Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 İSTANBUL

DAVACILAR : …………………

VEKİLLERİ : Av……………

DAVALILAR : 1- ……. Sigorta A.Ş.

2- ……. Sigorta A.Ş.

DAVA KONUSU : Trafik kazası sebebiyle cismani zarar (dalak kaybı)
sebebiyle uğranılan çalışma gücü kaybından ötürü 7.480,40 TL’lik
belirsiz alacak davasıdır.

O L A Y

Davacı ………., 08.05.2012 tarihinde, ……… numaralı motosiklette yolcu
olarak seyretmekte iken, Antalya İli Serik İlçesi’nde bulunan Sanayi
Kavşağına geldikleri esnada ………… plakalı kamyonun motosiklete çarpması
sonucu yaralanmış ve bu yaralanma sebebiyle dalağı alınmıştır.

Davacıda dalak kaybı sebebiyle işgücü kaybı oluşmuştur. Bu durumdaki
davacı çalışmasını sürdürebilir ise de, yaşıtlarına ve aynı işi
yapanlara göre (sakatlığı oranında) daha fazla güç ve çaba
harcayacağından, kazançlarında bir azalma olmasa bile (sakatlığı
oranında) tazminat isteme hakkı bulunduğu kabul edilmekte; buna Yargıtay
kararlarında “güç kaybı-efor kaybı” tazminatı denilmektedir. Gerçekten
de hukuka aykırı olarak gerçekleşen zararın, zarar görenin kendi
imkanlarıyla giderilmesi, zarar verenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Kişinin oluşan beden gücü kaybı sonucu meydana gelmesi kaçınılmaz zararı
(gelir azalması), bizzat kendisinin “daha fazla bir güç harcayarak”
gidermesi sorumluluktan kurtarma aracı olarak kullanılmamalıdır. Aksi
görüş, zarar gören yerine, hukuka aykırı eylemle zarar veren kişinin
korunmasını ortaya çıkarır ki, bu da hak ve adalet ölçülerine ters
düşer.” Yargıtay’ın tüm dairelerinin ortak görüşü: “Beden gücü eksilen
kişinin kazançlarında bir azalma olmasa bile, sakatlığı oranında
harcayacağı fazla çabanın (güç, efor) tazminat olarak ödenmesi
gerekeceği” biçimindedir.

SORUMLULUK YÖNÜNDEN

Davalılardan ……… Sigorta A.Ş. kazaya karışan ………… plakalı kamyonun
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini tanzim eden
şirkettir. Poliçe numarası, ……… ‘dir. Tarihi 23.2.2012’dir.

Kaza esnasında davacının yolcu olarak bulunduğu motosikletin Karayolları
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini tanzim eden şirket ise diğer
davalı …….. Sigorta A.Ş.’dir. Poliçe numarası, ………‘dir. Tarihi
19.01.2012’dir. Davamız müteselsil sorumluluk esaslarınca her iki
davalıya yöneltilmiştir.

Kaza sonrası davacının ….. Sigortaya müracaatı üzerine ,,,,,,,, numaralı
hasar ödeme dosyası açılmıştır. Davalı AXA Sigorta A.Ş. bu hasar
dosyasından, davacının gerçek zararının çok çok altında olduğunu
düşündüğümüz 7.480,40 TL’lik bir ödeme teklifi yapmışsa da, bu rakam
müvekkil tarafından kabul edilmeyerek ihtarname ile kendilerine
bildirilmiş ve ibraname imzalanmamıştır. Teklif edilen rakam müvekkilin
alması gereken tazminat miktarından çok çok düşüktür. Ancak, tazminatın
hesaplanması, maluliyet oranının Adli Tıp Kurumu tarafından
belirlenmesinin ardından, uzman bilirkişinin yapacağı hesaplamayla
ortaya çıkacağından, bugün itibariyle hesaplayabildiğimiz somut tazminat
rakamı AXA Sigortanın teklif ettiği 7.480,40 TL’dir. O nedenle davamızı
ileride yapılacak hesaplamaya göre arttırmak üzere bu meblağ üzerinden
belirsiz alacak davası olarak açıyoruz.

