bulunan ilgili Departmana düzenli
olarak aktarılacak ve bu Departman'daki merkezi ekibe bağlı olarak,
sürekli işbirliği içinde çalışılacaktır.

3.7.	DİSTRİBÜTÖR, işyerlerini, depolarını ve araçlarını her
zaman temiz ve tertipli tutmayı, ŞİRKET’in kendisine sattığı
Ürün’leri gerekli temizlik ve sağlık kurallarına uygun olarak
korumayı, bu konularda genel mezvuata, yerel idari düzenlemelere ve
ŞİRKET’in talimat, talep ve önerilerine uygun depolama ve
sevkiyat-dağıtım yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. 

DİSTRİBÜTÖR, depolarını denetlemek üzere ŞİRKET elemanlarının
veya görevlendireceği kişilerin diledikleri zamanda DİSTRİBÜTÖR
depolarına girmelerine, stok kontrolü yapmalarına, ülke sınırları
dahilinde pazar çalışması yapmalarına yardımcı olacaktır.

3.8.	DİSTRİBÜTÖR, kendi iş yerlerine, depolarına ve araçlarına
ilişkin her türlü kanuni ve sıhhi mükellefiyetlerin yerine
getirilmesinden bizzat sorumludur ve bu hususta ŞİRKET hiç bir
şekilde sorumlu değildir. DİSTRİBÜTÖR, üçüncü kişi ya da
kuruluşlar tarafından ŞİRKET'e karşı bu sebeple ileri
sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü
ŞİRKET'in maruz kalabileceği kayıp ve zararların tamamını,
ŞİRKET'in ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi kabul
ve taahhüt etmiştir.

3.9.	DİSTRİBÜTÖR, arızalı Ürünler'i satmamayı kabul ve taahhüt
eder ve bu Ürünlerin piyasaya satışından doğabilecek her türlü
zarar ve ziyandan DİSTRİBÜTÖR sorumludur. DİSTRİBÜTÖR,
üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından ŞİRKET'e karşı bu
sebeple ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan
ötürü ŞİRKET'in maruz kalabileceği kayıp ve zararların
tamamını, ŞİRKET'in ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin
etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

DİSTRİBÜTÖR, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata uymak ve
Ürün'e ilişkin olarak Müşterilerinden gelebilecek şikayetleri
derhal ŞİRKET'e bildirmekle yükümlüdür. DİSTRİBÜTÖR, bu
hususta, ŞİRKET'in zaman zaman belirleyeceği uygulama esaslarına
uygun hareket edecektir. 

DİSTRİBÜTÖR, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuat uyarınca Müşteriler, tüketiciler ve/veya üçüncü kişi ya
da kuruluşlar tarafından ŞİRKET'in kusuru (üretim hatası)
olmaksızın ŞİRKET'e karşı ileri sürülebilecek her türlü talep,
iddia ve alacaklardan ötürü ŞİRKET'in maruz kalabileceği kayıp ve
zararların tamamını, ŞİRKET'in ilk talebinde, derhal nakden ve
def'aten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 4

TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE UYGULAMANIN
DENETLENMESİ

4.1.	Ürün'ün tanıtımı, reklamları ve satış geliştirme
faaliyetleri ŞİRKET tarafından belirlenecek şartlarda yapılır.

	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in yazılı izni olmadıkça Ürün ile
ilgili olarak, yazılı veya sözlü hiç bir tanıtım ve reklam
faaliyetinde bulunamaz, kendi adına veya üçüncü kişiler adına
reklam, ilan, afiş yayınlayamaz, dağıtamaz, asamaz.

	ŞİRKET'in talebi doğrultusunda, DİSTRİBÜTÖR, depo ve
araçlarının üstüne ŞİRKET tarafından belirlenecek tanıtım
işaretlerini koymayı, değiştirmeyi ve kaldırmayı kabul etmiştir.

4.2.	DİSTRİBÜTÖR, Ürünleri ŞİRKET'ce belirlenmiş ambalaj ve
sunuş şekline uygun olarak satmakla yükümlüdür. DİSTRİBÜTÖR,
ŞİRKET'in yazılı iznini almaksızın Ürün için ŞİRKET'in
unvanını, işletme adını, Marka, logo ve sair tanıtım
işaretlerini içeren poşet, kağıt ve sair ambalaj malzemesi
bastıramaz ve kullanamaz. ŞİRKET'in izni ile üretilecek ve
kullanılacak bu tür malzemeler ŞİRKET'in bildireceği esaslar
çerçecesinde her türlü gideri DİSTRİBÜTÖR’e ait olmak üzere
imal edilir ve/veya ettirilir. Bu hüküm, DİSTRİBÜTÖR'ün
işyerleri, depoları içinde ve/veya dışında yer alacak her türlü
tanıtım levha ve panoları için de aynen geçerlidir.

