Giriş yap
Kayıt ol

        +-----------------------------------------------------------------------+
| ÇEKİN ÖDENMESİNİN YASAKLANMASI (TTK m. 711/son)            |
+=======================================================================+
| Çek, ticari hayatın en önemli ödeme araçlarındandır. Bu önemi     |
| nedeniyle çek konusunda hem Türk Ticaret Yasasının 692-735 nci    |
| maddelerinde ayrıntılı düzenlemeler yapılmış, hem çeki elinde     |
| bulunduranları korumak amacıyla 3167 sayılı Çekle Ödemelerin     |
| Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Yasa yürürlüğe  |
| konulmuştur.                              |
|                                    |
| Ancak son zamanlarda, yaygın, fakat yanlış şekilde yapılan bir    |
| uygulamaya sıkça rastlanılmaktadır. Çek keşidecileri bankalara    |
| gönderdikleri bir yazı ile çekin ödenmemesi konusunda muhatap bankaya |
| talimat vermekte ve çek bedelinin ödenmesini yasaklamaktadırlar.   |
|                                    |
| Bu yazıda, çekin ödenmesinin yasaklanmasının amacı ve koşullarını   |
| belirtip, bu hakkın kötüye kullanılması durumunda, keşideciye hiçbir |
| yarar sağlamadığını Yargıtay kararları ışığında göstermeye      |
| çalışacağız.                              |
|                                    |
| Piyasada vadeli bono gibi kullanılsa da, bilindiği üzere çekte vade  |
| yoktur. Çek görüldüğünde ödenen bir kambiyo senedidir. Bu nedenle TTK |
| 711 nci maddesinin birinci fıkrasında, çekten (ibraz süresi      |
| içerisinde) caymanın mümkün olmayacağı açıkça belirtilmiştir. Ancak, |
| aynı maddenin üçüncü fıkrasında; " Keşideci çekin kendisinin veya   |
| üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu      |
| iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir." şeklinde bir   |
| düzenleme yapılarak, çekin irade dışı elden çıkması halinde kötü   |
| niyetli kişilerin çek bedelini tahsil etmelerinin önüne geçilmek   |
| istenilmiştir.                             |
| Bir Yargıtay kararında da belirtildiği üzere; TTK.nun 711/3 ncü    |
| maddesinde, keşidecinin, çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin  |
| elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise, muhatabı   |
| (bankayı) çeki ödemekten men edebileceği hükme bağlanmıştır. Maddenin |
| açık düzenlemesinden anlaşılacağı üzere, ancak keşideci muhatap    |
| bankayı ödemeden men edebilir. Keşidecinin ödemeden men istemi,    |
| bankaya ulaşınca hemen ve kesin sonuç doğuran bir irade beyanıdır.  |
| Yasa koyucu, anılan irade açıklamasını belli bir şekil şartına bağlı |
| tutmamıştır. Ödemeden yasaklama istemi, çek hesabının bulunduğu banka |
| şubesine yapılacağı gibi muhatabın başka şubesine de bildirilebilir. |
| Muhatap banka, gerçekten çekin, rıza dışında elden çıkıp çıkmadığını |
| incelemek zorunda değildir. Bankanın, ödemeden yasaklama isteğine   |
| uyması yasadan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, ödemeden men edilen bir |
| çek ibraz edildiğinde muhatap banka ödeme yapmamalı, buna karşılık,  |
| ibraz tarihini, karşılığının bulunup bulunmadığını ve ödemeden men  |
| edildiğini çekin arkasına yazmalıdır.                 |
|                                    |
| Ayrıca, bir çek'in kısmen doldurulmuş ya da sadece imzalanmış olması |
| halinde, tedavüle çıkarılması mümkün ve geçerli olup, böyle bir çekin |
| (mahkemeden) iptalini isteme hakkı sadece hamile aittir. Böyle bir  |
| iddiaya sahip keşideci, Türk Ticaret Yasasının 711/son madde hükmü  |
| uyarınca muhatabı çeki ödemekten men edebileceği gibi, elinden rızası |
| dışında çıkan, bir başka anlatımla imzasını içeren ve fakat      |
| kaybettiği çekin bedelinin kendisinden istenmesi halinde, borçlu   |
| olmadığının tespiti yönünde dava açma olanağına da sahiptir.      |
|                                    |
