Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

 

 

................................., İstanbul adresinde yerleşik
....................................... (bundan sonra “ÜRETİCİ”
olarak anılacaktır) ve .................................,İstanbul
adresinde yerleşik
.....................................................(bundan sonra
“DİSTRİBÜTÖR” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki
şartlarda bir distribütörlük sözleşmesi akdedilmiştir.

 

1.      Bölge ve Ürünler :

 

1.1.   DİSTRİBÜTÖR,Üreticinin ürettiği tüm Ürünlerin (bundan
sonra “ÜRÜNLER” olarak anılacaktır)
................................’de (bundan sonra “BÖLGE” olarak
anılacaktır) tek satıcısıdır.

 

2.      İyi Niyet Kuralları ve Dürüst Ticaret :

2.1.   Taraflar bu sözleşme ile yükümlülüklerini yerine
getirirken iyi niyet kuralları ve dürüst ticaret ilkelerine uygun
hareket edeceklerdir.

2.2.   Bu sözleşmenin şartları ve distribütörlük ilişkisi ile
bağlantılı olarak taraflar arasında düzenlenecek tüm sözleşmeler
iyi niyet kurallarını temel alacaktır.

 

3.      DİSTRİBÜTÖR’ün Görevleri :

 

3.1.   DİSTRİBÜTÖR,Üreticinin ürettiği Ürünleri kendi ad ve
hesabına Bölgede satar.

3.2.   DİSTRİBÜTÖR,Ürünlerin Bölgede satışı konusunda
Üreticinin politikalarına uygun olarak en üst düzeyde çaba
göstermeyi ve sorumlu bir firma sıfatı ile Üreticinin hak ve
menfaatlerini en iyi şekilde gözetmeyi taahhüt eder.

 

4.      Rekabet Etmeme Koşulu :

 

4.1.   DİSTRİBÜTÖR,Üreticinin önceden yazılı izni olmadan,bu
sözleşmenin kapsamına giren ürünler ile rekabet edebilecek başka
bir ürünün Bölgede temsil,üretim,pazarlama ve satış
faaliyetlerinde bulunamaz.

4.2.   DİSTRİBÜTÖR,önceden Üreticiyi yazılı olarak
bilgilendirmek şartı ile,Ürünler ile rekabette bulunmayacak olan
herhangi bir başka ürünü temsil etme,üretme,pazarlama ve satma
hakkına sahiptir.Bununla birlikte,(i) DİSTRİBÜTÖR’ün temsil
etmek istediği ürünlerin özellikleri ve (ii) DİSTRİBÜTÖR’ün
çalışmak istediği alanda bulunan üreticinin faaliyet alanı
Üreticinin faaliyet alanı ile herhangibir ilişkisi bulunmaması
durumunda Üreticinin bilgilendirilmesine gerek yoktur.

 

5.      Satış Örgütlenmesi :

5.1.   DİSTRİBÜTÖR,bu sözleşme kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmek üzere,Bölgede tüm Ürünler
için satış ve gerekirse satış sonrası hizmetler konusunda gereken
örgütlenmeyi oluşturmak zorundadır.

 

6.      Reklam ve Fuarlar :

6.1.   Taraflar her yılbaşı öncesi reklam ve fuar-sergi katılım
programını kendi aralarında görüşürler.Yapılacak
reklam,Üreticinin imajına ve pazarlama politikalarına uygun
olmalıdır.Kararlaştırılan reklam ve fuar-sergi katılım bütçesi
Üretici tarafından karşılanır.

 

7.      Satış Fiyatları ve Ürünlerin Teslimi:

7.1.   DİSTRİBÜTÖR,aldığı ürünler karşılığında Ürün
bedeli kadar banka teminat mektubunu DİSTRİBÜTÖR’e verir.Alınan
Ürün karşılığının tamamı teminat mektubu ile garantiye
alınamadığı durumlarda DİSTRİBÜTÖR’ün ödeme vadesini
taşıyan çeki de teminat olarak kabul edilebilir.

7.2.   Üretici sipariş edilen bütün ürünleri zamanında teslim
etmek zorundadır.Üretici, DİSTRİBÜTÖR’den aldığı siparişleri
nedensiz olarak geri çeviremez;iyi niyet kurallarına aykırı olarak
siparişlerin sürekli olarak reddedilmesi
(örneğin,DİSTRİBÜTÖR’ün faaliyetlerinin engellenmesi amacı ile
yapıldığı takdirde) sözleşmenin Üretici tarafından ihlal
edilmesi anlamını taşıyacaktır ve bundan doğacak tüm sorumluluk
üreticiye yüklenecektir.

7.3.   Üretici,aldığı siparişleri teslim etmek için en üst
düzeyde çaba göstermeyi taahhüt eder.

7.4.   Ürünlerin DİSTRİBÜTÖR’e satışı,ilgili T.C.yasaları
hükümlerine tabidir.Bu sözleşmenin genel ve özel şartları ile
ilgili ortaya çıkacak uyuşmazlıklar ilgili yasa hükümlerine göre
çözülür.

7.5.   DİSTRİBÜTÖR tarafından Ürün için ödenecek birim
fiyatlar,Siparişin üretici tarafından alındığı tarihte geçerli
olan birim fiyatlar ve iskonto miktarları gözönünde bulundurularak
hesaplanır.