4.3.	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in talebi halinde, işyerlerinde her
türlü gideri kendisine ait olmak üzere, ŞİRKET'çe bildirilecek
donanım ve yazılım standartlarına uygun bilgi işlem sistemini
bulundurmakla ve istendiğinde yenilemekle yükümlüdür.

4.4.	DİSTRİBÜTÖR, pazarlama ve sair konularda ŞİRKET’ce ihtiyaç
duyulabilecek her türlü bilgiyi temin etmeyi ve ŞİRKET ile
işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.5.	ŞİRKET bu Sözleşme'nin uygulanmasını denetlemek hakkını
haizdir. Bu çerçevede, ŞİRKET, DİSTRİBÜTÖR’ün ticari
defterlerini ve müstenidatı belgelerini, satış koşullarını ve
uygulamalarını, tüm personel ve satış-dağıtım-servis
elemanlarını, satış geliştirme ve ilgili faaliyetlerini, Müşteri
ve alt bayi ilişkilerini, işyerlerini ve dekorasyonunu, Ürünlerin
teşhir-satış tarzını, depolarını, stoklarını, araçlarını,
faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, kendi taktirine göre, hatalı
gördüklerinin değiştirilmesini talep etmek hakkını her zaman
haizdir. Sözkonusu denetim ve incelemeler sırasında, DİSTRİBÜTÖR,
ŞİRKET yetkililerine her bakımdan yardımcı olmayı, gerekli
izahatları yapmayı ve işbirliği içinde hareket etmeyi kabul
etmiştir. DİSTRİBÜTÖR, sözkonusu denetimler sırasında tespit
edilerek kendisine bildirilecek hata ve eksiklikleri, derhal gidermekle
yükümlüdür.

MADDE 5

ÜRÜN'ÜN VE MARKASI'NIN KORUNMASI - HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

5.1.	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in yazılı iznini almaksızın,
Ürün'ün Markaları ve sair ŞİRKET tanıtım işaretlerini hiç bir
şekilde kullanamaz. DİSTRİBÜTÖR, Ürün'ü ve Ürün'ün ve
ŞİRKET'in Marka ve sair tanıtım işaretlerini, üçüncü kişilere
kullandıramaz, taklit edemez, aynı veya benzerlerini
üretemez/ürettiremez. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in unvanı veya
logosunu kendi antetli kağıtlarında veya duyurularında kullanamaz.

 

T

`

b

ༀ㞄ᄂ즄廽㞄怂즄懽̤਀2.	DİSTRİBÜTÖR, Markaların
şöhretini ve ŞİRKET'in ticari itibarını koruyup güçlendirecek
tarzda hareket etmek ve ŞİRKET'in Markalarına ve ticari itibarına
zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun olmayan
faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür.

5.3.	DİSTRİBÜTÖR, üçüncü kişilerin Ürün'ü ve/veya Markaları
ya da ŞİRKET'in diğer marka ve sair tanıtım işaretlerini taklit
ettiklerini veya diğer bir surette tecavüzde bulunduklarını ya da
haksız olarak kullandıklarını öğrendiği takdirde, durumu derhal
ŞİRKET'e bildirmek, ŞİRKET'in bu konuda vereceği talimata göre
hareket etmek ve markaya tecavüzün/haksız rekabetin önlenmesi için
gerekli her türlü işbirliği-yardımı yapmakla yükümlüdür.

MADDE 6

DİSTRİBÜTÖR’ÜN DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

6.1.	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'den aldığı Ürün'ü, her türlü
primi ve giderler kendisine ait olmak üzere, bütün sigorta risklerini
(yangın, patlama, hırsızlık, su baskını ve kârdan zararlar dahil
ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) kapsar şekilde derhal
sigorta ettirmeyi, süresi biten sigorta poliçelerini yenilemeyi ve
sigorta poliçelerinin örneklerini ŞİRKET'e tevdi ederek, bunları
talebi halinde, ŞİRKET'in daini mürtehin olduğunu ifade eden
zeyilname ile ŞİRKET'e ciro ve devretmeği kabul etmiştir. Söz
konusu sigortanın ŞİRKET'in onaylayacağı muteber bir sigorta
kuruluşuna yaptırılması esastır.