| TTK nun 711 nci maddesinin son fıkrası, çekin rızası dışında elinden |
| çıkmış olduğunu iddia eden keşideciyi korumak amacıyla getirilen bir |
| düzenleme olup, bu madde uyarınca muhatap bankayı çeki ödemekten men |
| eden keşideci, tek taraflı olarak yaptığı bu işleme dayalı olarak   |
| çeki elinde bulunduran hamilin yasalar ile kendisine tanınan     |
| haklarını kullanmasına engel olamaz.                 |
|                                    |
| Yasanın 711/son madde hükmü, iradesi dışında, gerçekten elinden çek  |
| çıkmış kimseler için getirilmiş bir kolaylıktır. Yoksa ben nasıl olsa |
| bir yazı ile çekin ödenmesini yasaklıyorum, o halde bankada karşılığı |
| olmasa da bir talimat yazarak çekin arkasının yazılmasını engellerim, |
| anlamına gelmemektedir. Keşideci, bu hakkı çeki ödememek için bir   |
| bahane olarak kullanamaz. Çek eğer gerçekten rızası dışında elinden  |
| çıkmamışsa, keşideci çek bedelini bankada bulundurmak zorundadır.   |
| Aksi taktirde yetkili hamil (çeki elinde bulunduran), 3167 sayılı   |
| Yasa hükümlerinin keşideci hakkında uygulanmasını isteyebilir;    |
| Yargıtay 10. CEZA DAİRESİNİN, E. 2007/6016, K. 2007/7436 T. 18.6.2007 |
| sayılı kararına göre:                         |
| Çekin rızası dışında elinden çıktığı belirtilip ödemeden men talimatı |
| verilmesi, karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı ceza     |
| sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 3167 sayılı Yasa'nın 16/b-2.     |
| maddesinde belirtilen ödeme yasağı kavramı, mahkemelerce verilen ve  |
| çek bedelinin bloke edildiği ödeme yasağı kararlarını ifade etmekte  |
| olup, keşidecinin TTK.nun 711/3. maddesine dayanarak mahkemeden karar |
| istemeksizin verdiği ödemeden men talimatlarının şikayet hakkının   |
| doğumuna etki etmeyeceği ve tek başına suçun oluşumunu        |
| engelleyemeyeceği gözetilmelidir.                   |
|                                    |
| 10. CEZA DAİRESİNİN E. 2005/6595 K., 2006/10207 T. 19.9.2006 sayılı  |
| benzer nitelikte başka bir kararında ise:               |
| Suça konu çekin muhatap bankaya ibrazında "keşideci TTK'nun 711.   |
| maddesine istinaden ödemeden men talimatı vermiştir." şerhi ile iade |
| edildiğinin ve suça konu çeke ilişkin çek iptali veya menfi tespit  |
| davası açıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin dosya içersine |
| sunulmadığının anlaşılması karşısında; suça konu çekin ibraz     |
| tarihinde karşılığının bulunup bulunmadığı hususunun muhatap bankadan |
| sorularak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri  |
| gerekir.                                |
| Denilmektedir.                            |
|                                    |
| Ayrıca, arkası bu şekilde yazılmış bir çek hakkında kambiyo      |
| senetlerine özgü yolla icra takibi yapılabilmektedir. YARGITAY HUKUK |
| GENEL KURULUNUN E. 1994/12-347, K. 1994/549, T. 28.9.1994 sayılı   |
| kararında, "Takip konusu çek, ibrazı tarihinde ödeme yasağı      |
| bulunduğundan bahisle, muhatap banka tarafından ödenmemiştir. Bu   |
| durumda, yetkili hamilin icra takibi yapmaya hakkı vardır."      |
| Denilerek, arkası bu şekilde yazılmış çeklerle icra takibi yapılması |
| konusunda bir engel bulunmadığı belirtilmiştir.            |
| Aynı şekilde, bu tür bir çek hakkında ihtiyati haciz kararı      |
| verilebilir. Yargıtay 11. HUKUK DAİRESİNİN E. 2007/760 K. 2007/2994  |
| T. 19.2.2007 sayılı kararına göre;                  |
| İhtiyati hacze karar verilebilmesi için gerekli koşullar İİK'nın 257. |
| maddesinde düzenlenmiştir. TTK'nın 711/son maddesine göre, çeki    |
| elinden rızası dışında çıkmış olan keşideci muhatap bankayı ödemeden |
| men edebilir. Keşidecinin muhatap bankaya ödemeden men talimatı    |
| vermiş olması ihtiyati haczi kararı verilmesine engel değildir.    |
| Açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz talebinin kabul gerekirken yazılı |
| gerekçeyle reddi isabetsizdir.                     |
|                                    |
| Yargıtay 11. HUKUK DAİRESİNİN E. 2005/12082, K. 2005/10696, T.    |
| 9.11.2005 tarihli kararına göre de:                  |
| Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin süresinde bankaya   |
| ibrazına rağmen, çekin çalıntı olduğuna ilişkin müşteki lehdarın   |
| başvurusu üzerine savcılıkça konulan ödeme yasağı nedeniyle çekin   |
| ödenmediğini, oysa bu yasağın iptal davası açılması halinde, ancak  |
| mahkemece konulabileceğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı    |
| verilmesini talep ve dava etmiştir. Oysa TTK'nın 711/3'üncü maddesi  |
| uyarınca mahkeme kararıyla ödemenin yapılmamış olması durumunda dahi, |
| anılan madde çekin rızası dışında elinden çıkmış olduğunu iddia eden |
| keşideciyi korumak amacıyla getirilen bir düzenleme olup, bu madde  |
| uyarınca muhatap bankayı çeki ödemekten men eden keşideci, tek    |
| taraflı olarak yaptığı bu işleme dayalı olarak çeki elinde bulunduran |
| hamilin yasalar ile kendisine tanınan haklarını kullanmasına engel  |
| olamaz. İhtiyati hacze karar verilmesi için gereken şartlar İİK'nın  |
| 257'nci maddesinde düzenlenmiş olup, yasal şartlar dikkate      |
| alındığında ödemeden men talimatı bulunması ihtiyati haciz karar   |
| verilmesine engel değildir.                      |
|                                    |
| Yargıtay 11. HUKUK DAİRESİNİN E. 1996/1646, K. 1996/2113, T.     |
| 26.3.1996 tarihli kararına göre ise;                 |
| TTK'nun 711/3. maddesine göre keşideci ancak rızası dışında elinden  |
| çıktığı iddiasında ise, muhatap bankayı çeki ödemekten men edebilir. |
| Davacının rızasıyla verdiği çek için ödeme yasağı talebinde bulunması |
| mümkün değildir. Davacının açtığı davanın usulüne uygun bir menfi   |
| tesbit davası olarak yorumlanmasına da imkan bulunmamaktadır. Bu   |
| durumda mahkemece, tensiple birlikte verilen tedbir niteliğindeki   |
| ödeme yasağının kalkmış olduğunun kabulü ile davanın reddine karar  |
| verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru   |
| görülmemiştir.                            |
|                                    |
| Yukarıdaki Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere TTK nun    |
| 711/son maddesi amacı dışında kullanılması halinde keşideci için   |
| hiçbir yarar sağlamamakta, hatta ticari ilişkilerde güven kaybına   |
| neden olmaktadır. Bu nedenle çek keşidecilerinin ödeme sıkıntılarını |
| karşılıklı görüşmeler yoluyla çözmelerinde yarar olduğuna       |
| inanıyoruz.                              |
| Av. Başar YALTI                            |
|                                    |
| ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ                        |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
| ANKARA, .../.../...                          |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
|                      Ben Necatibey cad. 14/13 Sıhhiye/Ankara     |
| adresinde ikamet eden Hüseyin B., Hasan Hüseyin K.’nın Meşe LDT.ŞTİ. |
| mağazasından almış olduğu Arçelik Marka Buzdolabı karşılığında    |
| mağazaya olan 750.000.000.- (yedi yüz elli milyon) TL’lık borcunu   |
| ödemediği ve ona karşı yapılan takip sonuçsuz kaldığı takdirde onun  |
| kefili olarak mahkeme hükümlerine gerek kalmaksızın söz konusu borcu |
| ödemeyi, bu konuda doğacak uyuşmazlıklar bakımından Ankara      |
| mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini kabul ve taahhüt ederim.  |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
| Hüseyin B.                              |
|                                    |
| (İMZA)                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78