Giriş yap
Kayıt ol

           Yürütmenin durdurulması istemi vardır.

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE

İSTANBUL………. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

DOSYA NUMARASI			: ESAS NO	 : 

 KARAR NO : 

TEMYİZ EDEN			      : 

ADRESİ	:

  

VERGİ KİMLİK NO	: 

KARŞI TARAF	: VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTEMİN KONUSU			: İstanbul …….Vergi Mahkemesinin

…….. Tarih ve E:…, K:…. sayılı kararının bozulması, temyiz
istemi sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması isteminden
ibarettir.

VERGİ/CEZA	(TARİH	: 

İHBARNAMESİNİN  (NUMARASI	 : 

 :

 			(TEBLİĞ TARİHİ  :

VERGİNİN,        (NEVİ 			 : 

                     (DÖNEMİ		 :

     (MİKTARI		 : 

CEZANIN,        (NEVİ 			 : VERGİ ZİYAI

                    (DÖNEMİ		 :

     (MİKTARI		 :

ÖZEL USULSÜZLÜK (DÖNEMİ	: 

CEZASININ,	(DAYANAĞI	: VUK MD.353/1

   (MİKTARI   	: 

İSTANBUL …...VERGİ MAHKEMESİ 

KARARININ TEBLİĞ TARİHİ		: 

I-DAVA KONUSU	: 

…………Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Denetmeni ………
tarafından düzenlenen …..Tarih ve ……Sayılı Vergi İnceleme
Raporunu esas alarak ; Şirketimizin adına yukarıda belirtilen
miktarlarda Kurumlar Vergisi re'sen salmış, salınan Vergiye Vergi
ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Yukarıda
belirtilen ihbarnameler ile istenen Vergi ve cezaların aşağıda
belirtilecek sebeplerle kaldırılması arz ve talep etmekteyiz.

II-DAVANIN ÖZETİ :	

1- 

2-

3-

III- KARARIN BOZULMASINI GEREKTİREN NEDENLER:

1-Vergi Denetmeni Yukarıda detayı belirtilen mükelleflerden satın
almış olduğum faturalardaki malzeme alımlarını giderleri kabul
etmemiştir. Hakkımızda VUK.30/4 maddesi uyarınca re'sen tarhiyat
yapılmasını önermektedir. 

2-VUK 30/4. Fıkra aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

"30/4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi
matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede
noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih
bulunmazsa"

Oysa firmamızın defter ve belgeleri incelemeye elverişli ve
düzgündür. Şayet ihticaca salih olmasa idi inceleme elemanı
yukarıdaki tespitleri yapamazdı.

Danıştay Dördüncü Dairesi 24.05.1994 Tarih ve Esas No 1992/4292,
Karar No 1994/1709 kararında özet ile

"Re'sen matrah takdiri gerektiren usulsüzlük, noksansızlık ve
karışıklığa ilişkin sebepler açıkça  ortaya  konulmadan  
vergi  matrahının  re'sen  takdiri  yoluna  gidilemez.
Re'sen takdir sebebinin varlığının bir karineye dayanılarak değil,
açık ve kesin olarak ortaya konması gerektiği ve tahmin ve kanaate
dayalı hesaplamalarla varılan sonuçların dönem matrahının re'sen
takdiri için yeterli sayılmasına olanak bulunmadığı gibi, re'sen
takdir sebebinin sabit olması halinde bile bu nedenle tarhiyatın
hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılamayacağına oybirliğiyle karar
verildi...."    

3-Konu ile ilgili olarak Danıştay 4.Dairesinin 11/11/1999 Tarih ve
Esas No:199/183,Karar No: 1999/3989 kararında özet ile:

" Sahte olduğu kabul edilen faturalar konusunda yeterli araştırma
yapılmadan, satıcı firmalar nezdinde karşıt incelemeye gidilmeden
sadece şirket yetkililerinin satıcı firmaları tanımadığı ve
ödemelerin nakit olduğu yönündeki ifadelerine dayanılarak
faturaların sahte olduğu sonucuna varılamaz..."

4- Yukarıda arz ettiğimiz yargı kararlarından da anlaşılacağı
gibi hakkımızda yapılan vergi incelemesi soyut kavramlara
dayandırılmıştır.	

   

6-Hukuka aykırı olarak yapılan bu tarhiyata ilişkin Vergi ziyaı
ceza uygulaması da yanlış hesaplanmıştır.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER:

Vergi Mahkemesi kararında; davayı kısmen kabul etmiştir.Oysa
Şirketimiz 4811 Sayılı Kanun 7-8 maddeleri gereği “Matrah
artırımı” yapması nedeniyle 2000 yılına ilişkin tarhiyatın
yapılamayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle Vergi Mahkemesi kararının
bozulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Vergi Mahkemesinin kararına istinaden Vergi dairesi tahsilat işlemine
başlayacaktır bu neden ile; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasını talep
etmekteyiz.

IV- SONUÇ VE İSTEM:

  Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz istemi karara bağlanıncaya
kadar Yürütmenin durdurulmasına, temyize konu vergi mahkemesi
Kararının bozulmasına ve yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini arz ederiz.

 

DAVACI 

*Ekler (Suret) :

Vergi Mahkemesi kararı,

İmza Sirküleri.

 PAGE  

 PAGE  2 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78