Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI

T.KONUSU : Davacıdan, konut kredisi ipotek tesis ücreti,komisyon
masrafı, ekspertiz

ücreti olarak alınan bedelden şimdilik 1.200 TL.sinin haksız kesintinin

yapıldığı tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan
tahsiline,

fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesi
talebidir.

OLAYLAR :

1- Davacı, Davalı ........ BANK A. Ş. Kahramanmaraş /Elbistan Şubesinden
konut kredisi kullanmış ve kullanım esnasında kendisinden, konut kredisi
ipotek tesis ücreti, komisyon masrafı, ekspertiz ücreti kesintisi olarak
1.727,00-TL alınmıştır. ( Ek : 1 )

2- Bilindiği üzere; 4077 s.K. 6 maddesinde yapılan düzenlemeye göre,
satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak
sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve
yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici
aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart sayılır.
Buna göre sözleşmedeki bir hükmün haksız şart olarak
değerlendirilebilmesi için; 1) Satıcı tarafından müzakere edilmeden
sözleşmeyi tek yanlı olarak konulmuş olması, 2) Tarafların hak ve
yükümlülüklerinde tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturması, 3) Bu
durumun iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekir. Taraflar arasında
tanzim edilen sözleşmenin tamamı veya sözleşmedeki bir veya birkaç
hükmün haksız şartın kabulü için yukarıda belirtilen bu şartların
tamamının aynı anda bulunması, zorunludur. (Aynı görüşte 13 H.D.
03/03/2008, 2007/11236 E.2008/2982 Syl. kararı)

3- Tüketici Kanununun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi
bilgilendirme ve aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar
kredi verdiklerinde masraf tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek
kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yaparak bunu
tüketiciye bildirmek durumundadır. Ancak piyasa koşullarında yoğun
rekabet nedeniyle bankaların mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz
ilanları yaparak bilahare masraf ve komisyon adı altında aldıkları
ücretlerle faiz oranın' dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Tüketici
Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir. İzah ettiğimiz
doğrultuda olan Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 14.04.2011 Tarih ve
2010/858 Esas, 2011/309 Karar Sayılı İlamı ile Yargıtay 13. Hukuk
Dairesinin 2011/9823 Esas, 2011/19204 Karar sayılı ve 15.12.2011 Tarihli
Onama ilamı dilekçemiz ekindedir. ( Ek : 2)

4- Diğer yandan konut kredisi sırasında; konut kredisi ipotek tesis
ücreti, komisyon masrafı, ekspertiz ücreti adı altında tüketiciden
talepte bulunulamayacağı aksinin yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı
da piyasa koşullarında yoğun rekabet nedeniyle bankaların mümkün olduğu
kadar düşük oranda faiz ilanları yaparak bilahare dosya masrafı,
komisyon, hizmet bedeli adı v.s adı altında aldıkları ücretlerle faiz
oranını' dolaylı şekilde artırmak olduğu, Tüketici Mevzuatı yönüyle bu
durumun da kabulünün mümkün olamayacağı, aksinin de yukarıda izah
edildiği üzere haksız şart niteliğinde olacağı açıkça ortadadır. İzah
ettiğimiz doğrultuda konut kredisi sırasında ve sonrasında alınan
masrafların tüketiciye iade edileceğine dair Sincan Tüketici
Mahkemesinin 2011/172 Esas sayılı dosyasını ve kararını delil olarak
sunuyoruz. ( Ek : 3)

5- Davacıdan kredi kullanım esnasında alınan; konut kredisi ipotek tesis
ücreti, komisyon masrafı, ekspertiz ücretinin hukuki dayanağı
bulunmamaktadır. Davacının gerçek alacağı yapılacak bilirkişi incelemesi
neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımızı
saklı tutarak haksız olarak alınan bedellerin şimdilik 1.200- TL. lik
kısmını dava ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : 4077 s.K. HMK, ve İlgili Yasalar.

DELİLLER :

1- Davacının HSBC Bankası A.Ş Kahramanmaraş /Elbistan Şubesindeki Konut
Kredisi Dosyası ve içeriği, Ödeme Planları, Ödeme Belgeleri,

2- Konut kredisi ipotek tesis ücreti, komisyon masrafı, ekspertiz ücreti
olarak alınan bedele ilişkin

dekont, ( Ek: 1)

3- Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 14.04.2011 Tarih ve 2010/858 Esas,
2011/309 Karar Sayılı İlamı ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/9823
Esas, 2011/19204 Karar sayılı ve 15.12.2011 Tarihli Onama ilamı, (Ek: 2)

4- Sincan Tüketici Mahkemesinin 2011/172 Esas sayılı dosyası içeriği ve
19.01.2012 Tarihli kararı, (Ek: 3)

5- B.Kişi İncelemesi ve Her çeşit yasal delil

SONUÇ :

SUNULAN NEDENLERE VE RE’SEN TAKDİR OLUNACAK HUSUSLARA NAZARAN,
DAVACIDAN, KONUT KREDİSİ İPOTEK TESİS ÜCRETİ, KOMİSYON MASRAFI,
EKSPERTİZ ÜCRETİ OLARAK ALINAN BEDELDEN ŞİMDİLİK 1.200 TL.SİNİN HAKSIZ
KESİNTİNİN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İŞLEYECEK AVANS FAİZİ İLE
BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İLE DAVACIYA VERİLMESİNE, FAZLAYA İLİŞKİN
HAKLARIMIZIN SAKLI TUTULMASINA MAHKEME MASRAFLARIYLA AVUKATLIK ÜCRETİNİN
DAVALI ÜZERİNDE BIRAKILMASINA, KARAR VERİLMESİNİ ARZ VE TALEP EDERİM.
.04.2013 DAVACI VEKİLİ

AV.