Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......									

DAVACI          :....... 

VEKİLLERİ        :....... 

KONU            : Çek İptali ve Ödeme Yasağı 
Kararının Devamı Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz ....... alacağına karşılık
olarak aldığı ve hamili bulunduğu;

2-Keşidecisi....... den aldığı hamiline yazılı ......., .......,
....... Hesap, ....... Çek Seri Nolu, ....... Keşide Tarihli
.......-TL ve ....... Çek Seri Nolu ........Keşide Tarihli .......-TL
lık iki adet çeki düşürmüş veya çaldırmış bulunmaktadır.

3-Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya
kaybolmuş bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta bu durumda
müvekkilimizin mağduriyetine neden olmaktadır. 

Ô

Ö

฀lep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline karar verilmesi
için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER: HMK., TTK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       :...... 2 AHM ../.... D. İş E. Sayılı Dosya,
Banka Kayıtları, Çek Fotokopileri, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar
vs.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimizin
ileride telafisi imkansız zararlara uğramasının önlenmesi
bakımından elinden rızası hilafına çıkan dökümü yapılan iki
adet çekin ödenmemesi konusunda ..... 2 AHM ../../.... tarih, ../....
D. İş E. Ve ../.... D. İş K. Sayılı ödemeden men kararının
devamına ve dava konusu iki adet çekin iptaline karar verilmesini 
talep ederiz. 

 

									DAVACI VEKİLİ

						  .......