Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

TESPİTE İTİRAZ EDEN :

ADRES :

VEKİLLERİ : Av.Oğuz TURGUT

TESPİT İSTEYEN :

VEKİLİ :

KONUSU : ...tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasından

ibarettir.

1) ...tarihli, müvekkil şirketin bilgi ve görgüsü ile Trafik Müdürlü
  kayıtlarına başvurulmaksızın tek taraflı olarak düzenlenen ve
  bilimsel kriterleri karşılamamakla gerçeği yansıtmayan bilirkişi
  raporunu kabul etmiyoruz .Zira ; öncelikle tespit konusu olayda
  müvekkil şirket tarafın Trafik Güvenliği Başkanlığı Trafik Güvenliği
  İşaretleme Şubesi Müdürlüğü’nün Yol Yapım Bakım Ve Onarımlarında
  Tarfik İşaretleme Standartları’na uygun olarak her türlü güvenlik
  önlemi alınmış,yetkili mercilere bilgi verilmiş ve müvekkil şirket
  yetkili mercilerce denetime tabi tutulmuştur.Şöyle ki; karşı tarafın
  yol çalışmasını gösteren hiç bir ikaz ve işaretin olmadığı
  iddiasının aksıne

a) Çalışma yapılan yolun çalışma yapılan bölümü trafiğe kapatılmış olup
  çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın hem de orada geceleri
  aydınlatılmıştır. Çalışma sahası, koni veya Onarım Yaklaşım
  Levhaları ile yaya bariyerleri kullanılarak çevrilmiş böylece
  sürücünün platformu daha rahat görmesi sağlanmıştır.Konilerin,
  trafik işaretlerinin, lambaların vs. yerleştirilmesi sırasında, iş
  ile ilgili tüm personelin, üzerinde ışık yansıtıcı (reflektif
  malzeme vb. gibi) materyal bulunan bakım yeleği giymesi
  sağlanmıştır.

b) Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer,
  sürücününişareti gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli
  zaman ve yeterlimesafeyi sağlayacak uzaklıkta tutulmuştur..

c) Trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, T-15 nolu "Yolda Çalışma"
  işaret levhasının konulmasıyla başlanılmış,işaretleme, çalışma
  bölgesinin en uzak noktasından başlayıp, çalışma yerine doğru
  yaklaşmak suretiyle yapılmıştır.

d) Trafik işaret levhalarının herhangi bir nedenle devrilmesinin
  önlenmesi için sabitlenmiştir. Çarpılma, kirlenme, kaybolma vb.
  nedenlerden dolayı, trafik işaretleridüzenli olarak kontrol
  edilmiştir.

e) Çalışmaların geceye sarkması ihtimaline binaen flaşörler
  kullanılmıştır.

f) Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini
  sağlayacak şekilde işaretleme yapılmış ve çalışma sahasının yaya
  kaldırımına yakın olan kesimi, yaya bariyerleri ile çevrilmiştir.

2) Kaldı ki düzenlenen KAZA GÖRGÜ TUTANAĞI’nda karşı tarafa ait 41 RY 451 palakalı çekicinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-b maddesini yani “Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak” hükmüne aykırı davranarak kazaya tek taraflı olarak sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

3) Tespit konusu plakalı çekici ve arkasına bağlı plakalı dorse vasıtanın sürücüsünün gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığı,alkollü olup olmadığı,bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı hususları da araştırılmamış, havanın sisli olduğu belirtilmiş olmasına karşın sis farlarının bulunup bulunmadığı kullanılıp kullanılmadığı ,vasıtanın seyir hızı ile sair güvenlik önlemlerin alınıp alınmadığı araştırılmamış,yukarıda belirttiğimiz müvekkil tarafından alınmış olan güvenlik önelemelerine yer verilmemiş, alınmış olan bütün bu tedbirlere rağmen karşı tarafa ait vasıtanın nasıl olup da çalışma alanın da ilerleyip sonra çukura düştüğü sorgulanıp araştırılmamış,kaza fotoğrafları ve alınan güvenlik önlemelerinin fotoğraflarına yer verilmemiştir ki bu sebeplerle de tanzim edilen tek taraflı bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.

4) Tespit konusu ...plakalı çekici ve arkasına bağlı ...plakalı dorsede
  tespit edilen hasar kalemleri tutarlarının her biri ile toplamına
  ,değer kaybı amortisman kaybı ve araç yokluk gideri tutarlarına da
  itiraz ediyor ve kabul etmiyoruz. Zira ;

a) Öncelikle tespit edilen hasarların bu kaza sebebi ile oluşup
  oluşmadığı araştırılıp ortaya konulmamış,delillendirilmemiş,daha
  önceden bu hasarların var olup olmadığı hususu irdelenmemiştir.

b) Yine hasar kalemleri fiyatlanırken, çeşitli uzman kuruluşlardan
  fiyat araştırmaları yapılmamış, bu şekilde hasar bedellerinin
  ,dürüstlük kuralları ve hakkaniyet ilkelerine uygun olarak tespitine
  yönelik objektif bir çalışma yapılmamış ve sonuç olarak gerçeğe
  uygun bir sonuca ulaşılamamıştır.

c) Bu kapsamda, tespit edilen hasar kalemleri tutarlarının her biri ile
  toplamına ,değer kaybı amortisman kaybı ve araç yokluk gideri
  tutarlarına BİLİMSEL KRİTERLERE UYGUN OLARAK ARAŞTIRMA VE TESPİT
  YAPILMADAN VE TESPİT EDİLEN TUTARALAR AÇIKÇA FAHİŞ OLDUĞUNDAN ayrıca
  itiraz ediyor ve kabul etmiyoruz.

5) Esasen , müvekkil şirket ...Sigorta A.Ş. ile 4..1 müşteri numarası
  81391194 poliçe numarası ile ....dönemini kapsayan İNŞAAT TÜM
  RİSKLER SİGORTA POLİÇESİ imazalamış olup, karşı tarafın eğer
  talepleri var ise bu taleplerini ve tespit raporunu müvekkil adına
  her türlü riski güvence altına almış olan ...Sigorta A.Ş.’ye
  yöneltmesi gerekmektedir.

 SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve eetiğimiz sebebpler ile müvekkil
 şirketin iddia edilen kazada hiç bir kusuru bulunmaması ve tespit
 edilen hasar tespit bedellerinin fahiş olması sebebi ile , tek taraflı
 olarak düzenlenen ....tarihli bilirkişi raporuna itiraz
 ettiğimiz,kabul etmediğimizi ,anılan tespit raporunun delil
 niteliğinin bulunmadığını beyan eder,itiraz dilekçemizin tespit
 dosyanıza dahil edilmesini, tespit raporunun ve tespit talep
 dilekçesinin bir örneğinin ...........adresinde mukim .....SİGORTA
 A.Ş.’tebliğine, vekalet ücreti ve masrafların karşı taraftan tahsiline
 karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim.

TESPİTE İTİRAZ EDEN

 Av.Oğuz TURGUT

EKi :

1) Vekaletname

2) ....Sigorta A.Ş. ile imzalanan

İnşaat Tüm Riskler Sigorta Poliçesi