Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

  BAFRA

HÜKÜMLÜ :…………………………….., T.C .Kimlik No:……………

T.KONUSU :Hakkımdaki Hükmün Denetimli Serbestlik Hükümleri İçerisinde
infaz edilmesi Talebidir.

  AÇIKLAMALAR:

1-………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2009/……. E.ve 2010/……. K. sayılı kararı
sonucunda 1 YIL,5 AY 15 GÜN hapis cezasının infazı hakkındaki …………..
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2013/.. ilamat numaralı çağrı kağıdını
25/03/2013 tarihinde tebliğ aldım.

2-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
(CGTİHK)’un, 105 A maddesi 1.fıkrası kapsamında “koşullu salıverilmesine
bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde,
cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli
serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu
idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate
alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.” ve 6411 sayılı
yasanın 13.maddesi ile eklenen geçici 4.maddesi kapsamında” Bu Kanunun
105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında
belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart
31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz” ifadeleri ve 6352 sayılı yasanın
geçici 2. Maddesinin 3.fıkrası gereğince ,hakkımda verilen mahkumiyet
hükmünün , şartlarımın uygun görülmesi halinde denetimli serbestlik
hükümleri uygulanmak sureti ile infazına karar verilmesini saygılarımla
arz ve talep ederim…./…/…..

Hükümlü

………………………..