Giriş yap
Kayıt ol

                        ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                   
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE)                    
                                

                       

DAVACI         ... (T.C ...) Orta mah.
Emniyet cad. Adilcevaz/BİTLİS

VEKİLİ          : ... KÖSTEKÇİ

                  Nur Cad. Remcan İş Merkezi 1/5
Merkez/BİTLİS

DAVALILAR     : 1-) ZİRAAT SİGORTA A.Ş

                  Turgut Özal Millet Cad.No:7 34096
Aksaray/İSTANBUL

                  2-)T.C Ziraat Bankası A.Ş
Adilcevaz Şubesi, Adilcevaz/BİTLİS

                  3-)DASK (Doğal Afet Sigortaları
Kurumu)

                  Rumeli Cad.No:48 Kat:7 34365
Şişli/İSTANBUL

DAVA KONUSU   :Depremden kaynaklanan hasar nedeni ile Tazminat istemi

DAVA MİKTARI  :1.000 TL(Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
üzere)

AÇIKLAMALAR  : 1-) 08/03/2011 tarihinde müvekkilim olan Nihat
KÖSTEKÇİ ile yetkili sigorta şirketi olan ZİRAAT SİGORTA A.Ş
arasında zorunlu deprem sigortası imzalanmıştır.Zorunlu Deprem
Sigortası teminatı DASK tarafından verilmekle birlikte poliçeler,
sigorta şirketleri tarafından DASK hesabına düzenlenmektedir. Yani
DASK’ın poliçe üretimi sigorta şirketleri ve acenteleri
tarafından yerine getirilmektedir. Bundan dolayıdır ki sigorta
şirketi ,sözleşme konusu yetkili acente T.C Ziraat Bankası A.Ş
Adilcevaz şubesi ve sigortada asıl sorumlu Doğal Afet Sigortaları
Kurumu depremden doğan zararlardan müştereken ve müteselsil
sorumludurlar.

                  2-)Zorunlu deprem sigortası olan
DASK’ın amacı meskenlerde depremin neden olacağı maddi
zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan
yeni bir sigorta sistemidir. Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir
bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına
almaktır.23/10/2011 tarihinde meydana gelen büyük şiddetli Van
depreminden dolayı sınır ilçesi olan Adilcevaz da da etkili
olmuştur.Bu etkiden dolayı müvekkilimin taşınmazında zarar meydana
gelmiştir.( ekte belirtilen tapulu taşınmaz)Bu yüzden bu amaç
kapsamında da olacaktır ki bu zararların karşılanması amacıyla
sigorta şirketine yapmış olduğumuz yazılı başvuruya rağmen 
taşınmaz da meydana gelen zararı karşılamamıştır.Halbuki ekte
sunmuş olduğumuz poliçeye göre taşınmazda meydana gelen
zararların davalılar tarafından ödenmesi aşikardır.

                 3-)Rizikonun gerçekleşmesinden sonra
 yapılan tüm yazılı başvurular ve gerekli belgeleri ibraz etmemize
rağmen maddi zararımız karşılanmamıştır.TTK md.1427/4 te de
ifade edildiği gibi ; borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek
kalmaksızın temerrüde düşer . Bu madde ışığında davalıların
temerrüde düştüğü sonucu ortaya çıkacaktır.

H

T

z

|

~

”

š

F

H

¤

L

 Müvekkilim üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine
getirmiştir buna ilişkin sigorta poliçesi ekte gösterilmiştir.Söz
konusu taşınmazsın sigorta yapılmadan önce hasarsız olduğu
açıktır.Buna ilişkin 2004/11713 E. 2005/1319 K. Sayılı Yargıtay
11. hukuk dairesinin vermiş olduğu karar müvekkilimin
haklılığını gösterecek niteliktedir.Yani zorunlu deprem
sigortasının tazminatından faydalanmasını her türlü haklı
deliller mevcuttur.Ancak neden davalıların taşınmazın hasarının
ödenmediği konusunda haklı bir sebepleri olmadıkları
görülecektir

                5-)Müvekkilim depremden dolayı mağdur
olması bir yana birde bu davalılardan dolayı mağdur olması
müvekkilimin mağduriyetinin daha fazla artmasına sebep
olmuştur.Müvekkillimin zorunlu deprem sigorta kapmasında olan 
işyerinde (mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların)
içinde yer alan ve ticarethane, dükkan, büro ve benzeri amaçlarla
kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası
kapsamındadır.) duvarlarda, tavanlarda hasar meydana gelmiştir.Bu
yüzden ticari faaliyetlerinde aksama olmuştur.Bu haklı sebeplerden
dolayı tazminatın müvekkilime ödenmesi gerekir.

                6-)Zorunlu deprem sigortasında depremin
sigortalı binada (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri
ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar,
koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak
üzere) doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar
teminat altına alınmaktadır. Zaten gerekli incelemeler
yapıldığında görülecektir ki ; a-) deprem anında iş yerinde
kırılan ve dökülen malzemelerde ki maddi hasar b-) duvarlara alçı
boya yapılması için gerekli malzeme ve bunların yapımı için
işçilik bedeli c-) duvarlarda meydana gelen zarardan dolayı hasara
uğrayan tesisatların yapılması d-) tavanın zarar görmesinden
dolayı onarımı doğrudan depremin vermiş olduğu maddi zararlardır
ve bu zararlar zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamındadır.

HUKUKİ SEBEPLER  :TTK,Yasal Mevzuat,yargısal İçtihatlar vs Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  : Doğal afet Sigortaları Kurumu Zorunlu Deprem
Sigortası Poliçesi,tanık ,bilirkişi ve her türlü delil

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen
nazara alınacak nedenlerle; davamıza ilişkin her türlü hakkımız
ve dava miktarını arttırma hakkımız saklı kalmak kaydıyla,
şimdilik 1.000 TL hasarın davalılardan alınarak müştereken ve
müteselsilen tarafımıza ödenmesine, tazminata temmerrüd 
tarihinden itibaren en yüksek mevduat faiz işletilmesine,yargılama
giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına
karar verilmesini bilvekale talep ederim.08/03/2013

                                    
     

 EKLER:                                 
              Davacı Vekili

 Sigorta poliçesi 

 Tapu kaydı örneği                         
          Av. Kadir KÖSTEKÇİ

 Vekaletname

                                    
      


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78