Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI				:

TC KİMLİK NUMARASI       :

ADRES                       :

VEKİLİ				:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI				:

ADRESİ                      :

  

KONU	: Davalı ile müşterek çocuk arasında düzenlenmiş olan
kişisel ilişki hakkının kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilimiz ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir.
Tarafların ... … adında ../../…. doğumlu müşterek bir
çocukları bulunmaktadır. (EK-1) Taraflar …/…/… tarihinde …
Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı kararı ile
boşanmışlardır. Boşanma davası esnasında müşterek çocuğun
velayeti müvekkilimize verilmiştir. (EK-2)

2-) Davalı, mahkemenin kendisine tanıdığı zaman dilimleri
içerisinde müşterek çocuk … … ile şahsi ilişki kurma hakkını
kullanmaktadır. Ancak davalı kendisine tanınan bu hakkı kullanırken
çocuğa hakaret etmekte ve şiddet uygulamaktadır. Müvekkilimiz
yaşanan bu olumsuzlukları müşterek çocuk yanına döndükten sonra,
çocuğun hal ve davranışlarından anlamıştır. Konuyla ilgili
olarak mahkeme esnasında dinletilmek üzere tanıklarımız da
hazırdır. (EK-3 ) Ayrıca müvekkilimiz çocuğun vücudunda ezik ve
morluklar tespit etmiştir. …Çocuk Hastanesi’nden alınan darp
raporunu ekte sunuyoruz. (EK-4) 

"

$

°

´

Ä

Ô

š

¢

¤

¦

¨

ª

°

²

¨

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

„,ò^„Ô

¨

ª

„Ô

„,ò^„Ô

*ü davalının çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkının
kaldırılması için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 182, 183, 324, 348

HUKUKİ DELİLLER	: 

1-) Nüfus kayıt örnekleri.

2-) … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı boşanma
ilamı.

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları gösterir tanık listesi.

4-) …Çocuk Hastanesi’nin ../../…. Tarihli darp raporu

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
davalının küçük çocuk ile kişisel ilişki hakkının
kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla
talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

          Av.