Giriş yap
Kayıt ol

        ....... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

.......

DAVACI	:	

VEKİLİ   	:	

DAVALILAR	: 

KONUSU	:	......................-TL'nin .. / .. / .... ödeme tarihinden
itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte
tahsili talebidir.

OLAYLAR	:	1-Şirketimiz nezdinde .................. sayılı sigorta
poliçesi ile
........................................................................
.............................. adına sigortalı mahal .. / .. /
....tarihinde davalının işyerinde çıkan yangın sonucu hasara
uğramıştır.                             
 

           

             2-Sigortalı mahalde yaptırılan ekspertiz
sonucu tespit olunan ...........................-TL hasar tazminatı
sigortalımıza ödenmiştir.

		3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun
1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef
olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut
hertürlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

㄀$␷㠀$⑈愀̤ሀse ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve
ekspertiz raporuna göre meydana gelen hasardan davalının sorumlu
olduğu belirlenmiştir. Davalı sigortalımıza ve dolayısı ile onun
yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu
davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. 

          

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri.

DELİLLER	    : Poliçe,tespit tutanağı,bilirkişi tetkikatı ve
hertürlü kanuni delil.

            

CEVAP MÜDDETİ  : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda belirtildiği gibi Taraflara tebligat
yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda
.................................-TL'nın .. / .. / .... ödeme
tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep
ederiz.

						Davacı Vekili

		                         .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78