Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         ... SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTEMDE BULUNAN	: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

VEKİLİ			: 

ADRES			:

KONU	:Karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin olarak ...
Cumhuriyet Savcılığı’nın.../ ... sayılı idari yaptırım
kararına itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR 		: 

1-) Müvekkilimiz hakkında ... Cumhuriyet Savcılığı’nın .../ ...
sayılı kararı ile, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 6273 sayılı Çek
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilen 5.
maddesi uyarınca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
kararı verilmiştir.

2-) Müvekkilimiz hakkında idari yaptırım kararı verilmesine sebep
olan ... seri numaralı çekin karşılıksız çıkmasının sebebi,
müvekkilimizin ... Bankası’ndaki hesaplarında yeterli bakiye
olmasına rağmen, bankanın gerçekleştirmesi gereken virman
işlemindeki gecikmeden kaynaklanmıştır. Bu durum banka kayıtları
ile sabittir.

Müvekkilimiz, ... alanında faaliyet gösteren, yıllardır
dürüstlüğü ile tanınan ve bünyesinde … kişiyi istihdam eden
... Ltd. Şti.’nin sahibidir. Müvekkilimiz hakkında verilen çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, ticari itibarının
zedelenmesine yol açmış, ticari faaliyetlerine ket vurmuş
durumdadır. Müvekkilimiz, çekin karşılıksız çıkması nedeniyle
şikayetçi ... ...’nın oluşan zararını da tazmin etmiş
durumdadır.

4-) Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilen çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı
itirazlarımızın kabulü talebiyle, mahkemenize başvurulması
zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 5941 S. K. m. 5; 5326 S. K. m. 27 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz
hakkında verilen idari yaptırım kararına itirazlarımızın
kabulüne karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. ../../..

İstem Sahibi Vekili

  Av.