Giriş yap
Kayıt ol

        NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

........................

DELİL TESPİTİ İSTEYEN :
...........................................................

VEKİLİ : Av. ..............................

KARŞI TARAF : .............................................

....................................................

.......................................................

KONUSU : Aşağıda yazılı hususların delil tespiti mahiyetinde olmak üzere
bilirkişi

 marifetiyle ve mahallinde yapılacak keşif sonrasında tespit olunarak,
 sonucunun rapor halinde tarafımıza bildirilmesi talebinin arzından
 ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkilim,
  .............................................................,
  ........................................................ adresinde
  bulunan ve tapunun ................... İli,
  ...................İlçesi, ................. Köyü, ................
  Mevkii, ......... Pafta, .......... Parsel, .............. Ada
  sayısında kayıtlı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan akaryakıt
  istasyonunu ................ bayii sıfatıyla işletmektedir ( EK.1 –
  Bayilik Sözleşmesi ).

2) Müvekkil şirketin EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu )’ndan
  almış olduğu bayilik lisansı (EK.2 –Bayilik Lisansı) ve arada
  geçerli bayilik sözleşmesi çerçevesinde mezkur akaryakıt
  istasyonundaki faaliyetine devam etmekte olduğu esnada, istasyonda
  bayiliği yapılmakta olan ............... firması tarafından
  .............. tarihinde istasyonda bulunan kurumsal kimlik
  malzemeleri (fiyat panosu, kanopi kaplaması, ışıklı amblem ve
  yazılar vb.) , ariyet olarak müvekkile verilmiş bulunan malzeme ve
  ekipmanlar (akaryakıt pompaları, hava-su saati vb.) ile otomasyon
  sistemi sökülerek alınmış ve istasyon faaliyet göstermesi mümkün
  olamayacak bir şekilde atıl duruma getirilmiş bulunmaktadır ( EK.3 –
  Teslim Tutanağı ).

3) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yazılı
  düzenlemeler karşısında istasyonun bu haliyle faaliyette bulunması
  mümkün olmayıp, istasyonun atıl durumda bulunuyor olması nedeniyle
  müvekkil şirketin hem maddi kaybına, hem de ticari itibar ve
  prestijinin sarsılması nedeniyle manevi açıdan zarara uğramasına
  sebebiyet verilmektedir. Bu itibarla ;

a. İstasyonun yasal olarak faaliyette bulunması ve akaryakıt satışı
  yapılabilmesi için yasal düzenlemeler gereğince zorunlu olan tank,
  otomasyon sistemi vb.nin istasyonda mevcut bulunup bulunmadığının,

b. İstasyonda bayiliği yapılmakta olan akaryakıt dağıtım şirketi
  lisansına sahip ....................... firmasına ait kurumsal
  kimlik malzemelerinin olması gerektiği şekilde mevcut bulunup
  bulunmadığının,

c. İstasyonda hali hazırdaki durumda akaryakıt satış faaliyeti yapılıp
  yapılmadığının,

d. İstasyonun mevcut fiziki koşullar altında ve yasal düzenlemeler
  karşısında faaliyette bulunabilmesinin mümkün olup, olmadığının,

Mahallinde bilirkişi marifetiyle keşif icrasını ve TESİSİN HALİ
HAZIRDAKİ FİZİKİ DURUMUNUN FOTOĞRAFLA ve ÇİZİLECEK KROKİ ÜZERİNDE
ŞEMATİK OLARAK DA GÖZTERİLMEK SURETİYLE BELGELENMESİNİ ve delil tespiti
mahiyetinde olmak üzere, TESPİT OLUNAN HUSUSLARIN RAPOR HALİNDE TANZİM
OLUNARAK TARAFIMIZA VERİLMESİ talebiyle işbu müracaatın yapılması
zorunluluğu hasıl olmuştur.

NETİCE ve TALEP :

Sayın mahkemenizce tespit kararının oluşturularak, müvekkil şirketin hak
ve menfaatlerinin korunması amacıyla yapılacak hukuki girişimler
esnasında delil oluşturacak olması hasebiyle, re’sen seçilecek uzman
bilirkişi veya bilirkişilerce mahallen yapılacak keşif sonrasında,
yukarıda bildirilen tesisin hali hazırdaki fiziki, teknik ve hukuki
durumunun tespit olunarak, elde edilecek bulguların çizilecek bir kroki
üzerinde şematik olarak gösterilmesini ve ayrıca fotoğraflarla da
belgelenmiş bir rapor halinde tarafımıza tebliğ edilmesini saygıyla
vekaleten arz ve talep ederim. .....................

Delil Tespiti İsteyen

............................................. Vekili

Av. .....................................

Ekleri :

-  Tasdikli Vekaletname Sureti.

EK. 1 – Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi.

EK. 2 – İstasyonlu Bayilik Lisansı.

EK. 3 – Teslim Tutanağı.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78