Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA ……… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO			: 

DAVACI			: 

VEKİLLERİ			: 

DAVALILAR		: 

D. KONUSU			: Delil listemizin sunulması hakkındadır. 

AÇIKLAMALAR		: 

		

	Yargılama esnasında doğacak hususlarla, karşı tarafın delillerine
karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Davacı müvekkile ve çalışma arkadaşlarına ilişkin olarak davalı
Valiliğe bağlı huzurevi Müdürlükleri tarafından düzenlenen izin
talep formu örnekleri, (EK-1)

Müvekkil ve çalışma arkadaşlarına ilişkin ücret bordrosu
örnekleri (EK-2)

Davacı müvekkilin, davalı asıl işverenine, iş akdi fesih sebebini
bildirmesi için sunduğu yazılı başvuru (EK-3) 

 

Davalı asıl işveren tarafından, davacı müvekkilin başvurusuna
verilen cevabi yazı (EK-4)

Davacı müvekkile ait işyeri şahsi sicil dosyasının celbini talep
etmekteyiz.

 

Davacı müvekkile ait SGK kayıtlarının celbini talep etmekteyiz.

Davalı işveren Ankara Valiliği bünyesinde, müvekkil ile aynı
şartlarda çalışan ve aynı kıdeme sahip emsal bir işçinin
ücretinin, her türlü sosyal ve ekonomik haklarının ilgili kurum ve
kuruluşlara müzekkere yolu ile sorulmasına karar verilmesini talep
etmekteyiz.

 

Müvekkilin ücretinin yatırılmış olduğu Yapı Kredi Bankası
Keçiören Şubesine müzekkere yazılarak müvekkilin …………….
numaralı maaş hesabının ayrıntılı kayıtlarının celbini talep
etmekteyiz.

 

Davalı işverenlere ve SGK’ya ayrı ayrı müzekkere yazılarak,
müvekkilin iş akdi fesih tarihinden itibaren işyerine yeni personel
alımı yapılıp yapılmadığının sorulmasını varsa ilgili
belgelerin birer suretinin celbini talep etmekteyiz.

 

Davalı asıl işveren Ankara Valiliği’ne müzekkere yazılarak,
Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkez
Müdürlüğü’nün, hangi sebeplerle ve tarihte Çubuk Huzurevi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne
taşındığının sorulmasını ve ayrıca Öğretmen Necla Kızılbağ
Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü’nün bulunduğu
binanın deprem yönetmeliğine aykırı olduğu ve kullanılamaz
durumda olduğunu gösterir belgelerin birer suretinin celbini talep
etmekteyiz.

|

€

¬

°

~

€

®

°

᐀ANIKLARIMIZ	: Aşağıda isim ve adres bilgileri belirtilen
tanıklarımız, müvekkilin asıl işverenin Ankara Valiliği
olduğuna; çalışma hayatı boyunca tüm emir ve talimatları davalı
valiliğe bağlı huzurevi müdürlüklerinden aldığına,işe giriş,
çıkış, izin vd gibi tüm özlük işlemlerinin asıl  işvereni
tarafından gerçekleştirildiğine, ancak görünürde farklı farklı
şirketlerde çalıştırıldığına, bu şirket çalışanlarını ve
yetkililerini ise bir kez dahi görmediğine ve tanımadığına,
müvekkilin iş akdi fesih sebebinin gerçeği yansıtmadığına ?,
davalı işveren tarafından önce personel ihtiyacı kalmadığının
ileri sürüldüğüne, daha sonra ise Öğretmen Necla Kızılbağ
Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapandığının öne
sürüldüğüne, oysa huzurevi binasının depreme aykırı olması
sebebiyle kullanılamaz durumda olduğunun tespit edildiğine, bu
sebeplerle huzurevinde bulunan tüm yaşlılar, çalışanlar ve
ekipmanlar ile birlikte Çubuk Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüğü’ne taşınıldığına, müvekkilin bu huzurevinde de
bir süre aynı şartlarla çalıştığına fakat müvekkil ile
birlikte birkaç işçinin daha iş akdinin feshedildiğine, ancak tüm
bu kişilerin yerine, yeni işçilerin alındığına ilişkin beyanda
bulunacaklardır.  

		1-

		2-

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ve re’sen
göz önüne alınacak nedenlerle yargılama sırasında doğacak
hususlar ile karşı tarafın delillerine karşı delil sunma
hakkımızı da saklı tutmak kaydıyla delillerimizin toplanmasına ve
tanıklarımızın dinlenilmesine karar verilmesini saygılarımla arz
ve talep ederim.