Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY …… CEZA DAİRESİ’NE

gönderilmek üzere 

… CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO				: 2014/… E.

TEMYİZ İSTEMİNDE 

BULUNAN SANIK			: … (T.C.: …)

TEMYİZ OLUNAN HÜKÜM    : … Ceza Mahkemesi’nin … tarih ve

 2014/…… Esas, 2014/…… karar sayılı kararı.

KONU	: Söz konusu hükmün bozulmasını gerektiren sebepleri 

	  içeren temyiz dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR			: 

	Yukarıda anılan … Ceza Mahkemesi’nin mahkûmiyetime ilişkin
kararı usul ve yasaya aykırıdır. Eksik inceleme ile alınan bu
kararın bozulması gerektiği kanaatindeyim.

„Ô

^„Ô

F

X

–

Ì

* kararının hukuka aykırı olduğu görülecektir. İlgili
kararının bozularak, üzerime atılı suçlamalardan beraatıma karar
verilmesini sağlamak amacı ile yüksek mahkemenize başvurma
zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıkladığım ve mahkemenizce re’sen
göz önüne alınacak nedenlerle, Sayın Mahkemenin kanun ve hukuka
aykırı olarak vermiş olduğu … tarihli nihai kararın bozulmasına
ve üzerime atılı suçlardan beraatıma karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim. XX.XX.XXXX

										SANIK

									  …