Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY .. HUKUK DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

............ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : .............................

KARAR DÜZELTME

TALEBİNDE BULUNAN : .............................

VEKİLİ :

DAVALI : GÜVENCE HESABI.Harman Cad. Polat Plaza B Blok No:4 Kat:1534394
Levent-Şişli/İSTANBUL

VEKİLİ : ........................................

KONU : Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2013/16786 Esas ve 2015/3441 K.
sayılı kararının Düzeltilerek Kaldırılması ve mahkeme kararının onanması
talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : 1- Dairenizce verilen 26.02.2015 tarihli, ..............
E. ve ..................K. ilamınız tarafımıza tebliğ edilmiş ve
tarafımızca usül ve yasaya aykırı bulunmuştur. Öncelikle 05/08/2006
tarihinde aracına bidonla mazot ikmali yaparken kimliği ve plakası
tespit edilemeyen aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında
....................... olay yerinde hayatını kaybetmiştir.
.....................'ın ölümüne neden olan trafik kazası iş kazası
sonucu meydana gelmemiştir. Yani eşine bağlanan dul aylığı iş kazası ve
meslek hastalığı sonucu bağlanmamış, sigortalının ölüm sigortası
kaleminden bağlanmıştır. İş kazası ile alakalı olmayan trafik kazaları
sonucu ölenin eşine ve çocuklarına bağlanan dul ve yetim aylıklarının
tazminattan indirilemeyeceği Yargıtay HGK' nun 1985/9-853 E., 1986/67 K.
ve 31.01.1986 tarihli kararında " SSK`ca bağlanan ölüm aylığında, aylık
ile ölüme yol açan olay arasında neden-sonuç bağı bulunmaz. Bu aylıklar
ölenin hak sahiplerine, 506 sayılı Yasa’nın 2`nci maddesindeki koşullara
göre bağlanır.Bu nedenle de, iş kazasında ölenin haksahiplerine, "iş
kazası sigortası"ndan bağlanan aylıklar destekten yoksun kalma
tazminatından düşülebilirken " ölüm sigortası"ndan bağlanan aylıklar
tazminattan düşülemez" denilmekte yine aynı şekilde YARGITAY 9. H. D.
1985/6179E., .1985/6126 K. Ve 05.06.1985 tarihli ilamında "İş kazasında
ölüm nedeniyle gerçekleşen maddi tazminattan, sadece işkazası
sigortasından sağlanan gelirler indirileceğinden, ölüm sigortasından
bağlanan aylıkların indirimi mümkün değildir. Çünkü, ölüm aylığı ile iş
kazası arasında nedensellik bağlantısı yoktur ve mahiyetleri ayrıdır."
diye belirtmektedir.

2- Kurum tarafından bağlanan dul ve yetim aylığı sigortalı
...........................'ın ölüm sigortası kaleminden bağlanmaktadır.
Ölüm sigortası uzun vadeli sigorta kollarından olup bu kalemden bağlanan
dul aylığı sigortalının uzun süreden beri yatırılan primler karşılığında
ve kanunda belirtilen belirli şartlarla bağlandığından birinci maddede
belirttiğimiz kökleşmiş Yargıtay içtihatlarından da anlaşılacağı üzere
ve ayriyeten sigorta kurumlarınca yapılan tazminat ödemelerin de birlik
sağlanması amacıyla Hazine Müsteşarlığı'nın 14/02/2011 tarih ve 2011/4
sayılı genelgesinde " Sosyal Güvenlik Kurumunca hak sahiplerine sağlanan
kısmen veya tamamen rücu edilemeyen ödemeler ile ifa amacını taşımayan
ödemeler destekten yoksun kalma tazminatından mahsup edilemez. Bu
çerçevede uzun vadeli sigorta kollarından bağlanan malüllük, yaşlılık,
ölüm aylıkları, bu sigorta kollarından yapılan toptan ödemeler ve cenaze
ödenekleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumunca zarar sorumlusuna rücu
edilmeyen menfaatler destekten yoksun kalma tazminatından mahsup
edilmeyecektir" denilmek suretiyle belirtilmiş olup, Kurum tarafından
bağlanan dul ve yetim aylığı ile ölüme yol açan olay arasında hukuki
olarak neden-sonuç bağı bulunmadığından, yani kurum tarafından rücu
edilecek bir yardım olmadığından dolayı tazminattan da indirilecek bir
ödeme yoktur.