6.2.	DİSTRİBÜTÖR, Ürünleri sattığı bütün Müşterilerin
adreslerini, işleten ve/veya maliklerinin tam isim, unvan ve
adreslerini, Ürün satış-hesap tutarlarını, sair bilgi-verileri ve
bunlardaki değişiklikleri, ŞİRKET'e derhal yazılı olarak
bildirecek ve Sözleşme'nin sona ermesi halinde bunları tamamen
ŞİRKET'e tevdi edecektir. Müşterilerin sözkonusu isim, unvan,
adres, hesap bilgileri ve sair bilgiler ile ŞİRKET ve/veya
DİSTRİBÜTÖR sisteminde yeralan veriler (database-veri tabanı)
ŞİRKET'e ait olup, sözkonusu bilgileri, DİSTRİBÜTÖR, doğrudan
veya dolaylı olarak hiç bir şekilde, üçüncü kişilere
açıklamamayı, vermemeyi ve sair surette kullanmalarına izin
vermemeyi ve bu Sözleşme'nin ifası haricinde kullanmamayı kabul ve
taahhüt etmiştir. 

DİSTRİBÜTÖR, bu Sözleşme'nin uygulanması nedeni ile
öğrenebileceği ŞİRKET'e ait teknik, idari ve ticari bilgi-sırları
saklamak, hiç bir şekil ve surette üçüncü kişilere açıklamamak
ve bu sır saklama yükümlülüğüne istihdam ettiği kişilerin,
yardımcı kişilerinin ve kendisi ile ilgili kişilerin de uymasını
temin etmekle yükümlüdür. DİSTRİBÜTÖR’ün bu yükümlülüğü
Sözleşme'nin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde de her hangi
bir süre ile sınırlı olmaksızın aynen devam eder. 

6.3.	DİSTRİBÜTÖR, Sözleşme'nin yürürlüğü süresince ve
Rekabetin Korunmasına dair mevzuatın cevaz verdiği süre boyunca
doğrudan veya dolaylı olarak (bağlı şirketleri, yan kuruluşları,
akrabaları, ilişkili kişiler kanalı ile ve sair surette) başka
kişi ve kuruluşların ŞİRKET ÜRÜNLERİ ile rekabet halindeki
ürünlerini satışa arz edemez, tanıtamaz, teşhir edemez,
pazarlayamaz, bunları imal edemez/ettiremez, benzer ürünleri üreten,
satan veya pazarlayan üçüncü kişi ve kuruluşların
distribütörü, bayii, acentası, ortağı, vekili, komisyoncusu olarak
veya başka sair sıfatla hareket edemez veya bunlara benzer her hangi
bir teşebbüste bulunamaz. Bu yükümlülük, Rekabetin Korunmasına
dair mevzuat şartları çerçevesinde, bu Sözleşme’nin herhangi bir
nedenden sona ermesi halinde de, sona erme tarihini takip eden bir (1)
yıl süreyle devam eder.

DİSTRİBÜTÖR yukarıda 6.2. ve 6.3. Maddelerde yazılı hükümlere
aykırı davranışından ötürü ŞİRKET'in uğrayacağı her türlü
maddi-manevi, müsbet-menfi zarar, ziyan ve kaybını, ilk talebinde
ŞİRKET'e tazmin etmeyi ve ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6.4.	DİSTRİBÜTÖR, bu Sözleşme'nin akdedilmesinden sonra ortaklık
yapısında ve imza yetkililerinde meydana gelebilecek her türlü
değişikliği, derhal ŞİRKET'e bildirmek ve yeni imza sirkülerini
ŞİRKET'e vermekle yükümlüdür. Bu tür değişikliğin ilan
edilmiş olması DİSTRİBÜTÖR’ün sözkonusu bildirim ve tevdi
yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamına gelmez.

