Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

MİLAS

NÖBETİ ASLİYE CEZA MAHKEESİNE

SUNULMAK ÜZERE

2. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE,

DOSYA NO :

ESAS HAKKINDA

SAVUNMASINI SUNAN SANIK :

MÜDAFİ : .

ATILI SUÇ : Şantaj ve Çocuğun nitelikli cinsel istismarı

KONU : Esas hakkındaki beyanlarımızın sunulmasıdır.

SAVUNMALARIMIZ :

1)Müvekkile isnat edilen çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu Türk
Ceza Kanunun 103. maddesin de düzenlenmiştir.Bu maddeye göre ;

(1)Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin

hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara
karşı

gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı ise sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi
etkileyen

başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
anlaşılır.

(2)Ayrıca, cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması
suretiyle

gerçekleştirilmesi durumunda ise suçun nitelikli hali gerçekleşmiş
olacaktır.

2) Çocuğun cinsel istismarı , psikososyal gelişimini tamamlamamış bir
çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel hazzı için kullanılması hali söz
konusudur. Burada yaş veya içinde bulunduğu durum itibariyle mağdur
çocuk , kendisine yöneltilen davranışın cinsel içerikli olduğunu dahi
genellikle algılayabilecek durumda olmadığından mağdurun bu durumu
istismar edilmektedir. Cinsel istismar suçunun temel özelliği, bu suçu
oluşturan fiillerin mağdurun iradesi dışında gerçekleştirilmesidir. Bu
nedenle , cinsel davranışlara maruz kalanın bu tür davranışlara rıza
göstermesi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracaktır. Bu sebeple,
on beş yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklara karşı
rıza üzerine gerçekleştirilen cinsel davranışlar madde kapsamında
cezalandırılan suçu oluşturmamaktadır ancak TCK 104.madde kapsamında
değerlendirilebilecektir.

3) Gerek S İ’in gerek müvekkilin anlatımlarından cinsel istismar
niteliğinde sayılamayacak fiilin gerçekleştiği tarihte mağdurun 15
yaşını doldurmuş olduğu, yaşanılan olayları anlama ve algılama
yeteneğine haiz olduğu ayrıca iddia edildiği gibi karşı tarafın
iradesini etkileyici herhangi bir fiilin gerçekleştiğini gösteren somut
delillerin mevcut olmadığı, müvekkilin sadece S İ’in beyanlarına itibar
edilerek ve dosyaya giren adli muayene raporlarına dayanılarak atılı
suçu işlediği yönünde kanaate varıldığı buna mukabil yaşanılan olayın
rızaen gerçekleşmiş olduğu açıktır.

4)Atılı şantaj suçunun maddi unsurunda ise , mağdurun toplum çevresinde
veya ailesi nezdinde kişisel şeref ve saygınlığın zarar verecek , onun
kişisel haklarını rencide edecek , toplum içerisinde küçük düşürecek
hususların açıklanması ve isnad edilmesi tehdidinin varlığıyla beraber
ayrıca bulunulan suçlama karşısında bir menfaatin de elde edilmesi
gerekmektedir.S İ’in 10.01. 2014 tarihinde hazırlıkta vermiş olduğu
ifadesinde müvekkilin kendisini arayarak ‘kendisinin durumunu bildiğini
bunu ailesine ve çevresine söyleyeceğini kendisi ile bu şekildeki
tehditlerle defalarca zorla birlikte olduklarını’ ifade etmiştir.Atılı
suç tarihinde mağdurla zaten evlilik hazırlığı içerisinde olan
müvekkilin böylesine bir münasebet için bir menfaat sağlama çabası
içerisine girdiği ,mağdurun şantaj yoluyla ilişkiye zorlandığı
şeklindeki iddialarının ne kadar inandırıcı olduğunu sayın mahkemenin
takdirine bırakıyoruz.

5)Taraflar evlilik hazırlığı aşamasında iken meydana gelen
anlaşmazlıklar ve Seda İdin’in sadakat yükümlülüğüne aykırı düşen hal ve
tavır içerisinde davranışlar sergilemesi müvekkili evlilik kararından
uzaklaştırmış ve almış olduğu evlilik kararını tekrar gözden geçirmek
için müşteki ile bir süre görüşmeme kararı almıştır bunun neticesinde
müştekinin müvekkili kaybetme korkusu ve bu kararı üzerine ona olan
öfkesi neticesinde müvekkilim hakkında asılsız bir şikayette
bulunmuştur.

6) Ayrıca ,S İ’in Asliye Hukuk Mahkemesinden evlenmek için izin aldığı
ve dava devam ederken müvekkil ile evlenmiş olduklarının da hüküm
kurulması aşamasında sayın mahkemece göz önünde bulundurulmasını talep
etmekteyiz.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle esas hakkındaki
savunmalarımızın kabulü ile müvekkil sanık hakkında atılı suçların
unsurlarının oluşmadığından bahisle beraatine karar verilmesini talep
ederiz.