Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

TALEPTE BULUNAN	: Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve San. AŞ

				 Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. Şahlanoğlu 

 Villaları No:29-A1 Üsküdar/İSTANBUL 

Maliki olduğumuz tapuda Kocaeli ili Derince ilçesi Dumlupınar Mah.
Pafta no: 19.J.III.b, cilt No.46 sayfa no: 4521 Ada no: 1571 parsel
no:2’da kayıtlı 796/1668 arsa paylı Bodrum kat ve zemin kat 1 no.lu
bağımsız bölüm Bodrumlu İşyeri cinsli taşınmaz 3452 ve 3453
yapı kimlik no.ludur. Taşınmazımızın tapu kütüğüne Kocaeli
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile
“6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıdır” belirtmesi tesis
edilmiştir. Aynı yasanın 6. md. 8. bendinde “Riskli alan ve rezerv
yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar
bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen
yapılar için, Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından
güçlendirme kredisi verilebilir.” denmektedir. 

`

¦

à

hÇ

bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası
olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve
tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak,
ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız
bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması
gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun
mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve
güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması
konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.” hükmünü
içermektedir. 

Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/51 D.İş no.lu tespit
dosyasında mahkemece diğer kat maliklerinin rızasının aranmasına
gerek kalmaksızın anayapının güçlendirilmesi şeklinde
değerlendirilecek, taşınmazda keşif yapılarak bilirkişi raporu
alınmıştır. Tarafımızca hazırlatılan güçlendirme projesinin
işbu mahkeme tespit dosyası ile birlikte değerlendirilerek ilgili
yasal mevzuat uyarınca işbu projenin onaylanmasını Başkanlık
makamınızdan saygı ile arz ve talep ederiz.15.12.2014

							  

    TALEPTE BULUNAN

     Özsoy İnşaat Turizm 

       Tic. ve San. AŞ

Ek: Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2013/51 D.İş sayılı tespit
dosyası onaylı örneği

    Güçlendirme Projesi