6.5.	ŞİRKET, aynı/benzer hal-koşullardaki distribütörler için
Ürün'ün teslim usulünde, fiyatında ve ödeme koşullarında
yapacağı her türlü değişiklikleri (siparişi öncesinde ve
sonrasında) DİSTRİBÜTÖR'e kısmen veya tamamen yansıtabilir, genel
olarak, yukarıdaki maddelerde yazılı koşullarda yapacağı
değişiklikleri, zaman zaman DİSTRİBÜTÖR'e bildireceği uygulama
esasları ile bildirebilir. Bu uygulama esasları Rekabetin korunmasına
dair mevzuata uygun olacaktır. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in uygulama
esasları bildirimlerine aynen riayet etmeyi ve bunlardan her hangi
birine riayet etmemesinin Sözleşme'ye açık aykırılık
oluşturacağını şimdiden kabul etmiştir. 

MADDE 7

TEMİNAT

7.1.	DİSTRİBÜTÖR, bu Sözleşme'de yazılı her türlü beyan,
taahhüt, edim ve yükümlülüklerinin ve bu Sözleşme'den doğmuş,
doğacak her türlü borçlarının (gecikme faizi, cezai şart ve
tazminatlar dahil) teminatını teşkil etmek üzere, ŞİRKET
tarafından belirlenecek tutarda ve Türkiye'de mukim muteber bir banka
tarafından tanzim edilecek kati ve süresiz bir banka teminat mektubunu
ŞİRKET'e tevdi edecektir. Banka teminat mektubunun masrafları
DİSTRİBÜTÖR'e aittir. ŞİRKET, bu Sözleşme'nin yürürlüğü
süresince her zaman teminatın türünü ve/veya tutarını
değiştirmek/arttırmak, DİSTRİBÜTÖR'den ilave veya yeni teminatlar
istemek hakkını haizdir. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in teminata
ilişkin taleplerini derhal yerine getirerek istenen ilave/yeni
teminatları ŞİRKET'e tevdi etmeği şimdiden kabul etmiştir. Bu
hükmün gereğinin yerine getirilmemesi, Sözleşme'nin açık ihlali
sayılır. 

7.2.	ŞİRKET, DİSTRİBÜTÖR tarafından kendisine tevdi edilecek
teminatları Sözleşme'nin yürürlüğü süresince muhafaza etmek ve
gerekli gördüğünde teminatları kısmen veya tamamen nakde tahvil
ederek, DİSTRİBÜTÖR'den doğmuş doğacak her türlü alacağını
tahsil etmek hakkını haizdir. ŞİRKET'in söz konusu teminatlar ile
karşılanmayan alacak ve zararlarını DİSTRİBÜTÖR'den talep ve
tahsil hakkı saklıdır.

7.3.	DİSTRİBÜTÖR tarafından bu Sözleşme uyarınca ŞİRKET'e
tevdi edilen teminatlar, DİSTRİBÜTÖR’ün Sözleşme ve mevzuat
gereğince ŞİRKET'e karşı olan her türlü edim, taahhüt ve
borçlarının tamamını ŞİRKET'in münhasır takdirine göre
tam-zamanında ifa etmiş olması kaydıyla Sözleşme'nin sona
ermesinden altı ay sonra iade edilir.

MADDE 8

SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

8.1.	Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren bir (1)
yıl için geçerlidir. Ancak aşağıdaki hükümler uyarınca sona
ermediği ve taraflardan herhangi biri, Sözleşme süresinin sona
ermesinden en az üç (3) ay önce, diğer tarafa yazılı ihbarda
bulunarak Sözleşme'yi sona erdirdiğini bildirmediği takdirde,
Sözleşme'nin süresi kendiliğinden bir (1) yıl için uzayacaktır.
Bu hüküm müteakip birer yıllık dönemlerde de aynen geçerli olarak
uygulanır, ancak üçüncü yıldan sonra Sözleşme’nin yenilenmesi
için tarafların yazılı mutabakatı gerekir.

8.2.	Bu Sözleşme, yukarıda 8.1.Maddede yazılı süre içerisinde
(uzayan süreler dahil) ŞİRKET'in yazılı ihbarı üzerine, yazılı
ihbarın DİSTRİBÜTÖR'e gönderildiği tarihten itibaren 30 (otuz)
gün sonunda kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin bu nedenden sona
erdirilmesi halinde, DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'ten herhangi bir
zararının veya kaybının tazmin edilmesini talep edemez. 

