Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 Dosya No : ............. Esas.

İ S T A N B U L

CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI

TALEBİNDE BULUNAN ( DAVALI ) :
...............................................

VEKİLİ : ............................................

KARŞI TARAF ( DAVACI ) : ............................................

VEKİLİ : ............................................

............................................................

K O N U : Davaya cevap süresinin duruşma gününe kadar uzatılması

talebinin arzından ibarettir.

AÇIKLAMA : Davacı tarafça, muhterem mahkemenizin .......................
Esas sayılı dosyasına kayden müvekkilim aleyhinde açılmış bulunan dava
dosyasından tarafımıza gönderilen dava dilekçesini
........................ tarihinde tebellüğ etmiş bulunuyoruz.

Sözkonusu dava dilekçesine cevap ve beyanlarımızla, dayanaklarını
oluşturan delillerimizi bildirebilmemiz, detaylı ve kapsamlı bir çalışma
yapılmasını gerektirmektedir. Bu itibarla sayın mahkemenize müracaatla,
dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulabilmesi için davaya cevap
süresinin duruşma gününe kadar uzatılmasını arz ve talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda davaya cevap
süresinin duruşma tarihi olarak tensip buyrulmuş bulunan
........................... gününe kadar uzatılmasına karar verilmesini
saygı ile vekaleten arz ve talep ederim. .......................

Cevap süresinin uzatılmasını isteyen – Davalı

.....................................................................
Vekili

Av. ..................................

Ek : Vekaletname Sureti.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78