TAZMİNAT HESABI YÖNÜNDEN

Davacı Antalya/ Serik İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Doğma büyüme
buralıdır. Türkiye’nin en gözde otellerinin yer aldığı turizmin
gözbebeği Belek Beldesi, Antalya’nın Serik İlçesi’ne bağlıdır.
Dolayısıyla Serik İlçesinin insanları çok yaygın olarak turizm
sektöründe çalışmaktadır. Davacı da bu maksatla, Üniversite Sınavı
neticesi Turizm alanını tercih ederek, …………… Üniversitesi Isparta Meslek
Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel
İşletmeciliği Bölümüne kayıt yaptırarak öğrenim görmeye başlamıştır. Bu
bölümün mezunları, Antalya ve özellikle Türkiye’nin en büyük beş
yıldızlı otellerinin bulunduğu Belek Bölgesinde otellerde yönetici/müdür
pozisyonunda çalışmaktadırlar. Davacı da 1994 doğumlu genç bir insan
olarak bu alanı tercih etmiş ve otel müdürü pozisyonunda çalışacak bir
kişi olarak eğitim almaktadır. Dolayısıyla muhtemel gelirinin Belek
Bölgesi Otellerinde müdürlük yapan kimseler örnek alınarak
hesaplanmasını talep etmekteyiz. Bu konuda en sağlıklı bilgi Belek
Bölgesi Otel İşletmecilerinin kurduğu en büyük birlik olan BETUYAP Belek
Turizm Yatırımcıları Birliği’nden alınabileceğinden, ilgili Birliğe
müzekkere yazılmasını delillerimiz arasında talep etmekteyiz.

DELİLLERİMİZ : 1- Serik C. Başsavcılığından ………… sayılı Ek Takipsizliğe
konulu soruşturma evrakının ve özellikle bu evrakta davacının
yaralanmasına dair tıbbi belgelerin istenilmesi için yazılacak müzekkere

2- Serik (Antalya) Sulh Ceza Mahkemesi’nin ……… E sayılı dosyasının
örneğinin istenilmesi için yazılacak müzekkere, (Ceza dosyası trafik
güvenliğini ihlal ile ilgili olup, kusurla ilgisi bakımından
istenilmesini talep etmekteyiz. Yaralanma ile ilgili evrak takipsizlik
dosyası içerisinde olabileceğinden her iki dosyanın ayrı ayrı
istenilmesi gerekmektedir)

3- Davacının öğrenim durumunu gösterir belgeler (Ektedir)

4- Davacının öğrenim gördüğü okuldan mezun olanların Antalya Belek
Bölgesindeki otellerde ne iş yaptıkları ve gelirlerinin ne olduğu
konusunda ön inceleme aşamasında isim ve adresleri bildirilecek
tanıklar.

5- Tazminat hesabına yönelik bilirkişi incelemesi

6- Otel Lokanta ve Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunlarının
Antalya Belek Bölgesi Otellerde Yönetici/Müdür Pozisyonunda görev yapıp
yapmadığı, yaptıkları görev itibariyle aylık ortalama net gelirlerinin
ne olduğunun BETUYAP Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (Adres: Belek
Turizm Merkezi Taşlıburun Mevkii 07500 Serik / ANTALYA)’ne müzekkere
yazılarak sorulması.

7- Adli Tıp Kurumundan davacının maluliyet oranı konusunda alınacak
rapor.

8- Sigorta Poliçesi

9- Kaza Tespit Tutanağı

10- AXA Sigortanın ödemek istediği bedelin kabul edilmediğine dair
ihtarname

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,

1. Davamızın kabulü ile ileride yapılacak bilirkişi incelemesi
  sonrasında arttırmak kaydıyla şimdilik belirsiz alacak mahiyetinde
  olmak üzere davacının dalak kaybı sebebiyle uğradığı çalışma gücü
  kaybından ötürü 7.480,40 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren
  yasal faiziyle davalılardan müteselsilen tahsiline,

2. Yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini
  saygıyla arz ederiz.

Davacı Vekili

Av.

EKLER :

1-Kaza tespit tutanağı,

2-Trafik Kazası Kusur Bilirkişi Raporu,

3- Öğrenim Belgesi (2 adet)

4-Ek Takipsizlik Kararı,

5- Serik Devlet Hastanesi Raporu,

6- İhtarname

7- Poliçe Örnekleri (……ve ……Sigorta A.Ş.’ne ait ),

8- Vekaletname