Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:	

VEKİLİ   	:	

DAVALILAR 	:	

			      

KONUSU	:............................................-TL 'nin .. / .. /
.... ödeme tarihi ,..............................-TL 'nin .. / .. /
.... ödeme tarihinden itibaren başlayacak ( Toplam
............................-TL'nin Fazlaya dair talep haklarımız
saklı kalmak kaydıyla ) banka reeskont faizi,masraflar,vekalet
ücreti ile birlikte tahsili talebidir.

OLAYLAR	:1-Şirketimiz nezdinde .................. sayılı sigorta
poliçesi ile ................................................. adına
sigortalı işyerinde .. / .. / .... tarihinde hırsızlık vakıası
meydana gelmiştir.                           
        

		2-Davalılardan................................ eylemi
gerçekleştiren , ............ .............. ise velayeti altındaki
küçüğü ( ........... ................. ' i ) gerektiği gibi bakıp
gözetmeyerek müvekkilimizin zarara uğramasına sebep
olmuştur.Şirketimiz ve davalılar aleyhine Sigortalımız
.................................. tarafından ................Asliye
Hukuk Mahkemesinin ......./...... E. Sayı ile dava açılmış ve
sonuçlanan dava ile ilgili olarak .......nün ....... sayılı
dosyasına 04.07.2002 tarihinde ...........................-TL
yatırılmış ayrıca 21.07.2000 tarihinde de .....................-TL
olmak üzere toplam ..........................-TL sigortalımıza
ödenmiştir.

€

À

Ä

~

€

¾

À

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun
1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef
olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut
hertürlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

		4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve Mahkeme Kararına 
göre meydana gelen olaydan davalıların sorumlu olduğu
belirlenmiştir.       Davalılar sigortalımıza ve dolayısı
ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan
işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. 

          

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri.

DELİLLER	    : Poliçe,..................Asliye Hukuk Mahkemesinin
2000/503 E.,......./....... K sayılı ilamı ve hertürlü kanuni
delil.

            

CEVAP MÜDDETİ  : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda belirtildiği gibi  Taraflara tebligat
yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda
.............................................-TL'nın 04.07.2002 ,
.................................-L 'nin 21.07.2000 ödeme tarihinden
(toplam .........................-TL fazlaya dair talep haklarımız
saklı kalmak kaydıyla ) itibaren banka reeskont
faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte davalılardan tahsiline
karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. .......

							            Davacı Vekili

								         .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78