Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL (NÖB) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİSAYIN HAKİMLİĞİ'NE

ÖEDEME YASAĞI TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

DAVA : Çek İptali

T.KONUSU : Davacı müvekkil tarafından kaybedilen …adet çekin durumunun
tespiti ile iptaline, karar verilinceye kadar çek ile ilgili olarak
ilgili bankalara ödemeden men yasağı hususunda tedbir kararı verilmesi
talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Ticaretle iştigat etmekte olan davacı müvekkil alacaklarına teslim
  etmek üzere almış bulunduğu 9 adet çek yaprağı kaybolmuş ve tüm
  aramalara rağmen bulunamamıştır.

a. … …... …….. Şubesine ait, 30.04.2015 keşide tarihli, 5.000,00 TL
  bedelli, keşidecisi ………. İstanbul adresinde faaliyet gösteren,
  ……olan 12323456 ÇEK NUMARALI

b. … …... …….. Şubesine ait, 30.04.2015 keşide tarihli, 53.000,00 TL
  bedelli, keşidecisi ………. İstanbul adresinde faaliyet gösteren,
  ……olan 1234356 ÇEK NUMARALI

c. … …... …….. Şubesine ait, 30.04.2015 keşide tarihli, 4.000,00 TL
  bedelli, keşidecisi ………. İstanbul adresinde faaliyet gösteren,
  ……olan 1234526 ÇEK NUMARALI

3 adet çek kaybolmuştur.

2) Çeklerin kötü niyetli 3. Kişiler tarafından bankaya ibraz edilerek
  kullanılmasının önlenmesi için durumun tespiti ve alınacak ÖDEMEDEN
  MEN KARARININ kararın ilgili banka şubesine bildirilmesi
  gerekmektedir.

3) İş bu nedenle hukukumuzun korunması için çeklerin durumunun tespiti
  ve iptali ile öncelikle ödemeden men kararı konusunda tedbir kararı
  verilmesi için sayın mahkemenize müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK. HMK ve sair ile ilgili mevzuat

DELİLER : Banka hesabı ve sair tüm deliller

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizce nazara
alınacak sebeplerle;

a) Kaybedilen 3adet çekin durumunun tespiti ile iptaline

b) Çeklerin bankaya ibrazi ve karşılığı bulunmadığı şerhinin eklenmesi
  için dava sonuna kadar ilgili banka şubesine ödeme yasağı hususunda
  tezkere yazılmasına karar verilmesini, saygılarımızla bilvekale arz
  ve talep ederiz.

Davacı Vekili

 …………

Ek: Vekaletname