Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………..MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:2014/……

Mahkemenizde vekil olarak takip etmekte olduğum yukarıda dosya numarası
yazılı davanın vekilliğinden çekiliyorum. Adımın UYAP’tan silinmesini ve
müteakip tebligatların dosyada vekaleti bulunan meslektaşım Av.
……………..’a yapılmasını saygılarımla talep ederim.

Davalı Vekili

Av………………………………