Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İŞSAHİBİ : TOWERS SİTE YÖNETİMİ

ADRESİ :

AVUKAT :

ADRESİ :

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.03.2015

BİTİŞ TARİHİ : 31.05.2016

İŞİN KONUSU : İşbu sözleşme, Müvekkil tarafından üçüncü şahıslar
aleyhine açılacak dava ve icra takipleri ile üçüncü şahısların Müvekkil
aleyhine açacakları dava ve icra takiplerinde, Müvekkilin Avukat
vasıtası ile temsili ve Avukat tarafından Müvekkile sunulacak hukuki
danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin olarak tarafların
karşılıklı hak ve sorumluluklarının tespit ve tanzimi ile ilgili olarak
düzenlenmiştir.

Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki
şartlarla bir Avukatlık Ücret Sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş
sahibi (MÜVEKKİL) ve işi alan avukat da sadece (AVUKAT) olarak
isimlendirilmiştir.

Madde 1-  (AVUKAT) ‘ın üzerine aldığı iş : Müvekkil tarafından üçüncü
şahıslar aleyhine açılacak dava ve icra takipleri ile üçüncü şahısların
Müvekkil aleyhine açacakları dava ve icra takiplerinde, Müvekkilin
Avukat vasıtası ile temsili ve Avukat tarafından Müvekkile sunulacak
hukuki danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerine ilişkindir.

Madde 2- Müvekkil tarafından İşbu sözleşmeye konu olan işlerden dolayı
Avukat’a aylık TL+KDV tutarında avukatlık ücreti ödenecektir. Avukat’a
ödenecek olan sabit ücret her ayın 1’i ila 5. günü “ Türkiye İş Bankası
“ hesabına yatırılacaktır.

Madde 3- (AVUKAT)‘ın yürüttüğü dava ve takiplerle ilgili karşı taraf ve
3. şahıslardan hak edilen maktu ve nisbi vekalet ücretleri ve fer’ileri
müvekkil tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Avukata ödenir.

İcra takibi ya da açılmış olan dava sonuçlanmadan, tarafların anlaşması
suretiyle asıl alacak ödendiği takdirde tahsil edilen fiili alacak
üzerinden icra takibi ya da davaya konu olan ve asıl alacağı teşkil eden
tutar esas olmak üzere beher tahsilâtın miktar ve tahsil tarihi esas
alınarak borçludan avukatlık ücreti adı altında asgari nisbi vekalet
ücreti 250 TL’den az olmamak şartıyla Avukata %5 oranında Avukatlık
ücreti ödenecektir.

Madde 4- (AVUKAT) işi yasalar ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna
kadar takip edecektir. Yetkili kılınmışsa işi, uygun göreceği diğer
Avukatlarla birlikte takip edebilecektir. Avukat görevini yasalar,
meslek kuralları ve bu sözleşme hükümleri uyarınca kendisinden
beklenecek özene uygun olarak yapacaktır. Avukat, görevi ile ilgili
işlerde başka avukatları tevkil ve azil edebilir.

(MÜVEKKİL) de Avukatın yazılı iznini almak şartı ile başka Avukatları
işe teşrik edebilir.

Madde 5- İşin yapılması için gerekli yol ve konaklama, resim harç gibi
giderler (MÜVEKKİL) ‘e ait olup ilk istemde Avukata veya Merciine
ödenecektir. Buna ilişkin belge ve suretleri ibraz edilecektir.

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir istemlerinde mahkemece takdir edilecek
teminatlar banka teminat mektubu, nakit yada benzeri (mahkemece kabul
edilecek şekilde) derhal Avukata teslim edilecektir. Zamanında Avukata
ödenmeyen, masraf, gider avansı, harç bedelleri gibi zorunlu yapılması
gereken masraf bedellerin ödenmemesinden dolayı Avukatların
sorumluluğuna gidilemez.

Bu sözleşme kapsamında Avukata verilen her iş sonuçlandığında hesabı
cari ilişkisi bu iş için  1 hafta içinde kapatılacak  olup her işin
hesabı ayrıca tutulacaktır. İstanbul dışı yapılacak olan işler için
yolculuk gerektiğinde , (MÜVEKKİL) yolculuk ve geçici oturma giderlerini
karşılayacaktır.

Madde 6- Avukat, Müvekkil talep ettiğinde sözlü olarak iş ve işler
hakkında bilgi vereceği gibi, talep olunan zamanlama ile yazılı olarak
müvekkil bilgilendirilecektir. Müvekkil de söz konusu borçlular hakkında
hukuki sürecin sağlıklı ve hızlı ilerleyebilmesi bakımından Avukatı
yeterince bilgilendirmekle yükümlüdür.

Madde 7- (MÜVEKKİL) yukarıda yazılı adresini yasal yerleşim yeri olarak
kabul etmiş olup, bu adrese Avukat tarafından gönderilecek bütün ihbar
ve tebligatların şahsına yapılmış olduğunu kabul eder.            
(MÜVEKKİL) adresini değiştirdiği takdirde, yeni adresini Avukata derhal
yazı ile bildirmek zorundadır.

Madde 8- (MÜVEKKİL)’in bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi,
dosyasını geri alması, Avukatın yazılı iznini almadan başka Avukatları
teşrik etmesi veya başka bir Avukata işini vermesi, istenen giderleri
ödememesi, iddia veya savunma için gerekli bilgi, belge ve delilleri
vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak
bildirmeyip işin takibini bu suretle güçleştirmesi, dava veya alacağın
takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması
veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken Avukatı
azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne surette olursa
olsun engellendiği durumlarda (AVUKAT) bu sözleşmeyi fesh edebilir.

Taraflar sözleşme devam ederken sözleşmede yer alan sürenin sona
ermesinden önce herhangi bir neden bildirmeksizin fesh etmek istedikleri
takdirde karşı tarafa yazılı veya e-mail ortamında 1 ay öncesinden
bildirmek üzere herhangi bir cezai şart ve yükümlülüğe girmeksizin fesh
etme hakları ayrıca saklıdır.

Madde 9- (AVUKAT) kendisinden istenilen işi, Avukatlık Kanunu , meslek
kuralları ve ahlakına uygun düşecek şekilde yürütecektir. Aksi taktirde
müvekkile işbu sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

Madde 10-     Bu sözleşmede yer almayan ve açıklık bulunmayan durumlarda
Avukatlık Kanunu uygulanır.

Madde 11-     Bu sözleşme 01.03.2015 ile 31.05.2016 tarihleri arasında
geçerlidir. Taraflar arasında sözleşme süresi bitiminden önce en geç 15
gün öncesinden feshi ihbar yapılmadığı taktirde işbu sözleşme bir yıl
(1) süre ile yenilenmiş kabul edilir.  Bu sözleşmede belirtilen ücret
oranları 01.03.2015 ve 31.05.2016 tarihleri arasında geçerlidir.
Yenilenme halinde ücret taraflarca belirlenir.

Madde 12-     Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme …/…./…. tarihinde verilen vekaletname ile başlayacaktır.
12 maddeden oluşan işbu sözleşme İki nüsha olarak düzenlenmiştir.
Taraflarca iradi olarak hazırlanmış, okunmuş ve imzalanmıştır. …/…./….

AVUKAT İŞ SAHİBİ