Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         T.C.	

										Örnek No : 21

...................... İcra Dairesi 

Dosya No : ........................

İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi 	:
........................................................................
......

2-Alacaklının ve varsa vekilinin  adı, 
........................................................................
........

  soyadı ve adresi			 	:
........................................................................
......

3-Borçlunun ve  varsa vekilinin adı, 
........................................................................
........

  soyadı ve adresi 				:
........................................................................
......

4-Haczin neye ilişkin olduğu, hangi miktar 
........................................................................
........

  için yapıldığı				:
........................................................................
......

5-Birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi 	:
........................................................................
......

6-Alacak tutarı ile faiz ve giderler 	      :
................................................................

	Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı
....................................................... üzerine ve
masraflarla birlikte ..................................................
lira borçtan dolayı haciz konularak yapılan birinci ihbara rağmen
müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal
yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (7) gün
içinde borcunuz olmadığı veya malın yedinizde bulunmadığı veya
haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal
istihlak edilmiş veya kusurunuz olmaksızın telef olmuş veya malın
borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu
veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi
bir iddianız varsa yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazda
bulunmanız; itirazda bulunmadığınız takdirde zimmetinizde sayılan
borcu (malı) icra dairesine ödemeniz (teslim etmeniz, aksi halde cebri
icra yolu ile tahsil edileceği aynen alınacağı) ihtar olunur.*

(İİK m.89)											

										  ......./......./200.....

   İcra Müdürü

  Mühür ve İmza

___________________

(*) İlgili 89’uncu maddenin 2,3,4 ve 5 inci fıkraları metni bu
ihbarın arkasında yazılır.

* Madde 89/2,3, 4, 5-Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın
yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce
borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın
telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine
rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere
verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin
kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine
yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur. 

	Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden
itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç
zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine
süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun
zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci
ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine
tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen
sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde
zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan
malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi
içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine
ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen
üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi
veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi
tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu
ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir.
Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya
yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi
tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı
tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim
ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi
tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu
süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada
üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın
takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü
şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin
yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir.
Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.


	Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse,
alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra
mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci
fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata
mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki
davayı genel hükümlere göre halleder. 

	Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti
içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde
hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü
niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı
paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.