Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          .. ASLİYE TİCRET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,

DAVACI                             :  

VEKİLİ                              :  

DAVALILAR                      :  

DAVA KONUSU                 :   Menfi tespit ve çek
iptali talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                   :  

OLAYLAR                          : 

1.   Davalılardan ………………..Şirketi ile ………….
Şirketi, müvekkilimin ortağı ve müdürü bulunduğu
…………………………ne ihtiyacı olan yurt dışı finansman
kredisi temin edebileceklerini beyan ederek müvekkilim ile ilişkiye
geçmişlerdir.

2.   Davacılardan  ………………. müvekkilime …/…/…….
tarihinde faks göndererek kredi talebi ile ilgili istenilen evraklara
ait liste ve ödenmesi gereken ücrete dair taleplerini bildirmiştir.

3.   Davalılar …………….. ve ……………….. ile
müvekkilimin müdürü olduğu şirket arasında …/…./……..
tarihinde kredi takibinde izlenecek usullere dair protokol
imzalanmıştır.

4.   Davalılar …………… ve ………… kredi temini için
gerekli olan ………………….. ABD Doları çeşitli tarihlerde
ödenmiştir. …../…./….. tarihinde kredi teminin nedeni olan ….
konutluk arsanın yer tespiti ve kıymet takdiri yapılmak üzere
davalı şirket yetkilileri ile birlikte ………… gidilmiş ve
davalıların arsaya ilişkin fizibilite etütlerini hazırlaması
beklenmiştir.

5.   Tüm bu işlemler neticesinde müvekkilimin şirketine kredi
vereceği davalılarca beyan edilen ………………. yetkilisi
…………… ile görüşmek üzere …./…./…. tarihinde
…………….ın başkenti ……………… gidilmesi gerektiği
davalılar tarafından bildirilmiş …./…./…… tarihinde alınacak
kredinin müvekkilimin müdürü olduğu şirketin hesaplarına
aktarılacağı bildirilerek kredi tutarına karşılık davalıların
komisyon ücreti ve masraflarına mukabil …………...- TL'lik
teminat çeki müvekkilimden talep edilmiştir.

6.   Bunun üzerine …/…./…… tarihinde Anadolu Finans Kurumu
…… ……Şubesinin .….. nolu hamiline yazılı ……………..
TL bedelli keşide tarihi açık ………. ait çek davalı ………
yetkilisine teslim edilmiş o da diğer davalı …………….. teslim
etmiştir.

7.   …/…./…… günü müvekkilim ile davalı
……………… ve arkadaşları ………….. gitmiş
……………..yetkilisi ………………. ile görüşmüş
…../…/……. tarihinde anılan şahısla kontrat başlıklı
…………. ABD Doları tutarındaki garanti mektubunun ………….
merkez şubesinde rezerve ve bloke edildiğine dair belge
imzalanmıştır.

’

š

œ

in müdürü olduğu şirketten aldıkları paraların ve teminat
çekinin iadesi talep edilmiştir.

9.   Davalılardan ……………, ,,,,,,,,,,,,,,,,,. Noterliği'nin
,,,,/,,,,,/,,,,,, tarih …… yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi ile
müvekkilimin müdürü olduğu şirketin ödediği …………. ABD
Doları ve ……………...- TL'lik şahsi teminat çekine  diğer
davalı ……………. teslim ettiğini bildirmiştir.

10. …………… tarafından …./…/……… günü gönderilen
faks ile kredi ilişkisinin sona erdirildiği müvekkilime
bildirilmiştir.

11. Davalılardan …………….. müvekkilime ait çeki ciro ederek
akrabası olan diğer davalı ………….. vermiş, bu şahıs çeki
bankaya ibraz etmiştir.

12. Tüm bu olaylar müvekkilim müdürü olduğu şirket ile
davalılar arasındaki hukuki ilişki ve sözleşmelerin iptal
edildiğini ve müvekkilimin iradesi fesat edilerek davalılarca
dolandırıldığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle müvekkilim
tarafından davalılara verilen teminat çekinin müvekkilimin irade
fesadına uğratılarak elinden alındığı, dolandırıldığı ve
çekin verilmesine neden olan işlem ortadan kalktığı için anılan
çekin iptali ve müvekkilimin davalılara borçlu olmadığının
tesbiti zorunludur. Bu nedenle dava açmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER          :   TTK, BK ve ilgili tüm yasal
mevzuat

SUBUT DELİLLER             :   Banka kayıtları,
sözleşmeler, ihtarnameler, faks metinleri, tanık, yemin ve her
türlü delil.

SONUÇ ve TALEP             :   Yukarıda yazılı
nedenlerle müvekkilim tarafından davalılara verilen Anadolu Finans
Kurumu ……………….. Şubesi ……… numaralı
……………..TL'lik çekin iptaline müvekkilimin davalılara
borcunun olmadığının tesbitine davalılar aleyhine  % 40'dan
aşağı olmamak üzere  tazminat tayinine tüm yargılama gideri ve
vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep dilerim.

                                    
                          ……/……/200…

                                    
                          Davacı Vekili

                                    
                          

EK: 

1.)  Onanmış vekaletname örneği,

2.)  Banka kayıtları,

3.)  Sözleşmeler,

4.)  İhtarnameler,

5.)  Faks metinleri.