7.6.   DİSTRİBÜTÖR,taraflar arasında kararlaştırılan ödeme
sürelerine özen göstermeyi taahhüt eder.

7.7.   Ürünlerin teslim yeri Üreticinin fabrikasıdır.Ürünler
DİSTRİBÜTÖR’ün sorumluluğunda seyahat eder.

 

8.      Satış Hedefleri :

@

B

F

J

V

|

ˆ

Ž

 

f

n

t

B

F

|

€

d

f

Taraflar her yıl sonunda bir sonraki yıl için satış hedeflerini
karşılıklı olarak belirlerler.

8.2.   Taraflar,üzerinde mutabakata varılan hedefleri
gerçekleştirmek için en üst düzeyde çaba göstereceklerdir;bununla
birlikte,taraflardan biri iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde
hatalı davranmadığı zaman oluşabilecek sapmalar o tarafın
sözleşmeyi ihlali anlamına gelmeyecektir.

 

9.      Alt Bayiler veya Temsilciler :

9.1.   DİSTRİBÜTÖR, Bölgede Ürünlerin satışını yapmak
üzere alt bayiler veya temsilciler atayabilir.

9.2.   Alt bayiler ve temsilcilerin faaliyetlerinden DİSTRİBÜTÖR
sorumludur.

 

10.  Üreticinin Bilgilendirilmesi :

10.1.                   
DİSTRİBÜTÖR,gayretlerinin sonucu olarak kendi faaliyetleri,pazarın
şartları ve Bölgedeki rekabet konularında Üreticiyi
bilgilendirecektir.DİSTRİBÜTÖR,Üretici tarafından istenen her
türlü makul bilgi talebine cevap verecektir.

 

11.  Dağıtım Fiyatları :

11.1.                    DİSTRİBÜTÖR,Ürünlerin
Bölgedeki satış fiyatlarını belirleme konusunda serbesttir.Bununla
birlikte DİSTRİBÜTÖR,Ürünlerin imajını olumsuz etkileyecek
fiyatlama politikaları uygulamayacaktır.

 

12.  Üreticinin Markaları ve Sembolleri :

12.1.                    DİSTRİBÜTÖR,Üreticinin
markalarını,ticari isimlerini ve diğer sembollerini
kullanabilir.Bununla birlikte,DİSTRİBÜTÖR,bunları,sözleşmenin
uygulama alanına ve Üreticinin menfaatlerine uygun şekilde Ürünleri
belirlemek ve reklamını yapmak amacına dönük olarak kullanabilir.

12.2.                    DİSTRİBÜTÖR,Bölgede
Üreticinin markalarına,ticari isimlerine,sembollerine veya sınai
mülkiyet haklarına karşı herhangibir tecavüz girişimini haber
aldığında Üreticiyi uyaracaktır,Üretici de bu tecavüzü önlemek
için gerekli tedbirleri alacaktır.

 

13.  Tek Satıcılık :

13.1.                    Bu sözleşmenin süresi
boyunca,Üretici, başka herhangi bir kişi veya girişimciye
(Üreticinin yan kuruluşları da dahil olmak üzere) Bölgede
Ürünleri temsil etme veya satma yetkisi vermeyecektir.Bunun
dışında,Üretici,Bölgede faaliyet gösteren müşterilere doğrudan
veya dolaylı olarak satış yapmayacaktır.

14.  DİSTRİBÜTÖRnın Bilgilendirilmesi:

14.1.                    Üretici,bu sözleşmeye
göre yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli olan makul
miktardaki dökümanları (broşürler,teknik kılavuzlar,v.b.) bedelsiz
olarak DİSTRİBÜTÖR’e verecektir.DİSTRİBÜTÖR,bu sözleşmenin
sona ermesi durumunda,elinde bulunan bu tür dökümanları Üreticiye
iade edecektir.

14.2.                    Üretici,bu sözleşmeye
göre yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli olabilecek makul
ölçüdeki teknik ve ticari bilgileri DİSTRİBÜTÖR’e sağlar.

14.3.                    DİSTRİBÜTÖR,Bölgedeki
müşteriler ve rakipler hakkında aldığı bilgilerle ilgili olarak
Üreticiyi bilgilendirir.

 

15.  Sözleşmenin Süresi :

15.1.                    Bu distribütörlük
sözleşmesi süresiz olarak düzenlenmiştir.

 

16.  Sözleşmenin Feshi :

16.1.                    Taraflardan birisi
sözleşme hükümlerine veya ilgili yasa hükümlerine aykırı
davranırsa diğer tarafça yazılı olarak uyarılacaktır.Uyarıya
rağmen taraf aykırı davranmaya devam ettiği takdirde diğer tarafın
sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır.Bu durumda sözleşmeye aykırı
davranan taraf menfi ve müsbet tüm zararın tazmininden sorumlu
olacaktır.

 

17.  Uyuşmazlık durumunda Yetkili Merci :

17.1.                    Bu sözleşmenin
uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların
çözümlenmesi konusunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

İşbu sözleşme ________________ tarihinde aşağıdaki temsil
yetkisine sahip bulunan taraflarca imza altına alınmıştır.

 

 

 

ÜRETİCİ	DİSTRİBÜTÖR

...................................	.................................

 

 

Kaşe – İmza	Kaşe – İmza