8.3.	DİSTRİBÜTÖR, bu Sözleşme'yi, yukarıda 8.1.Maddede yazılı
sürenin sonunda veya süresi uzamışsa, uzayan süre sonunda hüküm
ifade etmek üzere, en az 90 (doksan) gün öncesinden ŞİRKET'e
göndereceği yazılı ihbarı ile sona erdirebilir.

8.4.	DİSTRİBÜTÖR'ün bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birine
uymaması veya aykırı davranması ya da Sözleşme ile yükümlendiği
edim ve taahhütlerinden her hangi birisini yerine getirmemesi halinde,
ŞİRKET bu Sözleşme'yi yukarıda 8.2. Maddede yazılı ihbar öneline
uymaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu takdirde
ŞİRKET, Sözleşme'ye uyulmamasından veya ihlal edilmesinden ve/veya
bu nedenle feshinden ötürü doğmuş, doğacak her türlü
maddi-manevi, müsbet-menfi zarar, ziyan ve kayıplarını
DİSTRİBÜTÖR'e tazmin ettirmek hakkını haizdir.

8.5.	Aşağıda yazılı hallerden her hangi birinin gerçekleşmesi
halinde, ŞİRKET bu Sözleşme'yi yukarıda 8.2. maddede yazılı ihbar
öneline uymaksızın derhal feshedebilir:

(a)	Tüzel kişi DİSTRİBÜTÖR’ün Sözleşme'nin imza tarihindeki
ortaklık yapısında %40 veya daha fazla oranda değişiklik meydana
gelmesi veya yönetimini kontrol eden ortaklık yapısının
değişmesi,

(b)	DİSTRİBÜTÖR'ün işyerinde bir ayı aşan süre ile grev veya
lokavt uygulanması veya ticari faaliyetlerinin önemli ölçüde
durması veya kısıtlanması.

ŞİRKET'in Sözleşme'nin bu nedenlerden sona ermesinden ötürü
doğmuş, doğacak zararlarını DİSTRİBÜTÖR'e tazmin ettirmek
hakkı saklıdır.

8.6.	Bu Sözleşme aşağıda yazılı nedenlerden her hangi birinin
gerçekleşmesi halinde kendiliğinden sona erer (münfesih addolunur):

(a)	DİSTRİBÜTÖR’ün iflasının talep edilmesi, konkordato mehli
alması, iflas veya konkordato ilan etmesi, terk-i ticaret, aktiflerini
devretmesi ya da borçlarını ödemede acze düşmesi,

(b)	Gerçek kişi DİSTRİBÜTÖR’ün vefat etmesi veya fiilen
işlerini devam ettiremeyecek hale gelmesi, 

(c)	Tüzel kişi DİSTRİBÜTÖR’ün fesholması, infisah etmesi,

ŞİRKET'in Sözleşme'nin bu nedenlerden (b bendi hariç) sona
ermesinden ötürü doğmuş, doğacak zararlarını DİSTRİBÜTÖR'e
tazmin ettirmek hakkı saklıdır.

MADDE 9

SÖZLEŞME'NİN SONA ERMESİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşme'nin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde aşağıda
yazılı hükümler uygulanır:

9.1.	Üçüncü kişilere duyuruda bulunulması gereken hallerde
duyurunun metni ŞİRKET tarafından kararlaştırılır.

9.2.	DİSTRİBÜTÖR, yed'inde veya kontrolü altında bulunan
Ürünler'in bir listesini derhal ŞİRKET'e verecektir. ŞİRKET,
sözkonusu listede yazılı Ürünler'in, kısmen veya tamamen, mutabık
kalınacak fiyattan (DİSTRİBÜTÖR'ce ödenmiş olması kaydı ile
ŞİRKET'ten ilgili alış fiyatlarından fazla olmamak kaydı ile)
satın alınmasına veya yazılı olarak göstereceği kişiye
satılmasına ya da DİSTRİBÜTÖR tarafından satılmasına karar
verebilir. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in bu konudaki kararına uymayı
kabul etmiştir. 

9.3.	DİSTRİBÜTÖR, Ürün'e ve/veya ŞİRKET'e ait olan ya da
Ürün'e ve/veya ŞİRKET'e özgü olan her türlü Marka ve diğer
tanıtım işaretlerini, resimlerini, levhalarını, logolarını ve
dekorasyonu derhal kaldırmayı ve bunları kısmen veya tamamen hiçbir
şekilde kullanmamayı taahhüt ile bu taahhüdüne uymamasından
ötürü ŞİRKET'in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ilk
talebinde tazmin etmeyi kabul etmiştir.

