Giriş yap
Kayıt ol

        Sözleşme Tarihi :.../.../....

Sözleşme No :..................

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Bir tarafta ..................................... adresinde faaliyet
gösteren .............................SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.
(bundan böyle kısaca alacaklı diye adlandırılacaktır) diğer
tarafta ................................................
........................................................................
............adresinde faaliyet gösteren
........................................................................
.........firması (bundan böyle borçlu olarak adlandırılacaktır)
ile aşağıdaki konularda mutabık kalınmıştır.

A-CARİ HESAP VE İŞLEYİŞİ

1. Alacaklı borçluya sattığı mallardan, verdiği hizmetlerden,
kestiği faturalardan, aldığı paralar ve çeklerden, gelen ve
gönderilen havale ve dekontlardan dolayı bir CARİ HESAP tutacaktır.
Alacaklının bu cari hesaba borç ve alacak olarak kaydettiği kalemler
kesin olup haklı bir neden dışında borçlunun mukavele ve muameleye
müteallik dava ve müdafaa hakkı yoktur.

2. Alacaklı bu cari hesabın akdinden önce borçlu ile yaptığı her
türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden dolayı kendi ticari
defterindeki borç ve alacağını Cari hesabına borç ve alacak
kaydetmek hakkına haizdir. 

3. Borçlu tarafından alacaklıya keşide veya Ciro edilerek teslim
edilen bilcümle kambiyo senetlerinin Cari hesaba kaydı , bu senet
bedellerinin tahsil edilmesi halinde muteber olmak şartıyla
vukubulmuş sayılır. 

4. Borçlunun alacaklıya Türk Lirası cinsinden yaptığı nakit ,
çek , senet v.s. ödemelerinde ödemenin borçlunun cari hesabına
alacak kaydedildiği günkü Yapı Kredi Bankası Efektif satış(kendi
çalıştığınız banka kuru olarak da yazabilirsiniz) kuru
uygulanır.

5. Taraflar arasındaki hesap uyuşmazlıklarında alacaklının ticari
defter kayıtları esas alınır.

İşbu Cari hesabın azami limiti................. USD (Yalnız
..........................................Amerikan Doları)’(yada
toplam yeni lira limiti açabilirsiniz)dır. Borçlunun borç toplamı
tespit edilen limiti aşması halinde borçlu limit aşımı borcunu
nakden ödemekle ya da ek bir sözleşme yapmakla mükelleftir.

Alacaklı tarafından satılan ürün yasa ve kurallara uygun olarak
iade edilmek istendiğinde satış faturasında yazılı ürün bedeli
borçlunun Cari hesabına alacak kaydedilir.

Söz konusu ürün alacaklının stoklarında mevcut başka bir ürün
ile Değiştirilmesi gerektiğinde ürünün satış faturasında
yazılı YTL cinsinden Bedeli iade tarihindeki USD kuruna bölünmek
suretiyle tespit edilen USD tutarı , yerine verilecek ürünün USD
cinsinden bedeli ile Karşılaştırılarak aradaki fark tahsil ya da
tediye edilir.

RÜT FAİZİ

Alacaklı borçlunun temerrüde düşen borcuna YTL bazında aylık % 10
(Yüzde on) temerrüt faizi talep etmek hakkına sahiptir. 

C. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Alacaklı bu sözleşmenin herhangi bir döneminde sözleşmeyi tek
taraflı olarak fesh ederek borçludan cari hesap bakiyesini ve varsa
diğer borçlarını 7 gün içinde ödemesini talep etme hakkına
haizdir.

Borçlu haklı bir neden olmadıkça bu sözleşmeyi fesh edemez.
Borçlunun alacaklıya olan tüm borçları ödenmeden bu sözleşme
hükümleri sona erdirilemez.

D. MUACCELİYET

Borçlu borcunu vadesinde yerine getirmediği veya bu sözleşme
hükümlerinden birini ihlal ettiği takdirde yahut üçüncü
şahıslar tarafından hakkında icra takibine başlanması , haciz
kararı alınması ,karşılıksız çek keşide etmesi, protesto
olması , hatır bonolarına başvurması , kendisinin konkordato talep
etmesi gibi hallerde bakiye borcunun tamamını hiçbir ihtar ve
merasime gerek kalmaksızın muaccel olur. Muaccel olan borcun
tamamını taraflar faiz ve giderleri ile birlikte derhal ve nakden
ödeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

E. KANUNİ İKAMETGAH

İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve taraflara
tebligat yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzası yanında
yazılı yeri kanuni ikametgah olarak ittihaz ettiğini , bu adrese
yapılacak tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını ,
diğer bir mahali kanuni ikametgah olarak ittihaz edecek olurlarsa yeni
adresi en kısa zamanda noter aracılığı ile karşı tarafa
bildirmeyi , bildirmedikleri taktirde aşağıda yazılı adresi her
türlü takibat icrası için lüzumlu kanuni ikametgah adres ve itibar
eylediğini taraflar kabul eder.

F. TAKİP, MAHKEME MASRAFLARI ve AVUKATLIK ÜCRETLERİ

İşbu sözleşmeden doğan borçların tahsili hususunda alacaklının
mahkeme ve icra dairelerinde takibat yapmak mecburiyetinde kalması
halinde , bu yolda yapılacak bütün masraflar , anapara , faiz ve
masraflarla birlikte % 10 Avukatlık vekalet ücretini, icra dairesinde
tahakkuk edecek cezaevi harcını alacaklıya ödemeyi taraflar kabul ve
taahhüt eder.

G. DİĞER HUSUSLAR

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu’nun
amir hükümleri uygulanır.

Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hal mercii olarak Bakırköy
Mahkeme ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

7 başlık ve .......maddeden oluşan işbu sözleşme .../.../....
tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul , beyan ve
taahhüt edilerek imzalanmıştır.

ALACAKLI 								BORÇLU

.......................SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ		
........................................

Kanuni İkametgah:

........................................................................
........

Kaşe ve İmza :


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78