Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : … E. …. K.

TEMYİZ EDEN

SANIK : …. (TC. ….)

MÜDAFİİ : Av. …

TEB. TARİHİ : ….

 KONU : … Mahkemesi’nin .. E. ve .. K. Sayılı Dosyasında Sanık Aleyhine
 Vermiş Olduğu Cezalandırma Kararı, Süre Tutum Dilekçemiz Akabinde
 Tarafımıza Tebliğ Edilmiştir. Yasal Süresi İçinde Temyiz Edilmesi ve
 Temyiz Dilekçemizin Sunumudur.

 AÇIKLAMALAR:

… Mahkemesi’nin … tarihinde sanık aleyhine vermiş olduğu ve tarafımıza
tebliğ edilen gerekçeli cezalandırma kararı kanun ve hukuka aykırıdır.
İlgili kararın bozulması gerekmektedir.

Sanık, suçu işlediği tarihte balinin etkisinde olup davaya konu
hırsızlık olayını hatırlamamaktadır. Türk ceza hukukunda kişilerin iradi
olarak aldıkları alkol uyuşturucu ve uyarıcı vs. maddelerle bilinçlerini
kaybetmeleri cezalarında indirim nedeni sayılmamaktadır. Ancak irade
dışında alınan maddelerin etkisiyle işlenen suçlarda ise bu durum
indirim nedeni olabileceği gibi ceza verilmeyebilir de. Sayın yerel
mahkemece bali kullanımının iradi olup olmadığı araştırılmamıştır. Olay
anında kendi isteğiyle mi yoksa iradesi dışında mı bali kullandığı
belirli değildir. Sanık suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmamıştır.
Her ne kadar işlediği fiillerin anlam ve neticesini anlayabilecek
durumda olsa da yaşı ve içinde bulunduğu hayat tarzı itibariyle etki
altında kalmaya, kandırılmaya müsait bir kişiliktir.

Bu hususların araştırılmaması sanığın adil yargılanma hakkını olumsuz
etkilemektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve re’sen nazara
alınacak sair nedenlerle Sayın Mahkeme’nin kanun ve hukuka aykırı olarak
… E. ve … K. Sayılı dosyasında verdiği karara itiraz ediyor ve kararın
bozulmasına, müvekkilin beraatına karar verilmesini sanık adına arz ve
talep ediyoruz. 

 Sanık Müdafii

 Av. ….