Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA CUMHURİYET SAVCILIĞINA
Müşteki:

(Adres)
Sanık: (Ad Soyad)

(Adres)
Suç Tarihi: (Tarih)
Olaylar:
1. ..................................................
.................................................. .....................
..................................................
..................................................
.........................
2. ..................................................
.................................................. .....................
..................................................
..................................................
.........................
3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak
sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu
doğmuştur.
Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak
cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve
talep ederim.
Saygılarımla
(Tarih)
şikayetçi :

Deliller: … aşağıda ad ve adresleri belirtilen tanıklar, her türlü
delil.