Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          DİLEKÇE NO: 11335

BOŞANMA UZMAN RAPORU HAKKINDA BEYAN DİLEKÇESİ

48. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

BAKIRKÖY

DOSYA NO	:	2010/344357 E.

	

DAVALI	:	S.T

VEKİLİ		:	Av. Paluri Arzu DEMİRÇİ	

DAVACI	:	E.T

VEKİLİ	:	Av. K.A.

	

KONUSU	:	27.01.2011 Tarihli uzman raporu hakkındaki beyanlarımızın
sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR	:

1. Uzman psikolog tarafından taraflarla yapılan 30.07.2010 tarihli
ortak görüşme ve 29.11.2010 tarihli birebir görüşme sonucunda
hazırlanan raporda özellikle, eşlerin birbirleriyle problemlerinden
çok, ailelerin tarafların evliliğine etki eden olumsuz
tavırlarından söz edilmektedir. Günümüzde birçok evlilik
tarafların birbirlerini çok sevmelerine karşın dış etkenlerin,
özellikle de eşlerin ailelerinin evliliğe müdahaleleri sonucunda son
bulmaktadır. Taraflar evlilik öncesi 3 yıl arkadaşlık ederek ve
severek evlenmiş olmalarına ve birbirlerini çok sevmelerine rağmen
ailelerin etkisiyle evlilik birliğini kaybetmek üzeredirler.

2. 30.07.2010 tarihli ortak görüşmede; Davalı S.’in eşini
sevdiği, evlilik birliğinin devamı için istekli ve hazır olduğu,
Davacı E.’nin ise yaşadıkları sorunlar nedeniyle eşine ve evlilik
birliğine inancını kaybettiği, evlilik birliğinin devamı yönünde
çalışmaya gönüllü olmadığı tespiti yapılmıştır.

3. 29.11.2010 Tarihli bire bir görüşmede ise davacı E.’nin; eşini
halen sevdiği, tarafların iletişim sıkıntıları olduğu ve aile
baskısının da etkisiyle yaşadıkları sorunların tekrar
yaşanacağı endişesiyle bir araya gelmek istemediği
anlaşılmaktadır.

4. Aynı tarihli davalı müvekkil S.’in psikolog görüşmesi
sonucunda; eşini sevdiği, eşinin boşanmak için öne sürdüğü
nedenleri yeterli ve gerçekçi bulmadığı ve boşanmayı
kabullenmediği anlaşılmaktadır.

5. Davacı Emre’nin eşi ile ortak yaşamı devam ettirme isteğini
kaybettiği, iletişim dahi kurmadığı, boşanma konusunda kararlı
olduğu; davalı müvekkilimin ise eşini sevdiği, evlilik birliğinin
devamı yönünde çalışmaya hazır olduğu raporda
açıklanmaktadır.

h	E

h	E

h	E

Ô

Æ

h	E

h	E

h	E

 

 

"

&

(

<

>

L

N

\

^

l

n

€

‚

–

˜

¦

¨

¼

¾

Ì

Î

è

ê

 

"

8

:

F

H

N

h	E

MN

P

f

h

z

|

€

‚

’

¨

ª

º

¼

Ô

Ö

è

ê

ð

ò

h	E

h	E

h	E

h	E

h	E

h	E

h	E

Lboşanmakta kararlı oluşu belirlenmiştir. Böylelikle de uzman
raporunda evlilik birliğini devam ettirmek yönünde uzlaşmalarının
mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Oysaki taraflarla
yeterli sıklıkta ve çoklukta görüşme yapılmamıştır. 30.07.2010
Tarihinde ortak görüşme ve 29.11.2010 tarihinde ise bire bir
görüşme yapılmıştır. Evlilik birliği gibi bu derece önemli bir
yapının son bulması konusunda görülen bu davada tarafların
psikolojik durumları, birliğin devamına engel olarak görülen
bulguların neler olup, aşılıp aşılamayacağı, bunun için ne gibi
yollar izlenmesi gerektiği daha detaylı bir şekilde irdelenmeli ve
taraflarla daha sık ve daha fazla sayıda görüşme yapılması
sağlanmalıydı. Bu bakımdan alınan uzman raporu karara dayanak
oluşturabilecek güçte ve yapıda değildir.

7. Davacı E.’nin boşanma konusunda istekli ve evlilik birliğinin
devamı konusunda herhangi bir çaba göstermiyor oluşu da evliliğin
sona ermesinde haksız taraf olduğunu göstermektedir. Davalı
müvekkilim olan eşine, boşanmaya sebebiyet verebilecek olan,
atfedebildiği somut herhangi bir kusur yokken uyumsuz ve çaba
göstermeyen tavrıyla da kusurlu taraf olduğunu göstermektedir.
Boşanma davasında kusurlu ya da daha çok kusurlu olan tarafın
boşanma talebinin kabulü mümkün olmamaktadır.

SONUÇ ve İSTEM	:

Öncelikle uzman raporunun karara dayanak olabilecek güçte ve yapıda
olmadığından taraflarla daha sık ve daha fazla görüşmeler
yapılması sonucunda tarafların psikolojik durumları, birliğin
devamına engel olarak görülen bulguların aşılıp
aşılamayacağı, bunun için ne gibi yollar izlenmesi gerektiği
hususlarında detaylı rapor alınmasına;

Davacı E.’nin davalı müvekkilim olan eşine, boşanmaya sebebiyet
verebilecek olan, atfedebildiği somut herhangi bir kusur yokken uyumsuz
ve çaba göstermeyen tavrıyla da kusurlu taraf oluşu göz önüne
alınarak kusurlu taraf olan davacının davasının REDDİNE;

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde
bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Av. Paluri Arzu DEMİRÇİ

 PAGE   2 

 PAGE   1