9.4.	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'ten, (mevcut veya ilerideki) Müşteri
kazandırıcı işlemlerinden ötürü ve/veya başkaca herhangi bir
nedenden dolayı tazminat, ücret veya sair nam altında,
müşteri-pazar portföy tazminatı da dahil olmak üzere, hiçbir bedel
talep edemez. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET veya distribütörleri/bayileri
aleyhinde, Müşteriler nezdinde menfi yönde etkileyecek işlem ve
eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür. Bu hüküm Sözleşme
süresince de geçerlidir.

9.5.	Bu Sözleşme'nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi,
tarafların önceki hak ve yükümlülüklerini ortadan
kaldırmayacağı gibi, bu Sözleşme'nin devamlılık arz eden
hükümlerini de (örn. Madde 6.2, 6.3 ve 9.5) etkilemeyecektir.

MADDE 10

DİĞER HÜKÜMLER

10.1.	ŞİRKET'in bu Sözleşme'den doğan herhangi bir hakkını
kısmen veya tamamen kullanmaması, sözkonusu hakkını kullanmaktan
açık veya örtülü, geçici veya sürekli olarak vazgeçtiği
şeklinde yorumlanamaz. DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET için düzenleyeceği
herhangi bir belgenin (irsaliye, fatura ve benzerleri dahil) ihtirazi
kayıtsız teslim alınmış ve/veya ŞİRKET kayıtlarına geçirilmiş
ve/veya sözkonusu belgeler ya da her hangi bir faaliyeti ile ilgili
olarak bir ihbar veya itirazda bulunulmamış yahut her hangi bir ödeme
yapılmış olmasının,keza fiili uygulamanın Sözleşme'de
öngörülenden farklı gerçekleşmesinin sözkonusu belge ve
faaliyetlerin Sözleşme'ye uygun olduğu veya herhangi bir
borç/edim/taahhüdün Sözleşme'ye uygun olarak ifa edildiği yada
Sözleşme'de düzenlenen her hangi bir uygulama esasından zımnen
vazgeçildiği yahut ŞİRKET tarafından kesin olarak kabul edildiği
anlamına gelmeyeceğini beyan etmiştir.

	ŞİRKET'in uygulama ve kurduğu sistemin esaslarına ilişkin herhangi
bir bildirimi, ŞİRKET'in Sözleşme ve kanundan doğan herhangi bir
hakkını kısmen/tamamen kısıtlamaz ve ortadan kaldırmaz.

10.2.	DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'in bu Sözleşme'den doğan herhangi bir
hak veya alacağını (tazminatlar dahil) Sözleşme'ye göre muaccel
hale geldiği anda, ayrıca herhangi bir ihbar/ihtarda bulunulması ve
yargı kararı istihsali gerekmeksizin DİSTRİBÜTÖR’ün herhangi
bir alacağına derhal takas-mahsup ve/veya teminatlarını nakde tahvil
suretiyle tahsil haklarını ve ayrıca rehin-hapis haklarını haiz
olduğunu kabul etmiştir.

10.3.	Cari Hesap Sözleşmesi

Bu Sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanununun 89. maddesi hükmü
anlamında «cari hesap sözleşmesi» niteliğindedir ve bu yönü ile
Türk Ticaret Kanunu'nun «Cari Hesaba» ilişkin hükümlerine tabidir.
Taraflar bu Sözleşme'den doğacak alacak-borçların ŞİRKET nezdinde
tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir. 

10.4.	Bildirimler

	Taraflar bu Sözleşme'de yazılı adreslerinin kanuni tebligat
adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa
bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen
geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını
beyan ve kabul etmişlerdir. 

10.5.	Delil Anlaşması

	Bu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek hesap
uyuşmazlıklarının çözümünde ŞİRKET'in ticari defterleri ve bu
defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) kesin delil
niteliğindedir (H.U.M.K. 287).

10.6.	Yetkili Mahkemeler

	Taraflar arasında bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra
Müdürlükleri yetkilidir. Bununla beraber, ŞİRKET, kanunen yetkili
diğer bir mahkeme ve mercilere başvurmak hakkını haizdir.
DİSTRİBÜTÖR, ŞİRKET'ce teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati
tedbir kararı talep edebileceğini ve/veya mahkemece talebin uygun
bulunduğu hallerde sözkonusu kararların teminat gösterilmeksizin
infazını kabul etmiştir.

