Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                KOCAELİ ( ) İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ _____ :

DAVALILAR :

DAVA KONUSU : Müvekkilimin fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı
saklı kalmak kaydı ile yapılan fesih işleminin geçersizliğine,
müvekkilin işe iadesine, işe iade gerçekleşmediği takdirde 8 aylık brüt
ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ve ayrıca fesih işleminin
yapıldığı tarihten verilecek kararın kesinleşmesine kadar geçen süreye
ilişkin 4 aylık brüt ücret tutarında boşta geçen süre ücreti ve
müvekkilin sosyal haklarının ödenmesi gerektiğinin tespiti
taleplerimizden ibarettir.

1.Müvekkilim …….Projesinde özel güvenlik olarak çalışmaktadır.
Müvekkilin iş akdi gerçeğe uygun sebep gösterilmeksizin tazminatsız
olarak haksız feshedilmiştir. Müvekkilimiz yetkili müdür ve amirlerinin
talimatı üzerine diğer çalışanların verimliliğini ölçmek adına
denetimler gerçekletirmiş, keyfiyet hakkında yetkili müdürüne bilgi
vermiştir. Müvekkilimizin görevi dışında müdürünün bilgisi ve talimatı
dışında yapmış olduğu her hangi bir eylem bulunmamaktadır.
Müvekkilimizin diğer çalışanlara yönelik dinleme yapması ise söz konusu
değildir. Zira müvekkilimiz kendisine verilen denetim görevini
yapabilmek için diğer özel güvenlik görevlilerinin uyuması ya da işyeri
iç huzurunu bozacak hareket ve eylemlerini ikrar ettirebilmek için
"dinleme yaptım" demiş olabilir. Ancak bu durum müvekkilimizin yasa dışı
dinleme yaptığı anlamına gelmemektedir. Müvekkilimizin dinleme yaptığına
ilişkin her hangi bir delil bulunmamaktadır. Aynı zamanda müvekkilimizin
özel güvenlik görevlisi olduğu düşünüldüğünde ise müvekkilimizin her
türlü güvenliği sağlayacak techizatı kullanması da yasal olmaktadır.
Ancak bu techizatları ancak işveren yerleştirebilir müvekkilimiz değil.
Bu nedenle müvekkilimizin iş akdinin kurguya dayanarak fesh edildiği
sarih olup, iş bu davayı açmamız zaruri hale gelmiştir.

3.Müvekkilin çalıştığı süre içerisinde iş akdi ne haklı ne de geçerli
sebeple feshine neden olabilecek herhangi bir davranışı olmamıştır.

4.Müvekkilin iş akdi davalı işveren tarafından talimatı dışında
müvekkilimizin her hangi bir eylemi olmamasına rağmen kurguya dayanarak
fesh edilmiştir.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2001/9-187 E.N , 2001/214 K.N.

Somut olayda; Davalı işveren M... Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait
işyerlerinde

Belediye Encümeninin 05.05.1999 tarihindeişçi azaltılmasınakarar
vermesine karşın ;Toplu İş

Sözleşmesinin "Tensikat ve İşçi Çıkarılması" başlıklı 33. maddesindeki
kurala aykırı olarak,

01.05.1999-08.11.1999 tarihleri arasında işyerinde 286 yeni işçinin işe
alındığı, yine en son

08.11.1999 tarihinde alınan işçi bulunduğu halde" son giren ilk çıkar"
kuralına uyulmadan

kıdemli işçi olan davacının 9-10.11.1999 tarihinde hizmet akdinin
feshedildiği dosyadaki bilgi

ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Davalının yaptığı fesih işlemi muvazaa yoluyla kendi yandaşlarına iş
imkanı sağlamak için

davacı ve arkadaşlarınıniş akitlerini feshetmektir. Açıklanan bu maddi
olgunun Toplu İş

Sözleşmesinin 33. maddesinin özüne ve sözüne uygun dolamlı bir tutum
içerisinde akdin feshi

olduğu da açıktır.

5.Davalı işveren usulüne uygun olmayan fesih bildirimi ile “feshin son
çare olması” (ultima ratio) ilkesini ihlal etmiştir.

6.İş bu dava tespit, tazminat ve boşta geçen süreye ilişkin ücret
talepli olarak tarafımızca 4857 sayılı İş Kanunun 20. ve 21. maddesi
gereğince kanuni süresi içinde tarafımızdan davalı işverenliğe karşı
ikame edilmektedir. Davanın kabulü için kanunun aradığı tüm şartlar
olayımızda vuku bulmaktadır. Tüm bu sebeplerle davanın kabulüne karar
verilmelidir.

HUKUKİ DELİLLER :

1. İş yeri Kayıtları,

2. Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları,

3. Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi,

4. Maaş Bordosu,

5. Tanıklar

6. Bilirkişi İncelemesi, Keşif ve delil ve karşı delil ileri sürme
hakkım saklı kalmak üzere sair ibrazı mümkün her türlü kanuni delil.

HUKUKİ SEBEPLER : 4857 Sayılı İş Kanunu, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri
Kanunu, HMK ve sair ilgili mevzuat hükümleri

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep
ve dava hakkımız saklı kalmak koşul ve kaydı ile,

1. Yapılan fesih işleminin geçersizliğinin tespitine,

2. Aynı işe, aynı görev tanımı ve unvanı ile özlük haklarında herhangi
bir değişiklik olmaksızın işe iadesine,

3. İşe İade kararına uyulduğu veya uyulmadığı durumlarda fesihten
itibaren boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık brüt ücretinin ve sosyal
haklarımın davalı işverenden tahsiline,

4. İşe İade kararına uyulmadığı takdirde iade kararına aykırılıktan
dolayı 8 aylık brüt ücret tutarında İşe Başlatmama Tazminatına
hükmedilmesine,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Av. Hicran İLHAN