Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI		: Ad soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

VEKİLİ		: Av. …

DAVALI		: Ad soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres 

KONU		: Delil tespiti (Tespit yapılacak yer)

AÇIKLAMALAR	: 

			Müvekkil ile davalı arasında imzalanan …/…/… tarihli İş
Protokolüne göre müvekkilin edimi konusunda uyuşma ile davalı
tarafından çelik kapı, Amerikan panel kapı, laminant parke, duş
teknesi, mutfak dolabı, granit tezgah, PVC pencere ve vasistas
yapılması konusunda anlaşılmıştır.

			Davalı tarafından, taahhüt edilen işe başlanmasına karşın
ekli protokolde ayrıntıları belirlenen işlemler eksik ve ayıplı
şekilde yapılmıştır. Buna ilişkin olarak davalı tarafa
…/…/… tarihinde …. Noterliği vasıtası ile ihtarname
çekilerek temerrüt sağlanmış olmasına karşın mevcut durumda
herhangi bir düzelme olmamış, hatta davalı tarafın müvekkile cevap
olarak göndermiş olduğu ihtarname ile ayıp ve eksiklikler kabul
edilmemiştir.

			Müvekkilin tüm iyiniyetine rağmen davalı tarafça taahhüt edilen
işler eksik ve ayıplı şekilde yapılmış olup bu durum müvekkilin
sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Açıklanan nedenlerle,
ileride açacağımız davalara esas teşkil etmek üzere mahkemenizden
tespit talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

TESPİTİ İSTENEN HUSUSLAR:

2

<

R

T

~

˜

Ê

4 tarafından yapılması gereken işlerden hangilerinin
yapılmadığının,

… adet monoblok çelik kapının yapılıp yapılmadığı,

.. adet Amerikan panel kapının (kilit kol montaj dahil) yapılıp
yapılmadığı

.. m2 laminant parke yapılıp yapılmadığı

.. adet .. kabinli duş teknesinin yapılıp yapılmadığı,

../tul MDF gövde kapak mutfak dolabının yapılıp yapılmadığı

./tul granit tezgahın yapılıp yapılmadığı

… adet PVC pencerenin (… marka, cam mermer, denizlikler montaj
dahil) takılıp takılmadığı

… adet PVC pencerenin (… marka, cam mermer, denizlikler montaj
dahil) takılıp takılmadığı

… adet vastas takılıp takılmadığı

Yapılmayan işlerin imalat bedelinin ne kadar olduğunun

Eksik işler dışında hatalı ve kusurlu işlerin neler olduğu ve
bunların düzeltilmesi için ne kadar bedel gerektirdiğinin

Yapılan işlerin sözleşmeye göre imalat bedelinin ne olduğunun

İSTEM SONUCU	: 

			Yukarıda sunulan ve açıklanan nedenlerle; tespit istenen hususlar
başlığındaki 4 kalemin tespitinin bilirkişiler vasıtası ile
yaptırılması ve vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı
tarafa aidiyetine karar verilmesini mahkemenizden vekalete binaen
saygılarımla arz ederim. …/…/…

Ekler	: İş Protokolü

										Davacı Vekili

									Av. …