Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………………………….. HUKUK MAHKEMESİNE
DOSYA NO : .…/… E.
DAVACI : …………… (TC:…..)
VEKİLLERİ :………………….
DAVALI : ……………….
KONU : Tebligata yarar adres istenmesi.
AÇIKLAMALAR : Davalılardan ……………………………..’ ne yapılan bilağ tebliğ
dönmüştür. Davalının tebligata yarar adresinin temini yönünden …….
Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını talep ederim.
Davacı Vekili
………………………………