Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI				: 

TC KİMLİK NUMARASI 		: 

ADRES				: 

VEKİLİ				: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES				: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI				: 

ADRESİ				: 

DAVA DEĞERİ			:

(Malvarlığına ilişkin davalarda)

KONU 		: Davacı müvekkilimiz tarafından yapılan harcamaların 

                               sebepsiz
zenginleşme hükümlerine göre geri  

                               alınması
istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 		: 

1-) Dava dışı müteahhit … …, davalı … …, ile imzalamış
olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile kendisine verilen
bağımsız bölümlerden, … ada … parselde bulunan bağımsız
bölümü, … Noterliği’nin …/ …/ … tarihli taşınmaz satış
sözleşmesi (EK-1) ile müvekkilimize satmıştır. … yılında, dava
dışı müteahhit, yaşadığı ekonomik kriz nedeni ile inşaatı terk
etmiş ve bu yüzden inşaat … ay durmuştur. … Mahkemesi’nin .
…/…/… T. ../… D. İş sayılı tespit dosyası ile bu durum
tespit edilmiş olup ilamın örneği ektedir. (EK-2) Müvekkilimiz,
satın aldığı bağımsız bölümün inşaatını kendi imkanları
ile tamamlamıştır. Bu husus, ekte (EK-3) sunulan tanık listesinde
isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın mahkemeniz huzurunda
verecekleri ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.

2-) Davalının, …/ …/ … tarihinde ... Hukuk Mahkemesi’nde
açmış olduğu dava neticesinde, müvekkilimizin, dava dışı
müteahhitten almış olduğu bağımsız bölüme ait tapu iptal
edilmiştir. … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/ … K.
sayılı kararı da ekte yer almaktadır. (EK-4) 

3-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 77. maddesinde
aşağıdaki düzenleme yer almaktadır; 

“Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından
veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle
yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli
olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması
durumunda doğmuş olur.”

&

6

|

‚

„

„

+Mahkemesi’nin iptal kararına konu olan bağımsız bölümün
inşaatını bitirmek için … TL harcamıştır. Açıklamaya
çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin yapmış olduğu
harcamaların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davalıdan
tahsil edilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl
olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER 	: 6098 S. K. m. 77, 78, 79, 80, 81, 82.

HUKUKİ DELİLLER 	: 1-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli
Taşınmaz Satış  

   Sözleşmesi

2-) . … Mahkemesi’nin . …/…/… T. ../… D. İş sayılı
ilamı

 3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri 

   Konuları gösterir tanık listesi,

 4-) … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/ … K.
sayılı  

   ilamı

SONUÇ VE İSTEM 	: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimizin … ada … parselde bulunan bağımsız bölümümün
inşaatının tamamlanması için yapmış olduğu … TL. masrafın
dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte (isteme
göre değişebilir) sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusunda
davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini,
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

EKLER: 1-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli Taşınmaz Satış
Sözleşmesi

   2-) . … Mahkemesi’nin . …/…/… T. ../… D. İş sayılı
ilamı

  3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları

           gösterir tanık listesi,

         4-) … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/
… K. sayılı ilamı

   5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

       Av.