Giriş yap
Kayıt ol

        …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI (ALACAKLI)	:	

DAVACI VEKİLİ	:	

DAVALI (BORÇLU)	:	 

DAVA KONUSU	:	Davalının borca itirazının iptaline, takibin
devamına, % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar
verilmesi talebinden ibarettir.

ALACAK MİKTARI	:	

OLAYLAR	:

1.	Müvekkilim, davalının "…………………….." adresindeki
konutunun ahşap parke döşeme, sistre (silme) ve cam cila işini,
…/…/…. tarihinde başlayarak …/…/…… tarihinde bitirerek,
davalıya teslim etmiştir. Müvekkilim tarafından davalının yapılan
işleri şu şekildedir;

a-	50 m2'lik bir salonun eski parkesinin sökülerek yerine yeni parke
döşenmesi

b-	Sistre ve cilasının yapılması;

c-	13 m2'lik bir odanın eski parke ile döşenerek sistre ve
cilasının yapılması.

2.	Bu işin …………-TL karşılığında yapılması konusunda
müvekkillimle davalı anlaşmışlar, müvekkil işi anlaşmaya uygun
bir şekilde zamanında yaparak teslim etmiş, buna karşılık davalı
……….. TL.- ödemiş, kalan …………... TL.- kısmını
bilahare ödeyeceğini söylemiş, ancak her defasında ailevi
sebeplerini ileri sürerek ödemeyi tehir etmiştir

3.	Müvekkilim, …. Noterliğinden …/…/…… tarih ve ……. nolu
ihtarname çekmiş, bu ihtarname davalıya …../…/…… günü
tebliğ edilmiştir. Davalı, verilen 10 gün içinde borcunu
ödememiş…../…./…… tarihinde temerrüde düşmüştür. 

4.	Davalı aleyhine ……... İcra Müdürlüğünün ……….. E.
sayılı dosyasından alacağın tahsili için (49 Örnek) icra takibine
geçilmiş, ancak davalı borca itiraz ederek takibin durmasını
sağlamıştır.

B

N



¬

²

Â

Ê

hæ

hæ

hæ

hæ

hæ

hæ

hæ

hæ

hæ

萏൜萑ﺘꐓxꐔx␷㠀$⑈帀岄怍预懾̤摧௦ ̤̀옍

␷㠀$⑈愀̤摧௦ ̤̀옍

␷㠀$⑈愀̤摧௦ ̤̀옍

萏൜萑ﺘꐓxꐔx␷㠀$⑈帀岄怍预懾̤摧௦
̤̀萏๪萑ﺘ␷㠀$⑈帀檄怎预懾̤摧௦଀ağa karşı
itirazının iptaline, takibin devamına, %40 icra inkar tazminatının
tahsiline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zarureti
hasıl olmuştur

HUKUKİ SEBEPLER	:	İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER	:	……………... Noterliğinden …/…./…….
tarih ve …….. nolu ihtarname, ……... İcra Müdürlüğünün
……… E. sayılı takip dosyası, Keşif, bilirkişi incelemesi,
şahit beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller. 

SONUÇ ve TALEP	:	Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın
kabulü ile;

1.)	Davalı borçlunun …….. İcra Müdürlüğünün ……… E.
sayılı takip dosyasında ileri sürdüğü itirazlarının iptaline ve
duran icra takibinin devamına,

2.)	Davalının %40 icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine 

3.)	Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde
bırakılmasına Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…

Davacı Vekili

EK: 

1.)	Onanmış vekaletname örneği

2.)	... Noterliğinden çekilen …/…/…. tarih ve …….. nolu
ihtarname, 

3.)	….. İcra Müdürlüğünün ……… E. sayılı takip dosyası


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78