10.7.	Mali Yükümlülükler

	Bu Sözleşme ile ilgili her türlü harç, resim, vergi, damga
vergisi, noter masrafları ve sair yasal mali yükümlülükler
DİSTRİBÜTÖR tarafından karşılanır ve ödenir.

10.8.	Sözleşme'nin Ekleri

	Aşağıda yazılı ekler bu Sözleşme'nin ayrılmaz parçalarıdır. 

EK 1	DİSTRİBÜTÖR’ün yeni tarihli faaliyet belgesi, 

EK 2	DİSTRİBÜTÖR’ün ana sözleşmesi ve değişikliklerinin
yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri, ortaklık yapısı,

EK 3	DİSTRİBÜTÖR’ün imza sirküleri.

ŞİRKET'in göndereceği-bildireceği (sirküler, rehber, bildiri,
duyuru, çalışma esasları ve sair başlık taşıyan) uygulama
esasları da, bu Sözleşme'nin ayrılmaz ekleri sayılır ve ŞİRKET
tarafından değiştirilmedikleri sürece geçerli-bağlayıcı olur ve
ŞİRKET'in işyerinde ilan edilmek sureti ile veya ŞİRKET tarafından
DİSTRİBÜTÖR'e taahhütlü ve normal posta-aps-telefax kanalı ile
gönderilmesi ile DİSTRİBÜTÖR’e tebliğ edilmiş olur. Bu
Sözleşme ile ilgili uygulama esasları, Rekabetin korunmasına dair
mevzuata uygun olarak düzenlenir.

10.9.	Sözleşme Hükümlerinin Ayrılabilirliği

	Bu Sözleşme'nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanması, ilgili
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka aykırı olduğu takdirde,
Taraflar kanuni açıdan kabul edilebilecek ve Sözleşme'nin sözkonusu
hükmüne mümkün olduğu kadar yakın hükümler getiren alternatif
düzenlemeler yapabilmek amacıyla iyiniyet çerçevesinde gerekli
teşebbüslerde bulunacaklardır. Bu Sözleşme'nin herhangi bir
bölümünün yetkili resmi mercilerce kanunen geçersiz kılınması
halinde, Sözleşme'nin geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecek ve
geçersiz kılınan bölüm evvelce çıkarılmış gibi tefsir
olunacaktır; ancak, sözkonusu geçersiz veya icra kabiliyeti olmayan
kısım, Taraflar'dan herhangi birinin bu Sözleşme'yi akdetmesi için
esaslı ve temel bir sebep teşkil ettiği taktirde, sözkonusu Taraf,
kendi taktirine göre, diğer Tarafa yazılı olarak göndereceği
bildirim ile bu Sözleşme'yi sona erdirebilir.

10.10.	Yürürlük

	Bu Sözleşme taraflarca ...../...../............... tarihinde
imzalanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

............................................. ANONİM ŞİRKETİ	

DİSTRİBÜTÖR
............................................................. LİMİTED
ŞİRKETİ

 (Yetkili imzalar ve kaşe)

MÜŞTEREK BORÇLU-MÜTESELSİL KEFİL VE GARANTÖR'ÜN BEYANI: 

Yukarıda adı/unvanı yazılı DİSTRİBÜTÖR ile ŞİRKET arasında
akdedilen bu Distribütörlük Sözleşmesinin tüm hüküm ve
şartlarına vakıf olduğumu(zu), DİSTRİBÜTÖR’ün bu
sözleşmeden doğmuş ve doğacak bütün edim, taahhüt ve
yükümlülüklerini gereği gibi ve zamanında yerine getireceğini ve
ŞİRKET'in bu Sözleşme'den doğacak her türlü borcunu, cezai
şartını, zarar, ziyan, masraf ve kaybını ödemeyi
.....................................-USD
(................................................. ABD Doları) ile
sorumlu olmak kaydı ile gerek müşterek borçlu-müteselsil kefil,
gerekse garantör sıfatıyla gayri kabili rücu olarak taahhüt ve
garanti ederim/ederiz. Bu garanti, temel borç ilişkisinden
bağımsız, asli bir garanti sözleşmesi niteliğindedir. 

Müşterek Borçlu-Müteselsil Kefil ve Garantör

(Yetkili imzalar ve Kaşe)


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78