Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          CAYMA BİLDİRİMİ İHTARNAMESİDİR

KEŞİDECİ : AYNUR GEZER - TC. KİMLİK NO. - 21139605300

Namık Kemal Mah, Metin Sokak, No.4 Kat.2 Daire 2 – Osmangazi - BURSA

MUHATAP : HERA-MİS TERMAL TURİZM İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

  HERAMİS TATİL KÖYÜ - ALTINOLUK

  Fener Mah, Manastır Çayı Kenarı, Altınoluk - BALIKESİR

Bildirim Tarihi : 21.11.2013

Konu : Satıştan vazgeçme, çayma bildirimi ve sözleşme ile birlikte
keşide edilerek elden teslim edilen

senedin iadesi talebim.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap, Şirketiniz yetkilileri ile, 17.Kasım.2013 tarihinde,
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Tahtakuşlar Köyü Mevkii’ ndeki tanıtım
ofisinizde Mülkiyeti TGG İnşaat ve Turizm Ticaret A.Ş.’ ne ait olan,
3627 FI Pafta, 108 Ada, 1 Parsel nolu 115.198 m2 yüzölçümlü taşınmaz
üzerinde A6 Blok, Kat 1, Daire 8, Dönem 10, 24 Mayıs-07Haziran tarihleri
arasını kapsayan, HERAMİS TATİL KÖYÜ’ nde 1 Etap için 004939 sözleşme
nolu 1.ETAP DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır.
Sözleşmeye konu satış bedeline karşılık 17.11.2013 vadeli 500.- TL.,
18.11.2013 vadeli 750.- TL. ve 29.11.2013 vadeli 18.500.- TL.

olmak üzere toplam 19.750.- TL olan 3 adet senedi keşide ederek
şirketiniz yetkililerine sözleşmenin tanzim ve imzası ile birlikte elden
teslim ettim.

Firmanızla şahsım arasında imzalanan sözleşmeden dönmek ve cayma hakkımı
kullanmak üzere, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren firmanızı
sürekli telefon ile aradığım halde, bugüne kadar firmanızdan olumlu bir
cevap alamadım.

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun Devre Tatil başlıklı 6/B Maddesi ile Kanun kapsamında yayınlanan
Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
6.Maddesine göre, Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketici, sözleşmenin her
iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde hiçbir sebep
göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma
hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir denilmektedir. Firmalar,
tüketicinin sözleşmeden dönme hakkının gereği olarak, 10 günlük cayma
hakkı süresi içersinde tüketicinin cayma hakkı isteğini yerine
getirmekle yükümlüdür.

Devre tatil sözleşmesinden cayma hakkıyla ilgili olarak Yargıtay 13.
Hukuk Dairesi’nin 2004/5531 E. 2004/14707 K. Sayılı kararına göre; “4077
sayılı Kanunun 8. maddesinde düzenlenen satışlar ise Borçlar Kanunu'nu
anlamında tecrübe ve muayene şartıyla satışlardan olup burada
sözleşmeden dönme hiçbir objektif koşula bağlanmamış, tamamen
tüketicinin iradesine bırakılmıştır. Sözleşmenin taraflarca imzalanması
ile cayılıp cayılmayacağının bildirilmesi arasında süresinde sözleşme
henüz hükümlerini doğurmaz. Sözleşmenin hükümleri bu aşamada askıda
olup, tüketici bu süre içinde caymazsa sözleşme başladığından itibaren
hükümlerini doğurur, cayması halinde başlangıcından itibaren hüküm
doğurmaz.” Denilmiş; yine aynı dairenin 2004/844 E. 2004/K. Sayılı
kararında “4077 sayılı Tüketici Kanununda yer alan hükümler buyurucu
nitelikte hükümler olup, tarafların sözleşme serbestîsi ilkeleri
çerçevesinde imzalayacakları sözleşmelerin yasanın bu buyurucu
hükümlerine aykırı olmaması gerekir. Taraflar arasında yapılan devre
tatil sözleşmesi kapıdan satış niteliğindedir. Bu tür satışlarda
tüketici 10 günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı kabul
veya hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte serbesttir.” Denilerek bu
tür sözleşmelerde sözleşmeden cayma hakkının 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca mutlak haklardan olduğu, sözleşme
ile tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacağı öngörülmüştür.

Bu nedenle yukarıda belirttiğim sözleşmeyi kanuna ve ilgili yönetmeliğe
dayanarak tek taraflı olarak feshettiğimi bildirir, işbu ihtarnamenin
tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 3 gün içerisinde, sözleşmenin
tanzim ve imzası ile birlik teslim ettiğim toplamda 19.750.- TL. bedelli
olan 3 adet senedi tarafıma iade etmenizi, aksi halde yargılama
giderleri ve vekâlet ücreti tarafınıza ait olmak ve fazlaya dair
haklarım saklı kalmak üzere yasal yollara başvuracağımı ihtaren
bildiririm.

  Saygılarımla,

  AYNUR GEZER

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının
muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir
nüshasının da tarafıma verilmesini saygılarımla rica ederim.

  AYNUR GEZER