Giriş yap
Kayıt ol

        (İSTANBUL) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI      : (davayı açan kişinin adı soyadı)

TC. Kimlik No :

ADRES 	 : 

DAVALI 	 : (Dava açılan kurum)

DAVANIN KONUSU : … tarih … sayılı davalı idare işleminin iptali
istemimdir. 

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: …/ …/ …

AÇIKLAMA VE YASAL MEVZUAT: 

 (1-Dava konusu edilen işlemin davacının menfaatini nasıl
etkilediği, 

2- işlemin hangi sebeplerle iptal edilmesi gerektiği teferruatlarıyla


3- ve işlem eğer kanun, yönetmelik vs. mevzuata aykırı ise hangi
maddeye, hangi yönden aykırı olduğu açıklanır.)

SONUÇ : … tarih … sayılı davalı idare işleminin iptaline,
yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idareye
yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …/ …/ …

    										 Ad soyad 

     										  İmza  

       

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

1- Dava dilekçesi ve eklerinin davalı idare sayısından 1 fazla
olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)

2- Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık
ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı
olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.

3- Mahkemeden idari işlem niteliğinde karar istenmemeli, ancak
idarenin tesis ettiği veya tesis etmesi gerektiği halde hareketsiz
kaldığı bir işlemin iptali istenebilir. (Tazminat davalarında
idareye başvurularak ret kararı alınması veya zımnen ret üzerine
dava açılabilir.) 

Ô

è

Š

Ä

þ

4- Dilekçelerde; tarafların ve varsa avukatının adı, soyadı,
ünvanı, tebligat adresi ve T.C. Kimlik Numaralarının belirtilmesi
zorunlu olduğundan bu hususlara dikkat edilmesi, 

5- Mahkemeye verilen dilekçelerde Avukat tarafından açılan davalarda
Baro Pulu yapıştırılmış vekaletnamenin dilekçeye eklenmesi
gerekmektedir. 

6- Dilekçelerde Yürütmenin Durdurulması veya Duruşma talebi varsa,
bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak
yazılması gerekmektedir.

7- Davanın öncesinde bir dilekçe ret kararı var ve dava bu dilekçe
ret kararı üzerine yenileme suretiyle açılıyor ise, bu hususun
havaleyi yapan hakime mutlaka söylenmesi, dilekçe ret kararın
yenileme dilekçesine eklenmesi, 

8- Tüzel kişi adına açılan davalarda, dilekçeyi imzalan şahısın
tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi
itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi
gerekmektedir.

9- Veznede, yalnızca harç tahsilatı, posta pulu gideri, dosya ile
ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği tahsilatı
yapıldığının, veznenin bunun dışında bir yetki ve görevi
bulunmadığının bilinmesi, 

10- Şehir dışına gönderilecek davalar için postaneden yapılacak
posta havalelerinin, dekontlarının bir nüshasının ibraz edilmesi, 

11- Açılmış veya açılacak her türlü davada, davacı veya
avukatı dışındaki kişilerin, dosyalar üzerinde herhangi bir işlem
yapabilme yetkilerinin bulunmadığının da gözden uzak tutulmaması
gerekmektedir. 

İşlemlerin daha hızlı ve aksamadan yürütülebilmesi için
yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi büyük önem arz
etmektedir.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78