Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

ANKARA

DOSYA NO : 2015/111 E.

DAVALI :

VEKİLİ : Av.– Adres başlıktadır.

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

VEKİLİ : Av.

KONU : Delil bildirimi hk.

  A Ç I K L A M A L A R

Yukarıda esas numarası verilen mahkemenize ait dava dosyasının
10.07.2015 tarihli tensip tutanağı 21.07.2015 tarihinde tarafımıza
tebliğ edilmiştir.

Tensip tutanağının 5.nci maddesi uyarınca tarafımızdan istenen “
delillerin sunulması veya bulunduğu yer ile ilgili açıklamada
bulunulması.” Hususuna ilişkin olarak yasal süre içerisinde beyanda
bulunuyoruz.

Davalı ……vekili olarak verdiğimiz 20.04.2015 tarihli cevap dilekçemizin
deliller kısmında belirttiğimiz davaya ilişkin deliller
Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/227 E. ve
Afyonkarahisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/358 E. sayılı dosyaları
içinde olup bilirkişi incelemesindedir. Anılan delillerin belirtilen
mahkeme dosyalarından celp edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, tensip tutanağının 5
no’lu ara kararıyla istenilen cevap dilekçemizde belirttiğimiz
delillerin esas numaralarını verdiğimiz mahkemelerden celp edilerek
dosya kapsamına alınmasına karar verilmesini saygılarımla, vekâleten arz
ve talep ederim. 30.07.2015

DAVALI VEKİLİ

Av.