Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI				:

TC KİMLİK NUMARASI       :

ADRES                       :

VEKİLİ				:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI				:

ADRESİ                      :

  

KONU	:Müşterek çocukla müvekkilimiz arasında şahsi ilişki
kurulması istemimizden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilimiz ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir.
Tarafların ... … adında ../../…. doğumlu müşterek bir
çocukları bulunmaktadır. (EK-1) Taraflar …/…/… tarihinde …
Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı ilamı ile
boşanmışlardır. Boşanma davası esnasında müşterek çocuğun
velayeti müvekkilimize verilmiştir. (EK-2)

2-) Daha sonra davalı, ... Aile Mahkemesinin …/…/… tarihli
…/… E., …/… K. sayılı kararıyla müvekkilimiz üzerinde olan
velayet hakkını kaldırarak kendi üzerine almıştır. Ancak bu
velayetin kaldırılması sırasında mahkeme müvekkilimiz ile çocuk
arasında kişisel ilişki tesis etmemiştir. (EK-3)

x

|

Œ

œ

ø

ü

`

h

j

l

p

v

x

z

è

n

␃愁Ĥ摧紲ᘀn

p

␃愃̤摧囚"ᄀşahsi ilişki kurulması sebebiyle mahkemenize
başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 182, 183, 323 

HUKUKİ DELİLLER	: 

1-) Nüfus kayıt örnekleri.

2-) … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı boşanma
ilamı.

3-) … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı ilamı.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimiz ile küçük çocuğu arasında tarafların iş ve sosyal
yaşamlarının gereklerine uygun zaman ve koşullarda kişisel ilişki
kurulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz.. …/…/…

                                    
                            Davacı Vekili

          Av.