3- Dairenizin vermiş olduğu ilamda kaza tarihinde yürürlükte olan 1479
sayılı Kanun'un 63. Maddesine atıf yapılmış olsa da 63. Maddesinin 2.
Fıkrası 1987 yılından beri mevcut olmakla birlikte 06.03.1978 gün 1/3
sayılı İçtihadı Birleşltirme Kararına ve buna bağlı olarak Yargıtay’ın
1970’li yıllardan bugüne kadar oluşturduğu yerleşik kararlar sonucu
trafik kazasında ölen sigortalının desteğinden yoksun kalan hak
sahiplerine (eşine, çocuklarına, ana ve babasına) bağlanan gelirlerin
hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tazminattan indirilemeyeceği açıkca ifade
edilmiştir. Ayriyeten temyize cevap dilekçesinde sunduğumuz yargıtay
kararları da (ki bu kanun maddesinin yürürlükte olduğu dönemlerde de) o
zamandan bugüne kadar kurumca ölüm sigortasından bağlanan dul ve yetim
aylıklarının tazminattan indirilemeyeceğini ve mahkemelerin bu nedenle
tazminattan indirim yapamayacağını açıkca belirtmiş ve belirtmektedir.
Yargıtayın bu konuda bugüne kadar verilen kökleşmiş içtihatlarının
temelinde yer alan 06.03.1978 gün 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı
‘nda bu konuda "Haksız eylem sonucu ölen kişi, yaşamı süresince çalışmış
ve maaşından düzenli olarak belirli bir miktar para kesilerek Kuruma
yatırılmıştır. Zarar verenin bu paradan yararlanması söz konusu olamaz.
O halde zarar veren, verdiği zararın tamamını açılan davada ödemelidir.”
denilmiştir. İleriki tarihli Yargıtay 4.HD. 23.05.1989 gün E.1989/1308 -
K.1989/4696 sayılı kararında ise “Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi iken
(ya da Bağ-Kur emeklisi iken) trafik olayına maruz kalıp yaşamını
yitirene bağlanan aylık, destekten yoksunluk tazminatından mahsup
edilemez. Çünkü her iki olgu arasında yasal bağlantı bulunmadığı gibi
nedensellik bağı da yoktur”denilmiştir.Yine yakın zamanda verilen
Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 09.10.2008 tarih ve 2008/9289 E.,
2008/11575 K. Sayılı ilamında da belirtildiği üzere "Dava, trafik kazası
nedeniyle desteğin ölümünden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı ile
manevi tazminat istemine ilişkin olup mahkemece istemin bir bölümü kabul
edilmiş ve karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Sigortalı işçi olan davacıların desteğinin, iş kazası sonucu olmadığı
anlaşılan ölümü nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumunca davacılara ölüm
sigortası kolundan aylık bağlandığı dosyadaki belgelerden
anlaşılmakladır. Dairemizce istikrarla uygulandığı ve Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu’nun 28.11.1979 günlü ve Esas 1977/4-1110, Karar 1979/1395
sayılı kararında benimsendiği gibi, iş kazasına bağlı olmayan haksız
eylem sonucu ölen sigortalının hak sahipleri tarafından açılan destekten
yoksun kalma tazminatının kapsamının belirlenmesinde Sosyal Sigortalar
Kurumunca. 506 sayılı Kanunun 65 ve sonraki maddeleri uyarınca ölüm
sigortası kolundan hak sahiplerine bağlanan dul ve yetim aylıklarının
zarardan düşülmesi mümkün değildir. Mahkemenin belirtilen ilkeye aykırı
olan bu uygulaması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması
gerekmiştir." diyerek bir kez daha vurgulamıştır.

4- Bundan dolayı mahkemelerin (ve sigorta şirketlerinin) Kurum
tarafından gelir bağlanıp bağlanmadığının araştırılmalarını istemelerini
ve mahkemelerinde bunu araştırması hem bir vakit kaybı hem de
gereksizdir.Sigorta şirketlerinin bunu istemesindeki asıl amaç ödemesi
gereken tutardan daha az para ödemek istemelerinden kaynaklanmaktadır. .
Medeni Kanun'un 2. Maddesi'nde açıkca düzenlendiği üzere "bir hakkın
kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz" hükmü yer almaktadır. Davalı
tarafın mahkemeden, yerleşmiş içtihat kararlarına rağmen kurum
tarafından ölüm aylığının bağlanıp bağlanmadığının sorulmasını istemesi
açıkça hakkın kötüye kullanılmasıdır ve hukuk düzenin bunu korumaması
gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; Yargıtay 17.
Hukuk Dairesinin ..................... Esas ve ........................
K. sayılı kararının Düzeltilerek KALDIRILMASI ve mahkeme kararının
ONANMASINA karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

Karar Düzeltme Talebinde

Bulunan Vekili

........................