Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI				: 

VEKİLİ		:

DAVALI		:

KONU	: 

AÇIKLAMALAR			:

Şubat-Temmuz 2009 tarihlerinde görev yapmaktayken kendisine
yanlışlıkla fazladan 9.099,93 TL ek ödeme yapılmıştır. Davalıya
gönderilen ihtarlara rağmen davalı parayı geri ödememiştir. Bunun
üzerine 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1309 sayılı dosyasıyla
takibe geçilmiştir. Borçlu borca itiraz etmiş fakat itiraz
tarafımıza tebliğ edilmediğinden haberimiz olmamıştır.
avukatlarının dosyaları avukatlarına devretmesiyle itiraz edildiği
anlaşılmış olup bu tarih 12.04.2012’dir. Bu nedenle itirazın
iptali dava açma süresi bu tarihten itibaren başlamıştır.

Davalıya yanlış ödeme 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı
yönetmeliğin 4. Maddesinin (ğ) bendine göre serbest meslek
katsayısı 0,30 oranında olması gerekirken sehven 1(bir) olarak
hesaplanarak ödeme yapılmıştır. Daha sonra davalının askerde
olması, daha sonra tayinin ve daha sonra geçici görevli olarak
gönderildiğinden borç davalıya 25.08.2010 tarihinde tebliğ edilmiş
fakat herhangi bir ödeme de bulunulmamıştır.

‚

„

h|

␃༃킄市킄愂̤摧仉r

hè

h|

'Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’ göre tahsil edilir. Davalı itiraz dilekçesinde yersiz
ödemenin 60 günlük sürede istenebileceğini ifade etse de mezkûr
yönetmelik hükümlerine göre zamanaşımı 10 yıldır.

İş bu nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak
için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: BK, İİK, Kamu zararları Kamu Zararlarının
Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: İcra takip dosyasındaki belgeler, borç listesi,
tebliğ belgeleri, yazışmalar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
borçlunun icra takibine yaptığı itirazının iptaline, borçlunun
takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen yasal faiziyle ödemeye
ve takip konusu alacağın % 40’ından az olmamak üzere tazminata
mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil idare adına
saygıyla arz ve talep ederiz. 

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78